Показалец 
Протокол
PDF 250kWORD 192k
Понеделник, 7 март 2011 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Възстановяване на реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада (писмена декларация)
 4.Изявления на председателството
 5.График на месечните сесии на Европейския парламент – 2012 г.
 6.График на месечните сесии на Европейския парламент – 2013 г.
 7.Състав на Парламента
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 11.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 12.Отпаднали писмени декларации
 13.Петиции
 14.Трансфер на бюджетни кредити
 15.Внесени документи
 16.Ред на работа
 17.Новаторско финансиране на световно и европейско равнище (разискване)
 18.Зоната, обхваната от споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) ***I (разискване)
 19.Споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания (разискване)
 20.Стратегия на ЕС за региона на Атлантическия океан (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Общата безопасност на продуктите и надзора на пазара (кратко представяне)
 23.Управлението на грип H1N1 (кратко представяне)
 24.Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването (кратко представяне)
 25.Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (кратко представяне)
 26.Селското стопанство и международната търговия (кратко представяне)
 27.Дефицитът на протеинови култури в ЕС (кратко представяне)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 30.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2010 - 2011 Г.

Заседание от 7 март 2011 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК, 7 МАРТ 2011 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Възстановяване на реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада (писмена декларация)

Писмена декларация 0089/2010, внесена от членовете на Парламента Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký и Manfred Weber, относно възстановяването на реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада, на 7 март 2011 е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от заседанието във вторник, 8 март 2011 г. (P7_TA(2011)0087), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (вж. приложение 2 към протокола от 8.3.2011 г.).


4. Изявления на председателството

По повод приемането на писмена декларация 0089/2010 Председателят изрази солидарността на Парламента с чешките граждани, които от юли 2009 г. бяха задължени да получат виза, за да пътуват в Канада.

Председателят посочи, че на 11 март 2011 г. ще се чества седмият Европейски ден на жертвите на тероризма. Той спомена ужасните атентати, извършени в Мадрид на 11 март 2004 г. и в Лондон на 7 юли 2005 г. Той осъди терористичните актове като атака срещу демокрацията.

Председателят изрази загриженост относно възстановяването на смъртната присъда в Тайван, където през 2010 г. бяха екзекутирани 5 човека. Това представлява нарушение на мораториума от 2006 г. Европейският парламент призовава тайванските власти да въведат отново мораториума върху смъртното наказание.


5. График на месечните сесии на Европейския парламент – 2012 г.

Председателският съвет представи своите предложения за график на месечните сесии през 2012 г.

Тези предложения са, както следва:

- от 16 до 19 януари

- на 1 и 2 февруари

- от 13 до 16 февруари

- от 12 до 15 март

- на 28 и 29 март

- от 17 до 20 април

- на 9 и 10 май

- от 21 до 24 май

- от 11 до 14 юни

- от 2 до 5 юли

- от 10 до 13 септември

- от 1 до 4 октомври

- от 22 до 25 октомври

- на 7 и 8 ноември

- от 19 до 22 ноември

- от 10 до 13 декември.

Гласуването на тази точка беше предвидено за сряда, 20 октомври 2010 г., но беше отложено, след одобрение от Парламента (точка 6.4 от протокола от 20.10.2010 г.).

Срокът за внасяне на изменения е определен за този понеделник, 7 март 2011 г., в 19,00 ч.

Гласуването ще се състои в сряда, 9 март 2011 г.


6. График на месечните сесии на Европейския парламент – 2013 г.

Председателският съвет представи своите предложения за график на месечните сесии през 2013 г.

Тези предложения са, както следва:

- от 14 до 17 януари

- от 4 до 7 февруари

- на 27 и 28 февруари

- от 11 до 14 март

- на 27 и 28 март

- от 15 до 18 април

- на 8 и 9 май

- от 20 до 23 май

- от 10 до 13 юни

- от 1 до 4 юли

- от 9 до 12 септември

- от 30 септември до 3 октомври

- от 21 до 24 октомври

- на 6 и 7 ноември

- от 18 до 21 ноември

- от 9 до 12 декември.

Срокът за внасяне на изменения е определен за този понеделник, 7 март 2011 г., в 19,00 ч.

Гласуването ще се състои в сряда, 9 март 2011 г.


7. Състав на Парламента

Компетентните ирландски органи съобщиха на Европейския парламент избора на Joe Higgins и Alan Kelly за депутати в ирландския парламент, считано от 25 февруари 2011 г. Поради това мандатът им в ЕП се прекратява съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори.

Парламентът отбелязва това и обявява местата им за свободни, считано от 25 февруари 2011 г.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (00061/2010/LEX - C7-0062/2011 - 2009/0153(COD));

- Директива 2011/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията (00067/2010/LEX - C7-0063/2011 - 2008/0227(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (00006/2011/LEX - C7-0064/2011 - 2008/0142(COD));

- Pегламент на Eвропейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (00005/2011/LEX - C7-0065/2011 - 2008/0098(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки за банани (00007/2011/LEX - C7-0066/2011 - 2010/0056(COD)).


9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Протокол между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания за създаване на механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна;

- Споразумение за някои аспекти на въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и Съединените мексикански щати.


10. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечните сесии: септември II, октомври I и октомври II през 2010 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


11. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

- (O-0198/2010), зададен от Marian-Jean Marinescu и Mathieu Grosch, от името на групата PPE, към Комисията: Кризата с вулканичната пепел (B7-0015/2011);

- (O-000002/2011), зададен от Alain Cadec, Luis Manuel Capoulas Santos, Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, Nuno Teixeira, Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, José Manuel Fernandes, Chris Davies, Jim Higgins, Marian Harkin, Ashley Fox, Maria do Céu Patrão Neves, Bairbre de Brún, Pat the Cope Gallagher, Robert Rochefort, José Bové, Jean-Pierre Audy, Mario Mauro, Андрей Ковачев, Werner Langen, Markus Ferber, Milan Zver, Damien Abad, Íñigo Méndez de Vigo, Peter Jahr, Ivo Belet, Reimer Böge, Jan Březina, Jarosław Leszek Wałęsa, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Peter Šťastný, Catherine Soullie, Bogusław Sonik, Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Baudis, Michèle Striffler, Lambert van Nistelrooij, Andreas Schwab, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Da Graça Carvalho, Michel Dantin, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Nessa Childers, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Christine De Veyrac, Izaskun Bilbao Barandica, Estelle Grelier, Isabella Lövin, Struan Stevenson, Christophe Béchu, Josefa Andrés Barea и Marian-Jean Marinescu, към Комисията: Стратегия на ЕС за Атлантическия регион (B7-0016/2011);

- (O-000036/2011), зададен от Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary и Birgit Schnieber-Jastram, от името на групата PPE, към Комисията: осигуряване на доставките от редкоземни елементи за Европа (B7-0017/2011);

- (O-000038/2011), зададен от Carmen Fraga Estévez, от името на комисията PECH, към Комисията: Преговори относно подновяването на споразумението в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания (B7-0018/2011);

- (O-000043/2011/rév.1), зададен от Lena Ek, Владко Тодоров Панайотов, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Осигуряване на доставките от редкоземни елементи за Европа (B7-0020/2011);

- (O-000044/2011), зададен от João Ferreira, от името на комисията ENVI, към Комисията: Превенция на природни и причинени от човека бедствия (B7-0201/2011);

- (O-000049/2011), зададен от Gesine Meissner, от името на групата ALDE, към Комисията: Кризата, предизвикана от вулканичната пепел (B7-0202/2011);

- (O-000051/2011), зададен от Roberts Zīle, от името на групата ECR, към Комисията: Кризите с вулканична пепел (B7-0203/2011);

- (O-000052/2011), зададен от Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, към Комисията: Кризите с вулканична пепел (B7-0204/2011);

- (O-000041/2011), зададен от Konrad Szymański, от името на групата ECR, към Комисията: Суровинна стратегия за Европа (B7-0207/2011).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

- Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Антония Първанова, Zuzana Roithová и Kyriacos Triantaphyllides, относно прилагането на принципа на реципрочност по отношение на освобождаване от изискването за виза във връзка с Канада и САЩ (0008/2011);

- Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela и Oriol Junqueras Vies, относно нарушаване на правото на собственост поради Закона за крайбрежието в Коста Брава (Каталония, Испания) (0009/2011);

- Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock и Cecilia Wikström, относно работата на Комисията за безследно изчезналите лица в Кипър (0010/2011).


12. Отпаднали писмени декларации

Писмени декларации 0082/2010, 0083/2010, 0085/2010, 0086/2010, 0087/2010, 0088/2010 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 123, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


13. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

15 февруари 2011 г.

Vitaly Trusevich (№ 1651/2010); Helga Grass (2 подписа) (№ 1652/2010).

21 февруари 2011 г.

Markella Isaia-Tsiakka (№ 1653/2010); Ulrich Pauly (№ 0029/2011); Christine Ruthenburg (№ 0030/2011); Volker Schmohl (№ 0031/2011); (името е поверително) (№ 0032/2011); Rose Günther (№ 0033/2011); Guido Flohr (№ 0034/2011); Dieter Leuschner (№ 0035/2011); Refki Kuqi (№ 0036/2011); (името е поверително) (№ 0037/2011); Ludwig Wolf (№ 0038/2011); Günter Dischinger (№ 0039/2011); Claus Dr. Mueller (№ 0040/2011); Hartmut Weiler (№ 0041/2011); Michalina Jączek (51 подписа) (№ 0042/2011); Valentin Rosca (№ 0043/2011); Antoni Butkiewicz (№ 0044/2011); Christian Frener (№ 0045/2011); Helmut Schaepe (№ 0046/2011); Pupacz Halina (Polska Izba Paliw Płynnych) (№ 0047/2011); Sandra Fuchs (№ 0048/2011); Dariusz Pawlicki (№ 0049/2011); Erich Ollnow (№ 0050/2011); (името е поверително) (№ 0051/2011); (името е поверително) (№ 0052/2011); Carola Twardella (№ 0053/2011); Mario Danne (№ 0054/2011); Józef Krygowski (№ 0055/2011); Klaus Kempke (№ 0056/2011); (името е поверително) (№ 0057/2011); (името е поверително) (№ 0058/2011); Wolfgang Bonberg (№ 0059/2011); Bogumił Ostaficzuk (№ 0060/2011); Reinhard Bertelsmann (2 подписа) (№ 0061/2011); Hannelore Schmidt (№ 0062/2011); Hanspeter Daragan (№ 0063/2011); Manuela Scheel (№ 0064/2011); Krzysztof Steckiewicz (№ 0065/2011); Atanaska Vakrilova (№ 0066/2011); Mario Militello (№ 0067/2011); (името е поверително) (№ 0068/2011); Rhys William Toogood (№ 0069/2011); (името е поверително) (№ 0070/2011); Mario Pingerna (№ 0071/2011); Daniela Ballestra ("Arca 2000") (№ 0072/2011); (името е поверително) (№ 0073/2011); Dan Teodorescu (№ 0074/2011); Snezana Petrovic (№ 0075/2011); Richard George Moore (№ 0076/2011); Anemona Dascalu (№ 0077/2011); Franco Brizzi (Associazione Nazionale Trapiantati Di Rene) (№ 0078/2011); Janina Orlov (№ 0079/2011); Mihai Gheorghe Oancea (№ 0080/2011); (името е поверително) (№ 0081/2011); (името е поверително) (№ 0082/2011); (името е поверително) (№ 0083/2011); Teodora Massa (Palazzo Teodora Massa) (№ 0084/2011); Catalin Irimescu (№ 0085/2011); Luca Wolsky (№ 0086/2011); Richard Frederick Parsons (№ 0087/2011).

22 февруари 2011 г.

Willy Degheldere (№ 0088/2011); Jean Bernard Weis (№ 0089/2011); Xristoforidis Konstantinos (№ 0090/2011); (името е поверително) (№ 0091/2011); Francis Germes (№ 0092/2011); Claude Coste (№ 0093/2011); Maria Karagiannaki (№ 0094/2011); (името е поверително) (№ 0095/2011); Anne Marie Scribante (№ 0096/2011); Enrique Fernández Menéndez (2 подписа) (№ 0097/2011); István Dalnoki (№ 0098/2011); Miguel Fernández Zaragoza (Alcalde de Santa Pola) (№ 0099/2011); Rocío Hortiguela (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables) (№ 0100/2011); (името е поверително) (№ 0101/2011); Hubert Delompre (№ 0102/2011); Georg Gotz (№ 0103/2011); (името е поверително) (№ 0104/2011); (името е поверително) (№ 0105/2011); De Veïns La Cogullada Associació (№ 0106/2011); Imran Firasat (Centro penitenciario Madrid V, Módulo 1) (№ 0107/2011); Coste Claude (Association Contre les Inondations la Defense de l'Eau et l' Environnement) (№ 0108/2011); Theodoros Papoulakos (№ 0109/2011); van Eersel Arjan (№ 0110/2011).

1 март 2011 г.

Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la Difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (№ 1654/2010); Lukass Rozitis (HansaMedia) (№ 1655/2010).

3 март 2011 г.

(името е поверително) (№ 0111/2011); Luis Díaz Villaverde (№ 0112/2011); Sigrid Beier (2 подписа) (№ 0113/2011); Andrzej Cisek (№ 0114/2011); Rainer Troesch (№ 0115/2011); Günther Klein (№ 0116/2011); Ottmar Dullenburg (Kolping International) (3 подписа) (№ 0117/2011); Jens Knipphals (№ 0118/2011); Kazimierz Kozłowski (№ 0119/2011); Franciszek Czapliński (60 подписа) (№ 0120/2011); Günter Dillikrath (№ 0121/2011); Uwe Wolsbeck (№ 0122/2011); (името е поверително) (№ 0123/2011); Andreas Neff (№ 0124/2011); Roland Mendle (№ 0125/2011); Małgorzata Witkowska (2 подписа) (№ 0126/2011); Rupert Frechinger (Puchenauer Bürgerinitiative gegen Westring - Transitautobahn) (№ 0127/2011); Klaus Zeitler (№ 0128/2011); Thomas Meyer-Falk (№ 0129/2011); Christian Kohn (№ 0130/2011); norbert Höfs (№ 0131/2011); (името е поверително) (№ 0132/2011); Siegrid Prigge (№ 0133/2011); Mohamed Tanich (№ 0134/2011); Detlef Lettau (№ 0135/2011); (името е поверително) (№ 0136/2011); Dietmar Teufel (№ 0137/2011); (името е поверително) (№ 0138/2011); Táňa Kanabe (№ 0139/2011); Konrad Ringler (Asociación Proprietarios Acequias Santa Margarita) (№ 0140/2011); (името е поверително) (№ 0141/2011); Stefan Stauch (№ 0142/2011); Ulrich Bernhart (№ 0143/2011); Karin Aubin (№ 0144/2011); Johann Kaehsmann (№ 0145/2011); Arkadiusz Pleskot (№ 0146/2011); Fabian Redeker (№ 0147/2011); Bernhard Staudt (№ 0148/2011); Ryszard Zając (№ 0149/2011); Philipp Lampel (№ 0150/2011); Günter Doppelbauer (№ 0151/2011); Matteo La Cara (№ 0152/2011); Ioan Covrig (№ 0153/2011); Gregorio Franco Vera (№ 0154/2011); Vince Llewelyn (№ 0155/2011); Roberto Marcoccio (№ 0156/2011); (името е поверително) (№ 0157/2011); Katalin Baranyi (№ 0158/2011); (името е поверително) (№ 0159/2011); (името е поверително) (№ 0160/2011); Nanette Davies (№ 0161/2011); (името е поверително) (№ 0162/2011); Liliana Anna Fiore (2 подписа) (№ 0163/2011); Paola Malengo (Parlamento Europeo degli Studenti) (11 подписа) (№ 0164/2011); Giuseppe Marino (Associazione Generale del Commercio delle arti, delle professioni e dell'economia-Confcommercianti Grammichele) (№ 0165/2011); (името е поверително) (№ 0166/2011); (името е поверително) (№ 0167/2011); Marian Tanase (№ 0168/2011); Bernard Mulholland (№ 0169/2011); (името е поверително) (№ 0170/2011); Bozidar Nikolov (№ 0171/2011); Kalina Miteva (№ 0172/2011); Krasimir Krumov (№ 0173/2011); Ferreira Hermenegildo (№ 0174/2011); Bernard Reilly (№ 0175/2011); Flavio Miccono (I.P.A.) (№ 0176/2011); Rino Savini (La Destra di Aprilia - Coordinamento Comunale) (№ 0177/2011); Ion Enache (№ 0178/2011); Linda Ann Edwards (№ 0179/2011); Benvenuto Razzaboni (1453 подписа) (№ 0180/2011); Rosa Burgos Pérez (№ 0181/2011); Andrea Nearchou (Pagkyprios Syndesmos Syggenon Kai Filon Monahon - Association Panchypriote Des Parents Et Amis Des Moines) (№ 0182/2011); José Lacalle Márquez (№ 0183/2011); (името е поверително) (№ 0184/2011); (името е поверително) (№ 0185/2011); (името е поверително) (№ 0186/2011); Aline Meliyi (№ 0187/2011); Marcus Borg (№ 0188/2011); Gordona Vidojkovic (№ 0189/2011); Eva-Kerstin Sigurdson Wistedt (№ 0190/2011); Jessica Delgado Bras (№ 0191/2011); Maria Karagiannaki (№ 0192/2011); (името е поверително) (№ 0193/2011); Raustino Francisco García Ruiz (№ 0194/2011); Sant Isidre Institut Agrícola (Institut Agrícola Català de Sant Isidre) (№ 0195/2011); María Ángeles Blas Osorio (№ 0196/2011); Ona Skystimiené (№ 0197/2011); Juan José Vidal Sánchez (№ 0198/2011); Silvia Beltrán Pallares (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (№ 0199/2011); Mariano Aleixandre Cabrelles (№ 0200/2011); Thérèse Bouvet (№ 0201/2011); Enrique Arraíz Curbelo (№ 0202/2011); Organizaciones Agrícolas Coordinadora (Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España) (№ 0203/2011); Leif Boelskov (№ 0204/2011); (името е поверително) (№ 0205/2011).


14. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2011 на Комисията (N7-0033/2011 - C7-0028/2011 - 2011/2028(GBD)).


15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии - доклади

- Доклад относно промишлената политика в ерата на глобализацията (2010/2095(INI)) - ITRE - Докладчик: Bernd Lange (A7-0022/2011)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) (COM(2009)0477 - C7-0204/2009 - 2009/0129(COD)) - PECH - Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

- Доклад относно дефицита на протеинови култури в ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем? (2010/2111(INI)) - AGRI - Докладчик: Martin Häusling (A7-0026/2011)

- Доклад относно данъчно облагане и развитие – сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (2010/2102(INI)) - DEVE - Докладчик: Eva Joly (A7-0027/2011)

- Доклад относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г. (2010/2138(INI)) - FEMM - Докладчик: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

- Доклад относно селското стопанство в ЕС и международната търговия (2010/2110(INI)) - AGRI - Докладчик: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

- Доклад относно облика на бедността сред жените в Европейския съюз (2010/2162(INI)) - FEMM - Докладчик: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

- Доклад относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС (2010/2089(INI)) - ENVI - Докладчик: Edite Estrela (A7-0032/2011)

- Доклад относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара (2010/2085(INI)) - IMCO - Докладчик: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

- Доклад относно Оценката на управлението на грип H1N1 през периода 2009—2010 г. в ЕС (2010/2153(INI)) - ENVI - Докладчик: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

- Доклад относно новаторското финансиране на световно и европейско равнище (2010/2105(INI)) - ECON - Докладчик: Anni Podimata (A7-0036/2011)

- Доклад относно подхода на ЕС към Иран (2010/2050(INI)) - AFET - Докладчик: Bastiaan Belder (A7-0037/2011)

- Доклад относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите (2010/2276(INI)) - LIBE - Докладчик: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Elmar Brok (2010/2283(IMM)) - JURI - Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

- Доклад относно предложение за назначаване на Harald Wögerbauer за член на Сметната палата (N7-0034/2011 - C7-0029/2011 - 2011/0801(NLE)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

- Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел Х - Европейска служба за външна дейност (2011/2017(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността) (B7-0019/2011)

- до Съвета:

Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Higgins Jim, Posselt Bernd, Czarnecki Ryszard, Blinkevičiūtė Vilija, Moraes Claude, Leichtfried Jörg, Aylward Liam, Sturdy Robert, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Balčytis Zigmantas, Toussas Georgios

- до Комисията:

Blinkevičiūtė Vilija, Koch-Mehrin Silvana, Moraes Claude, Harkin Marian, Jensen Anne E., Ludford Sarah, Crowley Brian, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Mitchell Gay, Gallagher Pat the Cope, Papastamkos Georgios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Podimata Anni, Koumoutsakos Georgios, Posselt Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Sturdy Robert, Pargneaux Gilles, Paleckis Justas Vincas, Chountis Nikolaos, Yannakoudakis Marina, Ertug Ismail, Schmidt Olle, Belet Ivo, Angourakis Charalampos

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Fiona Hall, Anni Podimata, Algirdas Saudargas, Claude Turmes Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно енергийната ефективност на сградите на институциите на ЕС (B7-0152/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция относно Европейския фонд за насърчаване на заетостта на младите хора (B7-0153/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно премахването на действащите ограничения по отношение на свободното движение на работници (B7-0154/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Philip Claeys Frank Vanhecke. Предложение за резолюция относно провеждане на проучване за разходите, свързани с имиграцията от трети държави (B7-0155/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT, EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно използването на пиезоядрени реакции за развитие на чисти ядрени технологии и погребване на радиоактивни отпадъци (B7-0159/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI


16. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за първото пленарно заседание през март 2011 г. (PE 459.829/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Докладът на Francesco Enrico Speroni относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Elmar Brok (A7-0047/2011) ще бъде записан направо за времето за гласуване.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy, относно графика на подготвителната работа за извънредното заседание на Европейския съвет, предвидено за 11 март 2011 г. в Брюксел, с цел обсъждане на положението в Либия и региона (Председателят му отговори, че ще получи писмен отговор).


17. Новаторско финансиране на световно и европейско равнище (разискване)

Доклад относно новаторското финансиране на световно и европейско равнище [2010/2105(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Anni Podimata (A7-0036/2011)

Anni Podimata представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu (докладчик по становището на комисията ITRE), Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Martin Ehrenhauser, независим член на ЕП, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Ilda Figueiredo, Marta Andreasen, Andreas Mölzer, Diogo Feio и Enrique Guerrero Salom.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Carl Haglund, Keith Taylor, Niki Tzavela, Gunnar Hökmark, Arlene McCarthy, Satu Hassi, Antonio Cancian, Liem Hoang Ngoc, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisa Ferreira, Theodor Dumitru Stolojan, Silvia-Adriana Ţicău, Astrid Lulling, David Casa, Jean-Pierre Audy, Sławomir Witold Nitras, Sari Essayah, Damien Abad и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, George Sabin Cutaş, Elena Băsescu, Sylvana Rapti, Raül Romeva i Rueda, Seán Kelly, Wojciech Michał Olejniczak, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann и Thomas Mann.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Anni Podimata.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 8.3.2011 г.


18. Зоната, обхваната от споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) [COM(2009)0477 - C7-0204/2009- 2009/0129(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

Crescenzio Rivellini представи доклада.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Alain Cadec, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana и Jim Higgins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Barbara Matera, Maria do Céu Patrão Neves и João Ferreira.

Изказа се Maria Damanaki.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 8.3.2011 г.


19. Споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор O-000038/2011 зададен от Carmen Fraga Estévez, от името на комисията PECH, към Комисията: Преговори относно подновяването на споразумението в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания (B7-0018/2011)

Carmen Fraga Estévez разви въпроса, изискващ устен отговор.

Maria Damanaki (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Alain Cadec, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Isabella Lövin, от името на групата Verts/ALE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Maria do Céu Patrão Neves, Guido Milana, Josefa Andrés Barea и Antolín Sánchez Presedo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jarosław Leszek Wałęsa и Andreas Mölzer.

Изказа се Maria Damanaki.

Предложенията за резолюции, които следва да бъдат внесени в съответствие с член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: на следващото месечно заседание.


20. Стратегия на ЕС за региона на Атлантическия океан (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор O-000002/2011 зададен от Alain Cadec, Luis Manuel Capoulas Santos, Seán Kelly, Eider Gardiazábal Rubial, Nuno Teixeira, Salvador Garriga Polledo, Ricardo Cortés Lastra, José Manuel Fernandes, Chris Davies, Jim Higgins, Marian Harkin, Ashley Fox, Maria do Céu Patrão Neves, Bairbre de Brún, Pat the Cope Gallagher, Robert Rochefort, José Bové, Jean-Pierre Audy, Mario Mauro, Андрей Ковачев, Werner Langen, Markus Ferber, Milan Zver, Damien Abad, Íñigo Méndez de Vigo, Peter Jahr, Ivo Belet, Reimer Böge, Jan Březina, Jarosław Leszek Wałęsa, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Peter Šťastný, Catherine Soullie, Bogusław Sonik, Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Baudis, Michèle Striffler, Lambert van Nistelrooij, Andreas Schwab, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Da Graça Carvalho, Michel Dantin, Michael Gahler, Bernadette Vergnaud, Nessa Childers, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Christine De Veyrac, Izaskun Bilbao Barandica, Estelle Grelier, Isabella Lövin, Struan Stevenson, Christophe Béchu, Josefa Andrés Barea и Marian-Jean Marinescu, към Комисията: Стратегия на ЕС за Атлантическия регион (B7-0016/2011)

Alain Cadec разви въпроса, изискващ устен отговор.

Maria Damanaki (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Ricardo Cortés Lastra, от името на групата S&D, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Isabella Lövin, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Estelle Grelier, Pat the Cope Gallagher, Ryszard Czarnecki, Anna Rosbach, Nuno Teixeira, Riikka Manner, Seán Kelly, Luís Paulo Alves и María Irigoyen Pérez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria do Céu Patrão Neves, Alyn Smith, Jarosław Leszek Wałęsa и Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Изказа се Maria Damanaki.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Danuta Maria Hübner, от името на комисията DEVE, относно стратегията на ЕС за Атлантическия регион (B7-0165/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 9.3.2011.


21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Maria do Céu Patrão Neves, Monika Smolková, Ramon Tremosa i Balcells и Michail Tremopoulos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Marek Henryk Migalski, Miguel Portas, Nikolaos Salavrakos, Corneliu Vadim Tudor, Eleni Theocharous, Mario Pirillo, Sonia Alfano, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Angelika Werthmann, Georgios Koumoutsakos, Ioan Enciu, Pat the Cope Gallagher, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer, Nuno Teixeira, Gerard Batten, Eduard Kukan, Constance Le Grip и Czesław Adam Siekierski.


22. Общата безопасност на продуктите и надзора на пазара (кратко представяне)

Доклад относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара [2010/2085(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

Christel Schaldemose направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lara Comi, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Zuzana Roithová и Åsa Westlund.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 8.3.2011.


23. Управлението на грип H1N1 (кратко представяне)

Доклад относно Оценката на управлението на грип H1N1 през периода 2009—2010 г. в ЕС [2010/2153(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

Michèle Rivasi направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anne Delvaux, Csaba Sándor Tabajdi, Marina Yannakoudakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Anna Záborská, Åsa Westlund, Zuzana Roithová, Edite Estrela и Karin Kadenbach.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 8.3.2011.


24. Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването (кратко представяне)

Доклад относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС [2010/2089(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Edite Estrela (A7-0032/2011)

Edite Estrela направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zuzana Roithová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Nicole Sinclaire, Anna Záborská, Mario Pirillo, Seán Kelly, Karin Kadenbach, Elena Oana Antonescu и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 8.3.2011.


25. Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (кратко представяне)

Доклад относно данъчно облагане и развитие – сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане [2010/2102(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Eva Joly (A7-0027/2011)

Eva Joly направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Franziska Keller и João Ferreira.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията)

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 8.3.2011.


26. Селското стопанство и международната търговия (кратко представяне)

Доклад относно селското стопанство в ЕС и международната търговия [2010/2110(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

Georgios Papastamkos направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Mario Pirillo, João Ferreira, Diane Dodds, Seán Kelly, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi и Åsa Westlund.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 8.3.2011 г.


27. Дефицитът на протеинови култури в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно дефицита на протеинови култури в ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем? [2010/2111(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Martin Häusling (A7-0026/2011)

Martin Häusling направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Marc Tarabella, João Ferreira, Diane Dodds, Michel Dantin, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Åsa Westlund и Seán Kelly.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 8.3.2011 г.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 459.829/OJMA).


29. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.30 ч.


30. Закриване на годишната сесия

Сесия 2010-2011 на Европейския парламент е закрита.

По силата на разпоредбите на Договора, Парламентът ще заседава утре, вторник, 8 март 2011 г., от 9.00 ч.

Klaus Welle

Silvana Koch-Mehrin

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paksas, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност