Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο

20. Δυνατότητα χρησιμοποίησης φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Δυνατότητα χρησιμοποίησης φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη

Ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου