Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 235kWORD 159k
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Ερμηνεία του Κανονισμού
 4.Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία (συζήτηση)
 5.Ευρώπη 2020 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * - Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ψευδεπίγραφα φάρμακα ***I (ψηφοφορία)
  6.2.Οι πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (ψηφοφορία)
  6.3.Προς επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα (ψηφοφορία)
  6.4.Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία (ψηφοφορία)).
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (υπογραφή πράξεων)
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Αυξανόμενες τιμές των τροφίμων (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στη Μεσόγειο, ειδικότερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο (συζήτηση)
 13.Ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 14.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας *** (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το στόχο της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού ορισμένων οροτύπων σαλμονέλας σε σμήνη ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 200/2010 (D009603/04 - 2011/2581(RPS) - προθεσμία: 12/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της σχετικά με το μηχανισμό κατανομής ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (D011415/01 - 2011/2580(RPS) - προθεσμία: 11/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασησ της Επιτροπής της για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης 2009/861/ΕΚ σχετικά με τη λήψη μεταβατικών μέτρων, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη μεταποίηση νωπού γάλακτος που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ σε ορισμένες εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος στη Βουλγαρία (D012697/02 - 2011/2578(RPS) - προθεσμία: 11/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασησ της Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τον εξοπλισμό γυμναστικής σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D012953/02 - 2011/2577(RPS) - προθεσμία: 11/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI


3. Ερμηνεία του Κανονισμού

Η ερμηνεία των άρθρων 56 και 50 του Κανονισμού, την οποία υιοθέτησε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κατά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια πριν από τη χτεσινή ώρα των ψηφοφοριών (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2011).

Καθώς δεν υπήρξε αντίρρηση εκ μέρους πολιτικής ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον (άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού), αυτή η ερμηνεία θεωρείται εγκριθείσα.

Κατόπιν τούτου η ψηφοφορία επί της εκθέσεως Véronique Mathieu (A7-0265/2010) διαγράφεται από την ημερήσια διάταξη της παρούσας συνεδρίασης.


4. Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία

Οι János Martonyi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Göran Färm, Lena Ek, Tomasz Piotr Poręba, Bastiaan Belder και Angelika Werthmann.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Lisek, Zoran Thaler, Andrey Kovatchev και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Marije Cornelissen, Charles Tannock, Andreas Mölzer και Jean-Pierre Audy.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και János Martonyi.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Κροατία (B7-0094/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2011.


5. Ευρώπη 2020 - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * - Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρώπη 2020

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης

Ο János Martonyi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στις δηλώσεις.

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Sharon Bowles (Συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, και Marian-Jean Marinescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Νικόλαος Σαλαβράκος, José Manuel García-Margallo y Marfil, Άννυ Ποδηματά, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Liisa Jaakonsaari, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Herbert Reul, ο οποίος και απαντά, Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, και Elisabeth Morin-Chartier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν οι Pervenche Berès, László Andor και János Martonyi.

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy, για να θέσει μια ερώτηση που αφορά την ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 (Η Πρόεδρος το λαμβάνει υπόψη της).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Ευρώπη 2020

- Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατηγική ««ΕΥΡΩΠΗ 2020» (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras και Artur Zasada, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ευρώπη 2020 (B7-0102/2011);

- Martin Schulz και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ευρώπη 2020 (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ευρώπη 2020 (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" (B7-0109/2011).

Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών απασχόλησης των κρατών μελών (B7-0127/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011, σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011 και σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Ψευδεπίγραφα φάρμακα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους [COM(2008)0668 - C6-0513/2008- 2008/0261(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Marisa Matias (A7-0148/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0056)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0056)


6.2. Οι πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0096/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0057)


6.3. Προς επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα «Επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα» [2010/2239(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EMPL

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0058)


6.4. Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία (ψηφοφορία)).

Πρόταση ψηφίσματος B7-0094/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0059)

Παρεμβάσεις:

Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να αποσύρει την τροπολογία 8. Προτείνει επίσης προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία κρατείται.


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Marisa Matias - A7-0148/2010

Giovanni La Via, Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Iva Zanicchi, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Sergej Kozlík και Alajos Mészáros

Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία - B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri

Έκθεση Marisa Matias - A7-0148/2010

Anna Záborská, Giommaria Uggias, Miroslav Mikolášik, Cristiana Muscardini, Alfredo Pallone και Antonello Antinoro

Οι πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού - B7-0096/2011

Francesco De Angelis, Sergej Kozlík, Andrzej Grzyb, Cristiana Muscardini, Alfredo Pallone και Marian Harkin

Έκθεση Ria Oomen-Ruijten - A7-0025/2011

Clemente Mastella, Jens Rohde, Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Andrzej Grzyb, Silvia Costa, Hannu Takkula, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Dimitar Stoyanov, Czesław Adam Siekierski, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Martin Kastler, Anneli Jäätteenmäki και Siiri Oviir

°
° ° °

Ο Philip Claeys παρεμβαίνει επί του οργανωτικού.

°
° ° °

Έκθεση προόδου 2010 για την Κροατία - B7-0094/2011

Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Philip Claeys, Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall και Roger Helmer


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Peter Skinner γνωστοποιεί ότι για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία επί της εκθέσεως Marisa Matias (A7-0148/2010).

Ο Brian Crowley γνωστοποιεί ότι για τεχνικούς λόγους δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις σημερινές ψηφοφορίες.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (υπογραφή πράξεων)

Ο Πρόεδρος και ο János Martonyi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν σε δύο σύντομες δηλώσεις μετά την έγκριση του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2011).

Εν συνεχεία, Ο Πρόεδρος προβαίνει μαζί με τον János Martonyi, και παρουσία των Gerald Häfner (εισηγητής), Zita Gurmai (εισηγήτρια), Alain Lamassoure (εισηγητής), Diana Wallis (εισηγήτρια), Carlo Casini (πρόεδρος της επιτροπής AFCO) και Erminia Mazzoni (πρόεδρος της επιτροπής PETI), στην υπογραφή των πράξεων.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Αυξανόμενες τιμές των τροφίμων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αυξανόμενες τιμές των τροφίμων

Οι János Martonyi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Jean-Paul Gauzès, Luis Manuel Capoulas Santos, Alyn Smith, Hynek Fajmon και Patrick Le Hyaric.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Krisztina Morvai, Gay Mitchell, Kader Arif, Nirj Deva, João Ferreira, Peter Jahr, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Struan Stevenson, Γεώργιος Παπαστάμκος, Michael Cashman, Czesław Adam Siekierski, Daciana Octavia Sârbu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Marc Tarabella, Britta Reimers, Jaroslav Paška και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και János Martonyi.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hannes Swoboda, Stéphane Le Foll, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Kader Arif, Κρίτων Αρσένης, Ricardo Cortés Lastra, Udo Bullmann, Leonardo Domenici και Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων (B7-0114/2011

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith, Bas Eickhout, Jill Evans, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini και Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων (B7-0115/2011

- George Lyon και Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων (B7-0116/2011

- Mairead McGuinness, Albert Deß, Gay Mitchell, Jean-Paul Gauzès, Michel Dantin, Béla Glattfelder, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Jarosław Kalinowski, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Γεώργιος Παπαστάμκος, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Michèle Striffler, Artur Zasada και Sławomir Witold Nitras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων (B7-0117/2011

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Sabine Wils, Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Eva-Britt Svensson, João Ferreira, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων (B7-0118/2011

- Nirj Deva, James Nicholson, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR σχετικά με την αύξηση των τιμών των τροφίμων (B7-0119/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011.


12. Η κατάσταση στη Μεσόγειο, ειδικότερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στη Μεσόγειο, ειδικότερα στην Τυνησία και την Αίγυπτο

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Cohn-Bendit, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Bastiaan Belder, Barry Madlener, Ιωάννης Κασουλίδης, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Sajjad Karim, Pino Arlacchi, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Barry Madlener, ο οποίος και απαντά, Cristian Dan Preda, Rosario Crocetta, Edward McMillan-Scott, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Carmen Romero López και Boris Zala, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Ioan Mircea Paşcu, Alexandra Thein, Franziska Katharina Brantner, Struan Stevenson και Νικόλαος Σαλαβράκος.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly επί της διεξαγωγής της συζήτησης.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία

Η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Morten Løkkegaard (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα), Helga Trüpel, Carlo Casini, Csaba Sándor Tabajdi, Tamás Deutsch, Tanja Fajon, Ivo Belet, Milan Zver, József Szájer, επί της διεξαγωγής της συζητήσεως (Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει για άλλη μια φορά τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα), Sabine Verheyen, Kinga Gál, Alajos Mészáros και Jean-Marie Cavada.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Mario Mauro, Victor Boştinaru, Jaroslav Paška και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes, η οποία απαντά και σε αίτημα του Mario Mauro, και János Martonyi.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- József Szájer, Manfred Weber, Simon Busuttil, Marco Scurria, Kinga Gál και Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης (B7-0099/2011

- Timothy Kirkhope και Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης (B7-0100/2011/αναθ.)·

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης (B7-0103/2011

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries και Gianni Vattimo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία (B7-0104/2011

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία (B7-0107/2011

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar και Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία (B7-0112/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011.


14. Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κορέας [08505/2010 - C7-0320/2010- 2010/0075(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

Ο Robert Sturdy παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Jeggle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Gerald Häfner, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Susta, Marielle De Sarnez και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Šťastný, Mario Pirillo, João Ferreira και Bastiaan Belder.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Robert Sturdy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.2.2011.


15. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία, στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ): Anna Hedh αντί του Åsa Westlund

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο: Åsa Westlund αντί της Anna Hedh


16. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B7-0009/2011).

Ερώτηση 1 (Bernd Posselt): Κράτος δικαίου στη Σερβία.

H Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt και Daniel Caspary.

Ερώτηση 2 (Jim Higgins): Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η Ουγγρική Προεδρία.

H Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins, Zigmantas Balčytis και Nicole Sinclaire.

Ερώτηση 3 (Γεωργίου Παπανικολάου): Πρωτοβουλίες σε θέματα διαχείρισης υδάτων και πόσιμου νερού.

H Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπανικολάου, Silvia-Adriana Ţicău και Paul Rübig.

Ερώτηση 4 (Vilija Blinkevičiūtė): Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων που τα αντιπροσωπεύουν στην έγκριση των αποφάσεων που τα αφορούν.

Η Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Vilija Blinkevičiūtė και Ádám Kósa.

Παρεμβαίνει ο Νικόλαος Χουντής με θέμα την οργάνωση της ώρας των ερωτήσεων.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 457.601/OJJE).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 20.55.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου