Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2997(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0157/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0157/2011

Συζήτηση :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2011 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0091

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο

15. Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anna Ibrisagic, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Enikő Győri.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0157/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου