Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0007(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0040/2011

Debatten :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Stemmingen :

PV 17/02/2011 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0070

Notulen
Woensdag 16 februari 2011 - Straatsburg

5. Europa 2020 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Toepassing van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europa 2020

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Verklaring van de Commissie: Toepassing van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

János Martonyi (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

László Andor (lid van de Commissie) legt de verklaringen af.

Pervenche Berès leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Sharon Bowles (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, en Marian-Jean Marinescu.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Herbert Reul, die deze beantwoordt, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, László Andor en János Martonyi.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, om te vragen op welke datum de voorzitter van de Raad de conclusies van de Europese Raad van 4 februari 2011 komt presenteren (De Voorzitter neemt hiervan kennis).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Europa 2020

- Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, over EU 2020 (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras en Artur Zasada, namens de PPE-Fractie, over de Europa 2020-strategie (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, over Europa 2020 (B7-0102/2011);

- Martin Schulz en Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, over Europa 2020 (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, over Europa 2020 (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, over Europa 2020 (B7-0109/2011).

Toepassing van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

- Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, over de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (B7-0127/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 17.2.2011, punt 6.10 van de notulen van 17.2.2011 en punt 6.9 van de notulen van 17.2.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid