Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 237kWORD 204k
Neljapäev, 17. veebruar 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Olukord Egiptuses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (arutelu)
 5.Komisjoni eksperdirühmade raamistik ning tasakaalustatud esindatus ja läbipaistvus (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ***I (lõpphääletus)
  
6.2.ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (hääletus)
  
6.3.ELi ja Korea Vabariigi vabakaubandusleping *** (hääletus)
  
6.4.Olukord Egiptuses (hääletus)
  
6.5.ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (hääletus)
  
6.6.Õigusriigi põhimõtted Venemaal (hääletus)
  
6.7.Maailmapanga energiastrateegia (hääletus)
  
6.8.Euroopa 2020 (hääletus)
  
6.9.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine (hääletus)
  
6.10.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
6.11.Toiduainete hinnatõus (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
10.1.Piiritülid Tai ja Kambodža vahel
  
10.2.Jeemen ja alaealiste õigusrikkujate surmanuhtlus ning eelkõige Muhammed Taher Thabet Samoumi juhtum
  
10.3.Uganda: David Kato mõrv
 11.Hääletused
  
11.1.Piiritülid Tai ja Kambodža vahel (hääletus)
  
11.2.Jeemen ja alaealiste õigusrikkujate surmanuhtlus ning eelkõige Muhammed Taher Thabet Samoumi juhtum (hääletus)
  
11.3.Uganda: David Kato mõrv (hääletus)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 14.Esitatud dokumendid
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.00.


2. Olukord Egiptuses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Egiptuses

Arutelu toimus 2. veebruaril 2011 (2.2.2011 protokolli punkt 15).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Michael Gahler ja Alf Svensson fraktsiooni PPE nimel: Egiptus (B7-0120/2011);

- Willy Meyer, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson ja Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel: Egiptus (B7-0121/2011);

- Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel: Praegune kriis Egiptuses (B7-0122/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Catherine Grèze, Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Keith Taylor, Heidi Hautala, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit, Isabelle Durant ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Egiptus (B7-0123/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kader Arif, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel: Olukord Egiptuses (B7-0124/2011);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel: Egiptus (B7-0125/2011);

- Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Luigi de Magistris, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Niccolò Rinaldi ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Egiptuses (B7-0126/2011).

Hääletus: 17.2.2011protokoll punkt 6.4.


3. ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0029/2011), mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog fraktsiooni S&D nimel, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen ja Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel komisjonile: ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (B7-0013/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0014/2011), mille esitas(id) Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler ja Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi Doonau piirkonna strateegia (B7-0011/2011)

Arutelu toimus 14. veebruaril 2011 (14.2.2011 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle ja Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (B7-0129/2011);

- Constanze Angela Krehl, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov, Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Hannes Swoboda, Edit Herczog, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Ivailo Kalfin, Olga Sehnalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Zita Gurmai, Evelyn Regner, Ioan Enciu, Catherine Stihler, Cătălin Sorin Ivan, Adrian Severin, Corina Creţu ja Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel: ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (B7-0130/2011);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Marian-Jean Marinescu, András Gyürk, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Kinga Gál, Béla Glattfelder, Iosif Matula, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Edit Bauer, Lívia Járóka, Ildikó Gáll-Pelcz, László Surján, József Szájer, Iuliu Winkler, Elisabeth Jeggle, György Schöpflin, Csaba Őry, Sabine Verheyen, Manfred Weber, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel: ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (B7-0131/2011).

Hääletus: 17.2.2010protokoll punkt 6.5.


4. ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks [KOM(2010)0174 - C7-0110/2010- 2010/0101(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

Ivailo Kalfin tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Vincent Peillon (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Thijs Berman (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), William (The Earl of) Dartmouth (INTA komisjoni arvamuse koostaja), George Sabin Cutaş (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Giovanni Collino fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Göran Färm fraktsiooni S&D nimel, Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, ja Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Thijs Berman, Barbara Matera, Edit Herczog, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Ryszard Czarnecki, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder ja Tomasz Piotr Poręba.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Jaroslav Paška, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jean-Pierre Audy, Jan Kozłowski ja Ingeborg Gräßle.

Sõna võttis Siim Kallas.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võttis Ivailo Kalfin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.2.2011protokoll punkt 6.2.


5. Komisjoni eksperdirühmade raamistik ning tasakaalustatud esindatus ja läbipaistvus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0009/2011), mille esitas(id) Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Monica Luisa Macovei komisjonile: Komisjoni eksperdirühmade raamistiku läbivaatamine ning tasakaalustatud esindatus ja läbipaistvus (B7-0010/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0035/2011), mille esitas(id) Corinne Lepage, Diana Wallis ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Komisjoni ekspertrühmade raamistiku läbivaatamine, tasakaalustatud esindatus ning läbipaistvus (B7-0014/2011)

Cornelis de Jong, Michael Cashman ja Pascal Canfin esitasid suuliselt vastatava küsimuse B7-0010/2011.

Corinne Lepage esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0014/2011.

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel, Zita Gurmai fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Záborská, Véronique Mathieu ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Sõna võttis Siim Kallas.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati kell 11.45 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Sajjad Karim hiljutiste intsidentide teemal seoses parlamendi Brüsselis asuvate hoonete turvalisusega (asepresident andis teada, et küsimus on edastatud pädevatele asutustele).

°
° ° °

Asepresident tegi vastavalt kodukorra artikli 177 lõikele 4 ettepaneku lükata Ungari meediaseaduse hääletus edasi mõnele eelseisvale istungjärgule. Fraktsiooni ALDE nimel võttis sõna Renate Weber, kes toetas seda ettepanekut.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Hääletus lükati seega edasi.


6.1. ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel [KOM(2010)0049 - C7-0025/2010- 2010/0032(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Arutelu toimus 6. septembril 2010 (6.9.2010 protokolli punkt 16).

Hääletus komisjoni ettepaneku üle ja selle vastutavale parlamendikomisjonile tagasisaatmine uuesti läbivaatamiseks toimus 7. septembril 2010 (7.9.2010 protokolli punkt 6.11).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

MÄÄRUSE ETTEPANEK

Võeti vastu muudetud kujul (P7_TA(2011)0061)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0061)


6.2. ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks [KOM(2010)0174 - C7-0110/2010- 2010/0101(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0062)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0062)

Sõnavõtud

Ivailo Kalfin tegi muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.3. ELi ja Korea Vabariigi vabakaubandusleping *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse vabakaubandusleping ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel [08505/2010 - C7-0320/2010- 2010/0075(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud P7_TA(2011)0063

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Robert Sturdy (raportöör) enne hääletust.


6.4. Olukord Egiptuses (hääletus)

Arutelu toimus 2. veebruaril 2011 (2.2.2011 protokolli punkt 15).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 17. veebruaril 2011 (17.2.2011 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0120/2011, B7-0121/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011, B7-0125/2011 ja B7-0126/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0120/2011

(asendades B7-0120/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011 ja B7-0126/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Gunnar Hökmark, Michael Gahler, Alf Svensson, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Hans-Gert Pöttering ja Gabriele Albertini fraktsiooni PPE nimel;

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Rosario Crocetta, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala ja Harlem Désir fraktsiooni S&D nimel;

Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Luigi de Magistris, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Niccolò Rinaldi, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Norica Nicolai ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Karima Delli, Pascal Canfin, Michail Tremopoulos, Keith Taylor, Isabelle Durant, Heidi Hautala, Eva Joly, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0064)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0121/2011 ja B7-0125/2011 muutusid kehtetuks.)


6.5. ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 17. veebruaril 2011 (17.2.2011 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0129/2011, B7-0130/2011 ja B7-0131/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0129/2011

(asendades B7-0129/2011, B7-0130/2011 ja B7-0131/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Iosif Matula, Hermann Winkler, Maurice Ponga, Markus Pieper, Elena Băsescu, András Gyürk, László Surján, Béla Glattfelder, Csaba Sógor, Ildikó Gáll-Pelcz, József Szájer, Elisabeth Jeggle, György Schöpflin, Csaba Őry, Mariya Nedelcheva, Ádám Kósa, János Áder, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Iliana Ivanova, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Theodor Dumitru Stolojan, Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Peter Šťastný ja Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel;

Hannes Swoboda, Constanze Angela Krehl, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Stavrakakis, Rovana Plumb, Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi ja Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel;

Ramona Nicole Mănescu, Michael Theurer ja Filiz Hakaeva Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel;

Elisabeth Schroedter, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler ja Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Oldřich Vlasák, Peter van Dalen ja Lajos Bokros fraktsiooni ECR nimel;

Jiří Maštálka ja Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0065)


6.6. Õigusriigi põhimõtted Venemaal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0111/2011, B7-0113/2011 ja B7-0151/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0101/2011

(asendades B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0113/2011 ja B7-0151/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel;

Adrian Severin, Hannes Swoboda ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells ja Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0066)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0111/2011 muutus kehtetuks.)


6.7. Maailmapanga energiastrateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0128/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0067)


6.8. Euroopa 2020 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0097/2011, B7-0098/2011, B7-0102/2111, B7-0105/2011, B7-0106/2011 ja B7-0109/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0097/2011

(asendades B7-0097/2011, B7-0098/2011, B7-0102/2111, B7-0105/2011 ja B7-0109/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Joseph Daul ja Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel;

Martin Schulz ja Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel;

Guy Verhofstadt ja Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0068)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0106/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Udo Bullmann tegi suulise muudatusettepaneku lisada lõike 10 järele uus lõige. Muudatusettepanek võeti vastu.


6.9. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0127/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0069)


6.10. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [KOM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0070)


6.11. Toiduainete hinnatõus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0114/2011, B7-0115/2011, B7-0116/2011, B7-0117/2011, B7-0118/2011 ja B7-0119/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0114/2011

(asendades B7-0114/2011, B7-0115/2011, B7-0116/2011, B7-0117/2011, B7-0118/2011 ja B7-0119/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Artur Zasada fraktsiooni PPE nimel;

Hannes Swoboda, Luis Manuel Capoulas Santos, Kader Arif ja Stéphane Le Foll fraktsiooni S&D nimel;

George Lyon ja Britta Reimers fraktsiooni ALDE nimel;

José Bové, Keith Taylor, Yannick Jadot, Catherine Grèze, Martin Häusling ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Nirj Deva, James Nicholson ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel;

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Jiří Maštálka ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0071)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Pablo Zalba Bidegain A7-0210/2010
Miroslav Mikolášik

Raport: Ivailo Kalfin – A7-0019/2011

Sergej Kozlík ja Claudio Morganti

Soovitus: Robert Sturdy – A7-0034/2011

Cristiana Muscardini, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ja Bendt Bendtsen

Olukord Egiptuses – RC-B7-0120/2011

Pino Arlacchi, Adam Bielan, Bernd Posselt, Traian Ungureanu, Anneli Jäätteenmäki ja Miroslav Mikolášik

ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine – RC-B7-0129/2011

Bernd Posselt

Õigusriigi põhimõtted Venemaal – RC-B7-0101/2011

Adam Bielan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt

Euroopa 2020 – RC-B7-0097/2011

Ramona Nicole Mănescu ja Cristiana Muscardini

Toiduainete hinnatõus – RC-B7-0114/2011

Pino Arlacchi, Marek Józef Gróbarczyk, Anneli Jäätteenmäki ja Jarosław Kalinowski


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Theodoros Skylakakis teatas, et ta ei saanud tehnilistel põhjustel osaleda Kalfini raporti (A7-0019/2011) muudatusettepaneku 2 hääletuses.

Christian Ehler teatas, et ta ei saanud tehnilistel põhjustel osaleda enamikus tänase päeva hääletustes.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.2.2011protokoll punkt 2.)


10.1. Piiritülid Tai ja Kambodža vahel

Resolutsiooni ettepanekud B7-0132/2011, B7-0134/2011, B7-0136/2011, B7-0137/2011, B7-0138/2011, B7-0139/2011 ja B7-0140/2011.

Barbara Lochbihler, Marietje Schaake, Bernd Posselt, Marc Tarabella ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Bogusław Sonik, Pino Arlacchi ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Elena Băsescu, Corina Creţu, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda ja Seán Kelly.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.2.2011protokoll punkt 11.1.


10.2. Jeemen ja alaealiste õigusrikkujate surmanuhtlus ning eelkõige Muhammed Taher Thabet Samoumi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0135/2011, B7-0141/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 ja B7-0148/2011.

Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda, Corina Creţu ja Charles Tannock tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Csanád Szegedi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sari Essayah, Elena Băsescu ja Monica Luisa Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Franz Obermayr ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.2.2011protokoll punkt 11.2.


10.3. Uganda: David Kato mõrv

Resolutsiooni ettepanekud B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 ja B7-0150/2011.

Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly (autori asendaja) ja Michael Cashman tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Joanna Senyszyn ja Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta) ka arutelu käigu kohta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Anneli Jäätteenmäki ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.2.2011protokoll punkt 11.3.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Piiritülid Tai ja Kambodža vahel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0132/2011, B7-0134/2011, B7-0136/2011, B7-0137/2011, B7-0138/2011, B7-0139/2011 ja B7-0140/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0132/2011

(asendades B7-0132/2011, B7-0134/2011, B7-0137/2011, B7-0138/2011, B7-0139/2011 ja B7-0140/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Martin Kastler ja Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel,
Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel,
Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel,
Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0072)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0136/2011 muutus kehtetuks.)


11.2. Jeemen ja alaealiste õigusrikkujate surmanuhtlus ning eelkõige Muhammed Taher Thabet Samoumi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0135/2011, B7-0141/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 ja B7-0148/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0135/2011

(asendades B7-0135/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 ja B7-0148/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Angelika Niebler, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Tadeusz Zwiefka ja Martin Kastler fraktsiooni PPE nimel,
Corina Creţu, Ana Gomes, Richard Howitt, Claude Moraes ja Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel,
Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0073)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0141/2011 muutus kehtetuks.)


11.3. Uganda: David Kato mõrv (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 ja B7-0150/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0133/2011

(asendades B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 ja B7-0150/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,
Michael Cashman, Corina Creţu ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel,
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel,
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0074)


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 18. veebruarist 2011.


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 01/2011 – III jagu – Komisjon (N7-0036/2011 - C7-0046/2011 - 2011/2039(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 02/2011– III jagu – Komisjon (N7-0037/2011 - C7-0047/2011 - 2011/2040(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/010 CZ/Unilever, Tšehhi Vabariik) (KOM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17.mai 2006.aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/013 PL/Podkarpackie masinatehas Poolas) (KOM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise protokolli vormis lepingu, milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes, sõlmimise kohta (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET


15. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

JURI komisjon

- Auditi poliitikavaldkond: kriisi õppetunnid (2011/2037(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

CULT komisjon

- Euroopa koolide süsteem (2011/2036(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI)

REGI komisjon

- Komisjoni viies ühtekuuluvusaruanne ja 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika strateegia (2011/2035(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL)

ITRE komisjon

- Energiainfrastruktuuri prioriteedid aastaks 2020 ja pärast seda (2011/2034(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, REGI)

CONT komisjon

- Euroopa Liidu ühinemiseelsete fondide eelarve haldamine kandidaatriikide ja võimalike kandidaatriikide kohtusüsteemide ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas (2011/2033(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET)

AFET komisjon

- ELi välispoliitika meetmed demokratiseerimise edendamiseks (2011/2032(INI))

LIBE komisjon

- Terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus (2011/2025(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, JURI, IMCO)

ENVI komisjon

- Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll (2011/2023(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, LIBE, REGI, DEVE)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 119 lõige 1)

JURI komisjon

- 27. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009) (2011/2027(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, IMCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 119 lõige 2)

JURI komisjon

- Parem õigusloome, subsidiaarsus ja proportsionaalsus ning arukas reguleerimine (2011/2029(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, IMCO)

- Vahendusmenetluse direktiivi rakendamine liikmesriikides, selle mõju vahendusele ja kasutamine kohtus (2011/2026(INI))

IMCO komisjon

- Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi 2005/36/EÜ rakendamine (2011/2024(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 121 lõige 3)

AFET komisjon

- Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 66. istungjärk (2011/2030(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 202 lõige 2)

PETI komisjon

- Küsimused, mida petitsioonide esitajad on tõstatanud seoses jäätmekäitluse direktiivi ja sellega seotud direktiivide kohaldamisega Euroopa Liidu liikmesriikides (2011/2038(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

FEMM komisjon

- Omandiõiguste, vara omamise ja jõukuse loomise roll vaesuse kaotamisel ning jätkusuutliku arengu toetamisel arengumaades (2011/2009(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: DEVE
nõuandvad komisjonid: FEMM

Kaasatud komisjonid

JURI komisjon

- Auditi poliitikavaldkond: kriisi õppetunnid (2011/2037(INI))
Kaasatud komisjonid JURI, ECON
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 10.02.2011)

REGI komisjon

- Komisjoni viies ühtekuuluvusaruanne ja 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika strateegia (2011/2035(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)
Kaasatud komisjonid REGI, EMPL
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 10.02.2011)

ENVI komisjon

- Euroopa tõhusama katastroofidele reageerimise suunas: kodanikukaitse ja humanitaarabi roll (2011/2023(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, LIBE, REGI)
Kaasatud komisjonid ENVI, DEVE
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 10.02.2011).


16. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

323

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

177

83/2010

Elisabetta Gardini

49

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

364

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

164

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

226

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

51

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

212

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

361

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

176

91/2010

Franz Obermayr

35

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

51

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

109

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

58

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

87

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

115

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

44

99/2010

Andreas Mölzer

38

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

83

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

61

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

82

2/2011

Mara Bizzotto

20

3/2011

Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand, Zoran Thaler

53

4/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

24

5/2011

Dieter-Lebrecht Koch

18

6/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

57

7/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

72


17. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


18. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 7. märts 2011 kuni 10. märts 2011.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kirilov, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika