Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0133/2011

Συζήτηση :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0074

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο

11.3. Ουγκάντα: δολοφονία του Ντέιβιντ Κάτο (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 και B7-0150/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0133/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 και B7-0150/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Michael Cashman, Corina Creţu και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0074)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου