Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 lutego 2011 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:45 i wznowione o 12:00.)

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Sajjad Karim na temat incydentu dotyczącego bezpieczeństwa pomieszczeń instytucji, do jakiego doszło niedawno w Brukseli (Przewodniczący poinformował, że odpowiednie organy zajęły się tą sprawą).

°
° ° °

Zgodnie z art. 177 ust. 4 Regulaminu Przewodniczący zaproponował, by głosowanie nad „Ustawą medialną na Węgrzech” odbyło się podczas przyszłej sesji miesięcznej. Głos zabrała Renate Weber w imieniu grupy ALDE, by poprzeć tę propozycję.

Parlament zatwierdził wniosek.

Głosowanie zostało zatem przeniesione.


6.1. Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu UE-Korea ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą [COM(2010)0049 - C7-0025/2010- 2010/0032(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Debata odbyła się dnia 6 września 2010 (pkt 16 protokołu z dnia 6.9.2010).

Głosowanie nad wnioskiem Komisji i odesłanie celem rozpatrzenia przez komisję przedmiotowo właściwą miało miejsce 7 września 2010 r. (pkt 6.11 protokołu z dnia 7.9.2010).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Przyjęto w formie zmienionej (P7_TA(2011)0061)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0061)


6.2. Gwarancja Unii dla EBI na pokrycie strat w związku z pożyczkami i gwarancjami na projekty poza granicami UE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej [COM(2010)0174 - C7-0110/2010- 2010/0101(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0062)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0062)

Wystąpienia

Ivailo Kalfin wniósł do poprawki 1. poprawkę ustną, która została przyjęta.


6.3. Umowa o wolnym handlu UE/Republika Korei *** (głosowanie)

Zalecenie do projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej [08505/2010 - C7-0320/2010- 2010/0075(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto P7_TA(2011)0063

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Wystąpienia

Robert Sturdy (sprawozdawca) przed głosowaniem.


6.4. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 2 lutego 2011 (pkt 15 protokołu z dnia 2.2.2011).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 17 lutego 2011 (pkt 2 protokołu z dnia 17.2.2011).

Projekty rezolucji B7-0120/2011, B7-0121/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011, B7-0125/2011 i B7-0126/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0120/2011

(zastępujący B7-0120/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011 i B7-0126/2011):

złożony przez następujących posłów:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Gunnar Hökmark, Michael Gahler, Alf Svensson, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Hans-Gert Pöttering i Gabriele Albertini w imieniu grupy PPE;

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Rosario Crocetta, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala i Harlem Désir w imieniu grupy S&D;

Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Luigi de Magistris, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Niccolò Rinaldi, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Norica Nicolai i Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Karima Delli, Pascal Canfin, Michail Tremopoulos, Keith Taylor, Isabelle Durant, Heidi Hautala, Eva Joly, Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0064)

(Projekty rezolucji B7-0121/2011 i B7-0125/2011 stały się bezprzedmiotowe.)


6.5. Wdrożenie strategii UE dla regionu Dunaju (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 17 lutego 2011 (pkt 3 protokołu z dnia 17.2.2011).

Projekty rezolucji B7-0129/2011, B7-0130/2011 i B7-0131/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0129/2011

(zastępujący B7-0129/2011, B7-0130/2011 i B7-0131/2011):

złożony przez następujących posłów:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Iosif Matula, Hermann Winkler, Maurice Ponga, Markus Pieper, Elena Băsescu, András Gyürk, László Surján, Béla Glattfelder, Csaba Sógor, Ildikó Gáll-Pelcz, József Szájer, Elisabeth Jeggle, György Schöpflin, Csaba Őry, Mariya Nedelcheva, Ádám Kósa, János Áder, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Iliana Ivanova, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Theodor Dumitru Stolojan, Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Peter Šťastný i Richard Seeber w imieniu grupy PPE;

Hannes Swoboda, Constanze Angela Krehl, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Stavrakakis, Rovana Plumb, Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi i Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D;

Ramona Nicole Mănescu, Michael Theurer i Filiz Hakaeva Hyusmenova w imieniu grupy ALDE;

Elisabeth Schroedter, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler i Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE;

Oldřich Vlasák, Peter van Dalen i Lajos Bokros w imieniu grupy ECR;

Jiří Maštálka i Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0065)


6.6. Rządy prawa w Rosji (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0111/2011, B7-0113/2011 i B7-0151/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0101/2011

(zastępujący B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0113/2011 i B7-0151/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE;

Adrian Severin, Hannes Swoboda i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells i Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Heidi Hautala i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0066)

(Projekt rezolucji B7-0111/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


6.7. Strategia energetyczna Banku Światowego (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0128/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0067)


6.8. Europa 2020 (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0097/2011, B7-0098/2011, B7-0102/2111, B7-0105/2011, B7-0106/2011 i B7-0109/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0097/2011

(zastępujący B7-0097/2011, B7-0098/2011, B7-0102/2111, B7-0105/2011 i B7-0109/2011):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul i Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE;

Martin Schulz i Stephen Hughes w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt i Lena Ek w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE;

Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0068)

(Projekt rezolucji B7-0106/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Udo Bullmann wniósł poprawkę ustną celem wprowadzenia nowego ustępu po ust. 10. Poprawka została przyjęta.


6.9. Wdrożenie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0127/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0069)


6.10. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0070)


6.11. Rosnące ceny żywności (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0114/2011, B7-0115/2011, B7-0116/2011, B7-0117/2011, B7-0118/2011 i B7-0119/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0114/2011

(zastępujący B7-0114/2011, B7-0115/2011, B7-0116/2011, B7-0117/2011, B7-0118/2011 i B7-0119/2011):

złożony przez następujących posłów:

Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Artur Zasada w imieniu grupy PPE;

Hannes Swoboda, Luis Manuel Capoulas Santos, Kader Arif i Stéphane Le Foll w imieniu grupy S&D;

George Lyon i Britta Reimers w imieniu grupy ALDE;

José Bové, Keith Taylor, Yannick Jadot, Catherine Grèze, Martin Häusling i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE;

Nirj Deva, James Nicholson i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR;

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Jiří Maštálka i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0071)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności