Kazalo 
Zapisnik
PDF 233kWORD 226k
Četrtek, 17. februar 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Egiptu (vloženi predlogi resolucij)
 3.Izvajanje strategije EU za Podonavje (vloženi predlogi resolucij)
 4.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU ***I (razprava)
 5.Strokovne skupine Komisije in uravnotežena zastopanost ter preglednost (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Dvostranska zaščitna klavzula sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo ***I (končno glasovanje)
  6.2.Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU ***I (glasovanje)
  6.3.Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo *** (glasovanje)
  6.4.Razmere v Egiptu (glasovanje)
  6.5.Izvajanje strategije EU za Podonavje (glasovanje)
  6.6.Pravna država v Rusiji (glasovanje)
  6.7.Energetska strategija Svetovne banke (glasovanje)
  6.8.Evropa 2020 (glasovanje)
  6.9.Uporaba smernic za politike zaposlovanja v državah članicah (glasovanje)
  6.10.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  6.11.Rastoče cene hrane (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  10.1.Spopadi na meji med Tajsko in Kambodžo
  10.2.Jemen: smrtna kazen za mladoletne prestopnike, zlasti primer Muhameda Taherja Tabeta Samuma
  10.3.Uganda: umor Davida Kata
 11.Čas glasovanja
  11.1.Spopadi na meji med Tajsko in Kambodžo (glasovanje)
  11.2.Jemen: smrtna kazen za mladoletne prestopnike, zlasti primer Muhameda Taherja Tabeta Samuma (glasovanje)
  11.3.Uganda: umor Davida Kata (glasovanje)
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 14.Predložitev dokumentov
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.00.


2. Razmere v Egiptu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Egiptu

Razprava je potekala 2. februarja 2011 (točka 15 zapisnika z dne 2. 2. 2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Michael Gahler in Alf Svensson v imenu skupine PPE o Egiptu (B7-0120/2011);

- Willy Meyer, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL o Egiptu (B7-0121/2011);

- Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR o sedanji krizi v Egiptu (B7-0122/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Catherine Grèze, Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Keith Taylor, Heidi Hautala, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit, Isabelle Durant in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE o Egiptu (B7-0123/2011);

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kader Arif, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri in Ana Gomes v imenu skupine S&D o razmerah v Egiptu (B7-0124/2011);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD o Egiptu (B7-0125/2011);

- Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Luigi de Magistris, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Niccolò Rinaldi in Jelko Kacin v imenu skupine ALDE o razmerah v Egiptu (B7-0126/2011).

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 17.2.2011.


3. Izvajanje strategije EU za Podonavje (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0029/2011), ki so ga postavili Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog v imenu skupine S&D, Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Peter van Dalen in Oldřich Vlasák v imenu skupine ECR Komisiji Izvajanje strategije EU za Podonavje (B7-0013/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0014/2011), ki so ga postavili Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Andrey Kovatchev, János Áder, Zoltán Bagó, Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, György Schöpflin, László Surján, József Szájer, Edit Bauer, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, László Tőkés, Iuliu Winkler in Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE Komisiji: Strategija EU za Podonavje (B7-0011/2011)

Razprava je potekala 14. februarja 2011 (točka 17 zapisnika z dne 14. 2. 2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle in Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE o izvajanju strategije EU za Podonavje (B7-0129/2011);

- Constanze Angela Krehl, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov, Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Hannes Swoboda, Edit Herczog, Csaba Sándor Tabajdi, Rovana Plumb, Ivailo Kalfin, Olga Sehnalová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Zita Gurmai, Evelyn Regner, Ioan Enciu, Catherine Stihler, Cătălin Sorin Ivan, Adrian Severin, Corina Creţu in Daciana Octavia Sârbu v imenu skupine S&D o izvajanju strategije EU za Podonavje (B7-0130/2011);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Marian-Jean Marinescu, András Gyürk, Andrey Kovatchev, László Tőkés, Kinga Gál, Béla Glattfelder, Iosif Matula, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Edit Bauer, Lívia Járóka, Ildikó Gáll-Pelcz, László Surján, József Szájer, Iuliu Winkler, Elisabeth Jeggle, György Schöpflin, Csaba Őry, Sabine Verheyen, Manfred Weber, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Anna Záborská v imenu skupine PPE o izvajanju strategije EU za Podonavje (B7-0131/2011).

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 17.2.2010.


4. Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU [COM(2010)0174 - C7-0110/2010- 2010/0101(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

Ivailo Kalfin je predstavil poročilo.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Vincent Peillon (pripravljalec mnenja odbora AFET), Thijs Berman (pripravljalec mnenja odbora DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (pripravljalec mnenja odbora INTA), George Sabin Cutaş (pripravljalec mnenja odbora ECON), Giovanni Collino v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Göran Färm v imenu skupine S&D, Carl Haglund v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, in Lucas Hartong samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Thijs Berman, Barbara Matera, Edit Herczog, Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Ryszard Czarnecki, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder in Tomasz Piotr Poręba.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Jaroslav Paška, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jean-Pierre Audy, Jan Kozłowski in Ingeborg Gräßle.

Govoril je Siim Kallas.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govoril je Ivailo Kalfin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 17.2.2011.


5. Strokovne skupine Komisije in uravnotežena zastopanost ter preglednost (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0009/2011), ki so ga postavili Cornelis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Michael Cashman v imenu skupine S&D, Pascal Canfin v imenu skupine Verts/ALE, in Monica Luisa Macovei Komisiji: Sprememba okvira za strokovne skupine Komisije in uravnoteženo zastopanost ter preglednost (B7-0010/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0035/2011), ki so ga postavili Corinne Lepage, Diana Wallis in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE Komisiji: Revizija okvira za strokovne skupine Komisije, uravnoteženo zastopanost in preglednost (B7-0014/2011)

Cornelis de Jong, Michael Cashman in Pascal Canfin so predstavili vprašanje za ustni odgovor B7-0010/2011.

Corinne Lepage je predstavila vprašanje za ustni odgovor B7-0014/2011.

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanji za ustni odgovor.

Govorili so Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE, Zita Gurmai v imenu skupine S&D, Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Anna Záborská, Véronique Mathieu in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jaroslav Paška in Franz Obermayr.

Govoril je Siim Kallas.

Razprava se je zaključila.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.45, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Sajjad Karim o nedavnih nezgodah glede varnosti v prostorih institucije v Bruslju (predsednik je sporočil, da je bila zadeva predana pristojnim službam).

°
° ° °

Predsednik je v skladu s članom 177(4) poslovnika predlagal predložitev glasovanja o "Madžarskem zakonu o medijih" na naslednje delno zasedanje. Govorila je Renate Weber, v imenu skupine ALDE, ki je podprla predlog.

Parlament je sprejel predlog.

Glasovanje je bilo tako preloženo.


6.1. Dvostranska zaščitna klavzula sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo [COM(2010)0049 - C7-0025/2010- 2010/0032(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

Razprava je potekala 6. septembra 2010 (točka 16 zapisnika z dne 6. 9. 2010).

Glasovanje o predlogu Komisije in vrnitev v novo odločanje pristojnemu odboru sta potekala 7. septembra 2010 (točka 6.11 zapisnika z dne 7.9.2010).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG UREDBE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P7_TA(2011)0061)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0061)


6.2. Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU [COM(2010)0174 - C7-0110/2010- 2010/0101(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0062)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0062)

Govoril je

Ivailo Kalfin, ki je predlagal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.


6.3. Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani [08505/2010 - C7-0320/2010- 2010/0075(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto P7_TA(2011)0063

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govoril je

Robert Sturdy (poročevalec) pred glasovanjem.


6.4. Razmere v Egiptu (glasovanje)

Razprava je potekala 2. februarja 2011 (točka 15 zapisnika z dne 2. 2. 2011).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 17. februarja 2011 (točka 2 zapisnika z dne 17. 2. 2011).

Predlogi resolucij B7-0120/2011, B7-0121/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011, B7-0125/2011 in B7-0126/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0120/2011

(ki nadomešča B7-0120/2011, B7-0122/2011, B7-0123/2011, B7-0124/2011 in B7-0126/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Gunnar Hökmark, Michael Gahler, Alf Svensson, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Hans-Gert Pöttering in Gabriele Albertini v imenu skupine PPE;

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Rosario Crocetta, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Carmen Romero López, Boris Zala in Harlem Désir v imenu skupine S&D;

Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Luigi de Magistris, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Niccolò Rinaldi, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Norica Nicolai in Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Karima Delli, Pascal Canfin, Michail Tremopoulos, Keith Taylor, Isabelle Durant, Heidi Hautala, Eva Joly, Rebecca Harms in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0064)

(Predloga resolucij B7-0121/2011 in B7-0125/2011 sta brezpredmetna.)


6.5. Izvajanje strategije EU za Podonavje (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 17. februarja 2011 (točka 3 zapisnika z dne 17. 2. 2011).

Predlogi resolucij B7-0129/2011, B7-0130/2011 in B7-0131/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0129/2011

(ki nadomešča B7-0129/2011, B7-0130/2011 in B7-0131/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Iosif Matula, Hermann Winkler, Maurice Ponga, Markus Pieper, Elena Băsescu, András Gyürk, László Surján, Béla Glattfelder, Csaba Sógor, Ildikó Gáll-Pelcz, József Szájer, Elisabeth Jeggle, György Schöpflin, Csaba Őry, Mariya Nedelcheva, Ádám Kósa, János Áder, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Iliana Ivanova, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Theodor Dumitru Stolojan, Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Peter Šťastný in Richard Seeber v imenu skupine PPE;

Hannes Swoboda, Constanze Angela Krehl, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Stavrakakis, Rovana Plumb, Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi in Karin Kadenbach v imenu skupine S&D;

Ramona Nicole Mănescu, Michael Theurer in Filiz Hakaeva Hyusmenova v imenu skupine ALDE;

Elisabeth Schroedter, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler in Michael Cramer v imenu skupine Verts/ALE;

Oldřich Vlasák, Peter van Dalen in Lajos Bokros v imenu skupine ECR;

Jiří Maštálka in Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0065)


6.6. Pravna država v Rusiji (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0111/2011, B7-0113/2011 in B7-0151/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0101/2011

(ki nadomešča B7-0101/2011, B7-0108/2011, B7-0110/2011, B7-0113/2011 in B7-0151/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Laima Liucija Andrikienė, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alf Svensson, Traian Ungureanu, Inese Vaidere in Joachim Zeller v imenu skupine PPE;

Adrian Severin, Hannes Swoboda in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D;

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells in Norica Nicolai v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms, Heidi Hautala in Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE;

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Roberts Zīle, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0066)

(Predlog resolucije B7-0111/2011 je brezpredmeten.)


6.7. Energetska strategija Svetovne banke (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0128/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0067)


6.8. Evropa 2020 (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0097/2011, B7-0098/2011, B7-0102/2111, B7-0105/2011, B7-0106/2011 in B7-0109/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0097/2011

(ki nadomešča B7-0097/2011, B7-0098/2011, B7-0102/2111, B7-0105/2011 in B7-0109/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Joseph Daul in Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE;

Martin Schulz in Stephen Hughes v imenu skupine S&D;

Guy Verhofstadt in Lena Ek v imenu skupine ALDE;

Rebecca Harms in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE;

Malcolm Harbour v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0068)

(Predlog resolucije B7-0106/2011 je brezpredmeten.)

Govoril je

Udo Bullmann, ki je predlagal ustni predlog spremembe za vključitev novega odstavka po odstavku 10. Ta predlog spremembe je bil upoštevan.


6.9. Uporaba smernic za politike zaposlovanja v državah članicah (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0127/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0069)


6.10. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2011)0006 - C7-0033/2011- 2011/0007(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0070)


6.11. Rastoče cene hrane (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0114/2011, B7-0115/2011, B7-0116/2011, B7-0117/2011, B7-0118/2011 in B7-0119/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0114/2011

(ki nadomešča B7-0114/2011, B7-0115/2011, B7-0116/2011, B7-0117/2011, B7-0118/2011 in B7-0119/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Artur Zasada v imenu skupine PPE;

Hannes Swoboda, Luis Manuel Capoulas Santos, Kader Arif in Stéphane Le Foll v imenu skupine S&D;

George Lyon in Britta Reimers v imenu skupine ALDE;

José Bové, Keith Taylor, Yannick Jadot, Catherine Grèze, Martin Häusling in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE;

Nirj Deva, James Nicholson in Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR;

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Eva-Britt Svensson, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Jiří Maštálka in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0071)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Rapport Pablo Zalba Bidegain A7-0210/2010
Miroslav Mikolášik

Rapport Ivailo Kalfin – A7-0019/2011

Sergej Kozlík in Claudio Morganti

Priporočilo: Robert Sturdy – A7-0034/2011

Cristiana Muscardini, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly in Bendt Bendtsen

Razmere v Egiptu – RC-B7-0120/2011

Pino Arlacchi, Adam Bielan, Bernd Posselt, Traian Ungureanu, Anneli Jäätteenmäki in Miroslav Mikolášik

Izvajanje strategije EU za Podonavje – RC-B7-0129/2011

Bernd Posselt

Pravna država v Rusiji – RC-B7-0101/2011

Adam Bielan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė in Bernd Posselt

Evropa 2020 – RC-B7-0097/2011

Ramona Nicole Mănescu in Cristiana Muscardini

Rastoče cene hrane – RC-B7-0114/2011

Pino Arlacchi, Marek Józef Gróbarczyk, Anneli Jäätteenmäki in Jarosław Kalinowski


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Theodoros Skylakakis je sporočil, da zaradi tehničnih težav ni mogel sodelovati pri glasovanju o predlogu spremembe 2 k poročilu Kalfin (A7-0019/2011).

Christian Ehler je sporočil, da zaradi tehničnih težav ni mogel sodelovati pri večini današnjih glasovanj.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 2 zapisnika z dne 15. 2. 2011)


10.1. Spopadi na meji med Tajsko in Kambodžo

Predlogi resolucij B7-0132/2011, B7-0134/2011, B7-0136/2011, B7-0137/2011, B7-0138/2011, B7-0139/2011 in B7-0140/2011.

Barbara Lochbihler, Marietje Schaake, Bernd Posselt, Marc Tarabella in Charles Tannock so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Bogusław Sonik, Pino Arlacchi in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Corina Creţu, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda in Seán Kelly.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika z dne 17.2.2011.


10.2. Jemen: smrtna kazen za mladoletne prestopnike, zlasti primer Muhameda Taherja Tabeta Samuma

Predlogi resolucij B7-0135/2011, B7-0141/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 in B7-0148/2011.

Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Raül Romeva i Rueda, Corina Creţu in Charles Tannock so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Csanád Szegedi samostojni poslanec, Sari Essayah, Elena Băsescu in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Franz Obermayr in Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 17.2.2011.


10.3. Uganda: umor Davida Kata

Predlogi resolucij B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 in B7-0150/2011.

Ulrike Lunacek, Marietje Schaake, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly (namesto vlagatelja) in Michael Cashman so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Corina Creţu v imenu skupine S&D, Alexandra Thein v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Joanna Senyszyn in Nicole Sinclaire samostojna poslanka, ki je govorila tudi o poteku razprav.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Paolo Francesco Silvestris, Anneli Jäätteenmäki in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 17.2.2011.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Spopadi na meji med Tajsko in Kambodžo (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0132/2011, B7-0134/2011, B7-0136/2011, B7-0137/2011, B7-0138/2011, B7-0139/2011 in B7-0140/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0132/2011

(ki nadomešča B7-0132/2011, B7-0134/2011, B7-0137/2011, B7-0138/2011, B7-0139/2011 in B7-0140/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Jarosław Leszek Wałęsa, Martin Kastler in Csaba Sógor v imenu skupine PPE,
Marc Tarabella v imenu skupine S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells in Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE,
Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE,
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski in Adam Bielan v imenu skupine ECR,
Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0072)

(Predlog resolucije B7-0136/2011 je brezpredmeten.)


11.2. Jemen: smrtna kazen za mladoletne prestopnike, zlasti primer Muhameda Taherja Tabeta Samuma (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0135/2011, B7-0141/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 in B7-0148/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0135/2011

(ki nadomešča B7-0135/2011, B7-0142/2011, B7-0144/2011, B7-0147/2011 in B7-0148/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Angelika Niebler, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Tadeusz Zwiefka in Martin Kastler v imenu skupine PPE,
Corina Creţu, Ana Gomes, Richard Howitt, Claude Moraes in Jutta Steinruck v imenu skupine S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland in Alexandra Thein v imenu skupine ALDE,
Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE,
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P7_TA(2011)0073)

(Predlog resolucije B7-0141/2011 je brezpredmeten.)


11.3. Uganda: umor Davida Kata (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 in B7-0150/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0133/2011

(ki nadomešča B7-0133/2011, B7-0143/2011, B7-0145/2011, B7-0146/2011, B7-0149/2011 in B7-0150/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Alain Cadec, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,
Michael Cashman, Corina Creţu in Ana Gomes v imenu skupine S&D,
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber, Leonidas Donskis, Jens Rohde, Louis Michel, Frédérique Ries, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez in Alexandra Thein v imenu skupine ALDE,
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Keith Taylor in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE,
Charles Tannock v imenu skupine ECR,
Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson in Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0074)


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


13. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj z obrazložitvijo za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))
posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči z jutrišnjim dnem, 18. februarjem 2011.


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 01/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0036/2011 - C7-0046/2011 - 2011/2039(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 02/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0037/2011 - C7-0047/2011 - 2011/2040(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2010/010 CZ/Unilever, Češka) (KOM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vlogaEGF/2010/013 PL/Podkarpackie – strojništvo, Poljska) (KOM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki protokola med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov, ki se uporablja za spore v okviru trgovinskih določb Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET


15. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 poslovnika)

odbor JURI

- Revizijska politika: česa smo se naučili iz krize (2011/2037(INI))
(mnenje: ECON)

odbor CULT

- Sistem Evropskih šol (2011/2036(INI))
(mnenje: BUDG, JURI)

odbor REGI

- Peto kohezijsko poročilo ES in strategija za kohezijsko politiko po letu 2013 (2011/2035(INI))
(mnenje: FEMM, EMPL)

odbor ITRE

- Prednostne naloge glede energetske infrastrukture za leto 2020 in pozneje (2011/2034(INI))
(mnenje: ENVI, REGI)

odbor CONT

- Proračunsko upravljanje predpristopnih sredstev Evropske unije na področju pravnih sistemov in boja proti korupciji v državah kandidatkah in v potencialnih državah kandidatkah (2011/2033(INI))
(mnenje: AFET)

odbor AFET

- Zunanje politike EU v prid demokratizaciji (2011/2032(INI))

odbor LIBE

- Celovit pristop k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji (2011/2025(INI))
(mnenje: CULT, ITRE, JURI, IMCO)

odbor ENVI

- Za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči (2011/2023(INI))
(mnenje: AFET, LIBE, REGI, DEVE)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 119(1) poslovnika)

odbor JURI

- 27. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009) (2011/2027(INI))
(mnenje: PETI, IMCO)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 119(2) poslovnika)

odbor JURI

- Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi (2011/2029(INI))
(mnenje: AFCO, IMCO)

- Izvajanje direktive o mediaciji v državah članicah, njen vpliv na mediacijo in sprejetje s strani sodišč (2011/2026(INI))

odbor IMCO

- Izvajanje Direktive št. 2005/36/ES o poklicnih kvalifikacijah (2011/2024(INI))
(mnenje: ENVI, EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 121(3) poslovnika)

odbor AFET

- 66. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov (2011/2030(INI))
(mnenje: DEVE)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 202(2) poslovnika)

odbor PETI

- Vprašanja vlagateljev peticij glede izvajanja direktive za ravnanje z odpadki in z njo povezanih direktiv v državah članicah Evropske unije (2011/2038(INI))
(mnenje: ENVI)

Napotitev na odbore

odbor FEMM

- Vloga lastninskih pravic, lastnine in ustvarjanja bogastva pri izkoreninjenju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja v državah v razvoju (2011/2009(INI))
posredovano pristojni: DEVE
mnenje: FEMM

Pridruženi odbori

odbor JURI

- Revizijska politika: česa smo se naučili iz krize (2011/2037(INI))
Pridruženi odbori: JURI, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 10. 2. 2011)

odbor REGI

- Peto kohezijsko poročilo ES in strategija za kohezijsko politiko po letu 2013 (2011/2035(INI))
(mnenje: FEMM)
Pridruženi odbori REGI, EMPL
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 10.2.2011)

odbor ENVI

- Za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči (2011/2023(INI))
(mnenje: AFET, LIBE, REGI)
Pridruženi odbori: ENVI, DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 10. 2. 2011).


16. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

323

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

177

83/2010

Elisabetta Gardini

49

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

364

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

164

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

226

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

51

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

212

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

361

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

176

91/2010

Franz Obermayr

35

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

51

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

109

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

58

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

87

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

115

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

44

99/2010

Andreas Mölzer

38

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

83

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

61

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

82

2/2011

Mara Bizzotto

20

3/2011

Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand, Zoran Thaler

53

4/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

24

5/2011

Dieter-Lebrecht Koch

18

6/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

57

7/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

72


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 7. marca 2011 do 10. marca 2011.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kirilov, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov