Rodyklė 
Protokolas
PDF 215kWORD 152k
Trečiadienis, 2011 m. vasario 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 4.2010 m. Kroatijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 5.Strategija „Europa 2020“. Valstybių narių užimtumo politikos gairės *. Valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimas (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Falsifikuoti vaistai ***I (balsavimas)
  6.2.Praktiniai aspektai, susiję su Europos Sąjungos MVĮ skirtos finansinės paramos priemonių persvarstymu būsimu programavimo laikotarpiu (balsavimas)
  6.3.Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos (balsavimas)
  6.4.2010 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Piliečių iniciatyva (teisės aktų pasirašymasteisės aktų pasirašymas)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Kylančios maisto kainos (diskusijos)
 12.Padėtis Egipte (diskusijos)
 13.Vengrijos žiniasklaidos įstatymas (diskusijos)
 14.ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas *** (diskusijos)
 15.Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis
 16.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamento, kuriuo dėl Bendrijos tikslo mažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą tarp Gallus gallus rūšies vištų dedeklių įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 ir Reglamentas (ES) Nr. 200/2010, projektas (D009603/04 - 2011/2581(RPS) - terminas: 12/05/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento dėl kontroliuojamų medžiagų, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų 2009 m. leidžiama naudoti Bendrijoje laboratorijų ir analizės reikmėms, kiekių paskirstymo mechanizmo projektas (D011415/01 - 2011/2580(RPS) - terminas: 11/05/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Sprendimo 2009/861/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žaliam pienui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse, I ir II priedai, projektas (D012697/02 - 2011/2578(RPS) - terminas: 11/05/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimo dėl Europos gimnastikos įrangos standartų atitikties saugos reikalavimams remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB projektas (D012953/02 - 2011/2577(RPS) - terminas: 11/05/2011)
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: ENVI


3. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Apie Darbo tvarkos taisyklių 56 ir 50 straipsnių išaiškinimą, patvirtintą Konstitucinių reikalų komiteto 2011 m. vasario 14 d. komiteto posėdyje, buvo paskelbta vakarykščio plenarinio posėdžio metu prieš balsavimą (2011 m. vasario 15 d. protokolo 7 punktas).

Kadangi nei jokia frakcija, nei ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių neprieštaravo šiam išaiškinimui (Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 4 dalis), laikoma, kad šis išaiškinimas priimtas.

Todėl balsavimas dėl Véronique Mathieu (A7-0265/2010) pranešimo yra išbrauktas iš šio plenarinio posėdžio darbotvarkės.


4. 2010 m. Kroatijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2010 m. Kroatijos pažangos ataskaita

János Martonyi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andrew Henry William Brons, Elmar Brok, Göran Färm, Lena Ek, Tomasz Piotr Poręba, Bastiaan Belder ir Angelika Werthmann.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Krzysztof Lisek, Zoran Thaler, Andrey Kovatchev ir László Tőkés.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Csaba Sándor Tabajdi, Jelko Kacin, Marije Cornelissen, Charles Tannock, Andreas Mölzer ir Jean-Pierre Audy.

Kalbėjo: Štefan Füle ir János Martonyi.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hannes Swoboda AFET komiteto vardu – dėl 2010 m. Kroatijos pažangos ataskaitos (B7-0094/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 16.2.2011.


5. Strategija „Europa 2020“. Valstybių narių užimtumo politikos gairės *. Valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: strategija „Europa 2020“

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0040/2011).

Komisijos pareiškimas: Valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimas

János Martonyi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Pervenche Berès pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Sharon Bowles (ECON komiteto nuomonės referentė), Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys ir Marian-Jean Marinescu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marita Ulvskog, Elizabeth Lynne, Emilie Turunen, Nikolaos Salavrakos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Derk Jan Eppink, Herbert Reul, Kinga Göncz, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Liisa Jaakonsaari, (ji, pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė klausimą Herbert Reul ir pastarasis į jį atsakė), Richard Seeber, Jutta Steinruck, Danuta Maria Hübner, Csaba Őry (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą) ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Enrique Guerrero Salom, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Paulo Rangel, Vasilica Viorica Dăncilă, Jan Kozłowski ir Anna Záborská.

Kalbėjo: Pervenche Berès, László Andor ir János Martonyi.

Kalbėjo Jean-Pierre Audy. Jis pateikė klausimą, kada Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pateiks 2011 m. vasario 4 d. Vadovų Tarybos susitikimo išvadas (Pirmininkė pasižymėjo šį klausimąPirmininkė pasižymėjo šį klausimąpirmininkė pasižymėjo šį klausimą).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

Strategija „Europa 2020“

- Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu – dėl „ES 2020“ (B7-0097/2011);

- Joseph Daul, Corien Wortmann-Kool, Marian-Jean Marinescu, Othmar Karas, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Sławomir Witold Nitras ir Artur Zasada PPE frakcijos vardu, dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0098/2011);

- Rebecca Harms ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0102/2011);

- Martin Schulz ir Stephen Hughes S&D frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0105/2011);

- Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Willy Meyer, Miguel Portas, Alfreds Rubiks, Eva-Britt Svensson, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Ilda Figueiredo ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0106/2011);

- Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu – dėl strategijos „Europa 2020“ (B7-0109/2011).

Valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimas

- Pervenche Berès EMPL komiteto vardu – dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimo (B7-0127/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 17.2.2011, punktas 6.10 protokolo 17.2.2011 ir punktas 6.9 protokolo 17.2.2011.


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Falsifikuoti vaistai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl falsifikuotų ar tokių vaistų, kurių istorija ar šaltinis yra falsifikuoti, patekimo į legalų tiekimo tinklą prevencijos [COM(2008)0668 - C6-0513/2008- 2008/0261(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Marisa Matias (A7-0148/2010).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0056).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0056).


6.2. Praktiniai aspektai, susiję su Europos Sąjungos MVĮ skirtos finansinės paramos priemonių persvarstymu būsimu programavimo laikotarpiu (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0096/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0057).


6.3. Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos (balsavimas)

Pranešimas dėl adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos [2010/2239(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas GUE/NGL frakcijos)

Atmesta.

EMPL KOMITETO PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0058).


6.4. 2010 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0094/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0059).

Kalbėjo:

Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu pasiūlė atšaukti 8 pakeitimą. Ji taip pat pasiūlė žodinį 7 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Marisa Matias pranešimas A7-0148/2010

Giovanni La Via, Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Iva Zanicchi, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Sergej Kozlík ir Alajos Mészáros

2010 m. Kroatijos pažangos ataskaita B7-0094/2011

Pier Antonio Panzeri

Marisa Matias pranešimas A7-0148/2010

Anna Záborská, Giommaria Uggias, Miroslav Mikolášik, Cristiana Muscardini, Alfredo Pallone ir Antonello Antinoro

Praktiniai aspektai, susiję su Europos Sąjungos MVĮ skirtos finansinės paramos priemonių persvarstymu būsimu programavimo laikotarpiu B7-0096/2011

Francesco De Angelis, Sergej Kozlík, Andrzej Grzyb, Cristiana Muscardini, Alfredo Pallone ir Marian Harkin

Ria Oomen-Ruijten pranešimas A7-0025/2011

Clemente Mastella, Jens Rohde, Alfredo Antoniozzi, Licia Ronzulli, Andrzej Grzyb, Silvia Costa, Hannu Takkula, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Dimitar Stoyanov, Czesław Adam Siekierski, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Martin Kastler, Anneli Jäätteenmäki ir Siiri Oviir

°
° ° °

Philip Claeys kalbėjo apie darbų organizavimą.

°
° ° °

2010 m. Kroatijos pažangos ataskaita B7-0094/2011

Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Philip Claeys, Andrzej Grzyb, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Roger Helmer


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Peter Skinner panešė, kad dėl techninių priežasčių jis negalėjo balsuoti dėl Marisa Matias pranešimo (A7-0148/2010).

Brian Crowley panešė, kad dėl techninių priežasčių jis negalėjo šiandien balsuoti.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

9. Piliečių iniciatyva (teisės aktų pasirašymasteisės aktų pasirašymas)

Pirmininkas ir János Martonyi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė du trumpus pareiškimus priėmus Reglamentą dėl piliečių iniciatyvos (2011 m. vasario 14 d. protokolo 4 punktas).

Paskui Pirmininkas drauge su János Martonyi ir padedamas Gerald Häfner (pranešėjo), Zita Gurmai (pranešėjos), Alain Lamassoure (pranešėjo), Diana Wallis (pranešėjos), Carlo Casini (AFCO komiteto pirmininko) ir Erminia Mazzoni (PETI komiteto pirmininkės) pasirašė teisės aktus.


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Kylančios maisto kainos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Kylančios maisto kainos

János Martonyi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dacian Cioloş (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Mairead McGuinness PPE frakcijos vardu, Stéphane Le Foll S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, José Bové Verts/ALE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Jean-Paul Gauzès, Luis Manuel Capoulas Santos, Alyn Smith, Hynek Fajmon ir Patrick Le Hyaric.

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Krisztina Morvai, Gay Mitchell, Kader Arif, Nirj Deva, João Ferreira, Peter Jahr, Richard Ashworth, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Struan Stevenson, Georgios Papastamkos, Michael Cashman, Czesław Adam Siekierski, Daciana Octavia Sârbu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust ir Janusz Wojciechowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Marc Tarabella, Britta Reimers, Jaroslav Paška ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Dacian Cioloş ir János Martonyi.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Hannes Swoboda, Stéphane Le Foll, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Kader Arif, Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra, Udo Bullmann, Leonardo Domenici ir Robert Goebbels S&D frakcijos vardu – dėl kylančių maisto kainų (B7-0114/2011);

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith, Bas Eickhout, Jill Evans, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ir Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu – dėl kylančių maisto kainų (B7-0115/2011);

- George Lyon ir Britta Reimers ALDE frakcijos vardu – dėl kylančių maisto kainų (B7-0116/2011);

- Mairead McGuinness, Albert Deß, Gay Mitchell, Jean-Paul Gauzès, Michel Dantin, Béla Glattfelder, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Jarosław Kalinowski, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Véronique Mathieu, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Michèle Striffler, Artur Zasada ir Sławomir Witold Nitras PPE frakcijos vardu – dėl kylančių maisto kainų (B7-0117/2011);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Eva-Britt Svensson, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides ir Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu – dėl kylančių maisto kainų (B7-0118/2011);

- Nirj Deva, James Nicholson, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu – dėl kylančių maisto kainų (B7-0119/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.11 protokolo 17.2.2011.


12. Padėtis Egipte (diskusijos)

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Egipte

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Charles Tannock ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Daniel Cohn-Bendit pateiktą klausimą), Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Bastiaan Belder, Barry Madlener, Ioannis Kasoulides, Richard Howitt, Marielle De Sarnez, Sajjad Karim, Pino Arlacchi (jis, pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Barry Madlener ir pastarasis į jį atsakė), Cristian Dan Preda, Rosario Crocetta, Edward McMillan-Scott, Francisco José Millán Mon, Kader Arif, Georgios Koumoutsakos, Carmen Romero López ir Boris Zala (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Richard Howitt pateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Ioan Mircea Paşcu, Alexandra Thein, Franziska Katharina Brantner, Struan Stevenson ir Nikolaos Salavrakos.

Kalbėjo Štefan Füle.

Kalbėjo Seán Kelly apie diskusijų eigą.

Diskusijos baigtos.


13. Vengrijos žiniasklaidos įstatymas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vengrijos žiniasklaidos įstatymas

Neelie Kroes (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marco Scurria PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą), Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu, Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Simon Busuttil, Maria Badia i Cutchet, Morten Løkkegaard (pirmininkas priminė galiojančias nuostatas dėl klausimų, pateikiamų pakėlus mėlynąją kortelę), Helga Trüpel, Carlo Casini, Csaba Sándor Tabajdi, Tamás Deutsch, Tanja Fajon, Ivo Belet, Milan Zver, József Szájer dėl diskusijų eigos (pirmininkas dar kartą priminė galiojančias nuostatas dėl klausimų, pateikiamų pakėlus mėlynąją kortelę), Sabine Verheyen, Kinga Gál, Alajos Mészáros ir Jean-Marie Cavada.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Mario Mauro, Victor Boştinaru, Jaroslav Paška ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Neelie Kroes (ji atsakė taip pat į Mario Mauro prašymą ir János Martonyi) .

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- József Szájer, Manfred Weber, Simon Busuttil, Marco Scurria, Kinga Gál ir Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu – dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo (B7-0099/2011);

- Timothy Kirkhope ir Lajos Bokros ECR frakcijos vardu – dėl naujo Vengrijos žiniasklaidos įstatymo (B7-0100/2011/rév);

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo (B7-0103/2011);

- Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries ir Gianni Vattimo ALDE frakcijos vardu – dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo (B7-0104/2011);

- Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Jürgen Klute, Nikolaos Chountis ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo (B7-0107/2011);

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar ir Csaba Sándor Tabajdi S&D frakcijos vardu – dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymo (B7-0112/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6 protokolo 17.2.2011.


14. ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto, kuriuo sudaromas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas [08505/2010 - C7-0320/2010- 2010/0075(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Robert Sturdy (A7-0034/2011).

Robert Sturdy pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Daniel Caspary (ITRE komiteto nuomonės referentas), Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Laurence J.A.J. Stassen, Elisabeth Jeggle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Gerald Häfner, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Susta, Marielle De Sarnez ir Claudio Morganti.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Šťastný, Mario Pirillo, João Ferreira ir Bastiaan Belder.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Robert Sturdy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 17.2.2011.


15. Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis

Parlamentas pritarė šiems S&D frakcijos prašymams dėl paskyrimo:

Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete : Anna Hedh vietoj Åsa Westlund

Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba: Åsa Westlund vietoj Anna Hedh


16. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas svarstė klausimus Tarybai (B7-0009/2011).

Klausimas 1 (Bernd Posselt): Teisinės valstybės principai Serbijoje.

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt ir Daniel Caspary papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Jim Higgins): MVĮ ir ES Tarybai pirmininkaujanti Vengrija.

Enikő Győri atsakė į klausimą ir į Jim Higgins, Zigmantas Balčytis ir Nicole Sinclaire papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Georgios Papanikolaou): Vandens ir geriamojo vandens valdymo iniciatyvos.

Enikő Győri atsakė į klausimą ir į Georgios Papanikolaou, Silvia-Adriana Ţicău ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Vilija Blinkevičiūtė): Neįgalių žmonių ir juos atstovaujančių organizacijų įtraukimas į sprendimų, susijusių su neįgaliaisiais, priėmimą.

Enikő Győri atsakė į klausimą ir į Vilija Blinkevičiūtė ir Ádám Kósa papildomus klausimus.

Kalbėjo Nikolaos Chountis apie klausimų valandos organizavimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 457.601/OJJE).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.55 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika