Показалец 
Протокол
PDF 296kWORD 256k
Вторник, 8 март 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Внесени документи
 4.Решения относно някои документи
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Приоритети за бюджета за 2012 г. - Други раздели (разискване)
 7.Равенство между жените и мъжете — 2010 г.- Бедността сред жените (разискване)
 8.Сто години от първото честване на Международния ден на жената
 9.Време за гласуване
  
9.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Elmar Brok (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Общата безопасност на продуктите и надзора на пазара (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Управлението на грип H1N1 (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Назначаване на член на Европейската сметна палата (Harald Wögerbauer - АТ) * (гласуване)
  
9.5.Зоната, обхваната от споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) ***I (гласуване)
  
9.6.Новаторско финансиране на световно и европейско равнище (гласуване)
  
9.7.Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването (гласуване)
  
9.8.Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (гласуване)
  
9.9.Селското стопанство и международната търговия (гласуване)
  
9.10.Дефицитът на протеинови култури в ЕС (гласуване)
  
9.11.Равенство между жените и мъжете — 2010 г. (гласуване)
  
9.12.Бедността сред жените (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Подготовка на срещата на високо равнище на Еврозоната на 11 март 2011 г. (разискване)
 14.Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г. (разискване)
 15.Процесът на европейска интеграция на Черна гора (разискване)
 16.Стратегия на ЕС за интеграция на ромите (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.Промишлената политика в ерата на глобализацията (разискване)
 19.Гарантиране снабдяването на Европа с редкоземни елементи (разискване)
 20.Възможност за използване на газ от алтернативни източници в Европа (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Европейската сметна палата (Harald Wögerbauer - АТ)
 Приложение 2 - Възстановяване на реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

1. Откриване на годишната сесия

В съответствие с член 229, алинея първа от Договора за функциониране на Европейския съюз и член 134, параграф 2 от Правилника за дейността, сесия 2011-2012 на Европейския парламент е открита.


2. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.

Председателят направи кратко изявление по повод на 100 години от първото честване на Международния ден на жената.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Проект на препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2009 г. (05473/2011 - C7-0048/2011 - 2010/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Проект на препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2009 г. (05472/2011 - C7-0049/2011 - 2010/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Проект на Препоръка на Съвета относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Десети ЕФР) за финансовата 2009 г. (05469/2011 - C7-0050/2011 - 2010/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Проект за препоръки на Съвета - Освобождаване от отговорност на органите, създадени от Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 г. (05894/2011 - C7-0051/2011 - 2010/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Проект за препоръки на Съвета - Освобождаване от отговорност на органите, създадени от Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 г. (05892/2011 - C7-0052/2011 - 2010/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Проект за препоръка на Съвета - Освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 г. (05891/2011 - C7-0053/2011 - 2010/2142(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Проект за препоръки на Съвета - Освобождаване от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 г. (05893/2011 - C7-0054/2011 - 2010/2142(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON, IMCO

В съответствие с член 124, параграф 1 от правилника, Председателят информира, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет във връзка с това предложение.

- Проект на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейската общност, на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, ENVI


4. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия BUDG

- Изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: BUDG, ECON

комисии FEMM, DEVE

- Външни политики на ЕС в полза на демократизацията (2011/2032(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: FEMM, DEVE

комисии FEMM, CULT, ENVI, LIBE

- Мобилност и интеграция на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. (2010/2272(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

комисия CONT

- Пети доклад на Европейската комисия относно сбижаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г. (2011/2035(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща: FEMM, CONT, EMPL


5. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Пакистан - убийството на Shahbaz Bhatti, министър по въпросите на малцинствата

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно Пакистан – убийството на Shahbaz Bhatti, министър по въпросите на малцинствата (B7-0166/2011);

- Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно Пакистан – убийството на Shahbaz Bhatti, министър по въпросите на малцинствата (B7-0175/2011);

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, относно Пакистан – убийството на Shahbaz Bhatti, министър по въпросите на малцинствата (B7-0176/2011);

- Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, относно Пакистан, и по-специално убийството на Shahbaz Bhatti, министър по въпросите на малцинствата (B7-0177/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, относно Пакистан – убийството на Shahbaz Bhatti, министър по въпросите на малцинствата (B7-0178/2011);

- Marie-Christine Vergiat и Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, относно Пакистан – убийството на министъра по въпросите на малцинствата Shahbaz Bhatti (B7-0179/2011).

II.   Беларус, по-специално случаите на Алес Михалевич и Наталия Радин

- Werner Schulz, Elisabeth Schroedter и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно Беларус, по-специално случаите на Алес Михалевич и Наталия Радин (B7-0167/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно Беларус, по-специално случаите на Алес Михалевич и Наталия Радин (B7-0180/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Кристиан Вигенин и Marek Siwiec, от името на групата S&D, относно Беларус, по-специално случаите на Алес Михалевич и Наталия Радин (B7-0184/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, относно Беларус, по-специално случаите на Алес Михалевич и Наталия Радин (B7-0185/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Беларус, по-специално случаите на Алес Михалевич и Наталия Радин (B7-0188/2011);

- Helmut Scholz и Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, относно Беларус, по-специално случаите на Алес Михалевич и Наталия Радин (B7-0189/2011).

III.   Положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион)

- Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай) (B7-0168/2011);

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, относно положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай) (B7-0181/2011);

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, относно положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай) (B7-0182/2011);

- Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei и Kinga Gál, от името на групата PPE, относно положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай) (B7-0183/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай) (B7-0186/2011);

- Helmut Scholz и Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Кашгар и културно наследство (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай) (B7-0187/2011).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


6. Приоритети за бюджета за 2012 г. - Други раздели (разискване)

Доклад относно приоритетите за бюджетната процудура за 2010 г., раздел I - Eвропейски парламент, раздел II - Съвет, раздел IV - Съд, раздел V - Сметна палата, раздел VI - Eвропейски икономически и социален комитет, раздел VII - Комитет на регионите, раздел VIII - Eвропейски омбудсмат, раздел IX - Eвропейски надзорен орган за защита на данните, раздел Х - Европейска служба за външна дейност [2011/2017(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

José Manuel Fernandes представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Derek Vaughan, от името на групата S&D, Alexander Alvaro, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, James Elles, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Giovanni La Via, Jens Geier, Anne E. Jensen, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Philip Claeys, Ville Itälä, Jaroslav Paška и Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Giovanni Collino, Gianni Pittella, Indrek Tarand, Paul Rübig и Milan Zver.

Изказа се José Manuel Fernandes

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 9.3.2011 г.


7. Равенство между жените и мъжете — 2010 г.- Бедността сред жените (разискване)

Доклад относно равенство между жените и мъжете в ЕС - 2010 г. [2010/2138(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Мария Неделчева (A7-0029/2011)

Доклад относно облика на бедността сред жените в Европейския съюз [2010/2162(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Мария Неделчева и Rovana Plumb представиха докладите.

Изказаха се: Viviane Reding (заместник-председател на Комисията ) и László Andor (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Nadja Hirsch (докладчик по становището на комисията EMPL), Gabriele Zimmer (докладчик по становището на комисията EMPL), Barbara Matera, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Andrea Češková, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, който отговори също така на четири въпроса, зададени с вдигане на синя карта съответно от Eva-Britt Svensson, Siiri Oviir, Edite Estrela и Anneli Jäätteenmäki, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Edit Bauer, Edite Estrela, Siiri Oviir, Franziska Katharina Brantner, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marc Tarabella, Emma McClarkin, Astrid Lulling, която отговори също така на два въпроса, зададени с вдигане на синя карта, на Licia Ronzulli и Marc Tarabella, и Zita Gurmai.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

Изказаха се: Lena Kolarska-Bobińska, Silvia Costa, Elisabeth Morin-Chartier, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Sylvana Rapti, Ulrike Lunacek, Nikolaos Salavrakos, Licia Ronzulli, Andrew Henry William Brons и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Viviane Reding, László Andor, Мария Неделчева и Rovana Plumb.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 8.3.2011 г. и точка 9.12 от протокола от 8.3.2011 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

8. Сто години от първото честване на Международния ден на жената

Председателят откри разискването, заедно с председателя на комисията FEMM, Eva-Britt Svensson, заместник-председателите Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Diana Wallis, Dagmar Roth-Behrendt, Roberta Angelilli, Isabelle Durant и Silvana Koch-Mehrin, както и квесторите Astrid Lulling и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Председателят направи изявление.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета), José Manuel Barroso (председател на Комисията), Eva-Britt Svensson, Lívia Járóka, от името на групата PPE, Britta Thomsen, от името на групата S&D, Silvana Koch-Mehrin, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, и Nicole Sinclaire, независим член на ЕП.

Точката е приключена.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Elmar Brok (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Elmar Brok [2010/2283(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0075)

Изказвания

Bruno Gollnisch и Francesco Enrico Speroni, преди гласуването, като последният поясни предмета на гласуването.


9.2. Общата безопасност на продуктите и надзора на пазара (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара [2010/2085(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0076)


9.3. Управлението на грип H1N1 (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно Оценката на управлението на грип H1N1 през периода 2009—2010 г. в ЕС [2010/2153(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0077)


9.4. Назначаване на член на Европейската сметна палата (Harald Wögerbauer - АТ) * (гласуване)

Доклад относно назначаването на Harald Wögerbauer за член на Сметната палата [N7-0034/2011 - C7-0029/2011- 2011/0801(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)
(Тайно гласуване)
Списъкът на участниците в гласуването е приложен към настоящия протокол (
приложение 1 от протокола от 8.3.2011).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0078)


9.5. Зоната, обхваната от споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) [COM(2009)0477 - C7-0204/2009- 2009/0129(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0079)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0079)


9.6. Новаторско финансиране на световно и европейско равнище (гласуване)


Доклад относно новаторското финансиране на световно и европейско равнище [2010/2105(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Anni Podimata (A7-0036/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата S&D)

Оттеглено

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0080)

Изказвания

Jean-Paul Gauzès, преди гласуването на изменение 1, наред с другото, за да поиска от групата S&D да оттегли своето алтернативно предложение за резолюция, Martin Schulz, от името на групата S&D, който посочи, че алтернативното предложение на групата S&D е оттеглено, и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


9.7. Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването (гласуване)

Доклад относно намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС [2010/2089(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Edite Estrela (A7-0032/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0081)

Изказване

Margrete Auken, преди гласуването, за да направи езиково пояснение на датската версия.


9.8. Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (гласуване)

Доклад относно данъчно облагане и развитие – сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане [2010/2102(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Eva Joly (A7-0027/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0082)


9.9. Селското стопанство и международната търговия (гласуване)

Доклад относно селското стопанство в ЕС и международната търговия [2010/2110(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0083)


9.10. Дефицитът на протеинови култури в ЕС (гласуване)

Доклад относно дефицита на протеинови култури в ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем? [2010/2111(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Martin Häusling (A7-0026/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0084)

Изказвания

Martin Häusling (докладчик), преди гласуването, за да уточни предмета на гласуването, както и след гласуването, за да поиска името му да бъде заличено от този доклад вследствие на промени, направени по време на гласуването.


9.11. Равенство между жените и мъжете — 2010 г. (гласуване)

Доклад относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г. [2010/2138(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Мария Неделчева (A7-0029/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0085)

Изказване

Sergio Paolo Francesco Silvestris предложи устно изменение на параграф 66, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП гласуваха „против“.


9.12. Бедността сред жените (гласуване)

Доклад относно облика на бедността сред жените в Европейския съюз [2010/2162(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0086)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Christel Schaldemose - A7-0033/2011

Francesco De Angelis, Jarosław Kalinowski и Lara Comi

Доклад Michèle Rivasi - A7-0035/2011

Paolo Bartolozzi, Marisa Matias и Andrzej Grzyb

Доклад Crescenzio Rivellini - A7-0023/2011

Antonello Antinoro, Marek Józef Gróbarczyk, Syed Kamall и Daniel Hannan

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Доклад Anni Podimata - A7-0036/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Anneli Jäätteenmäki, Alfredo Antoniozzi, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Lara Comi, Giommaria Uggias и Syed Kamall

Доклад Edite Estrela - A7-0032/2011

Salvatore Iacolino, Christa Klaß и Hannu Takkula

Доклад Eva Joly - A7-0027/2011

Syed Kamall и Nirj Deva

Доклад Georgios Papastamkos - A7-0030/2011

Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Syed Kamall, Daniel Hannan и Nirj Deva

Доклад Martin Häusling - A7-0026/2011

Christa Klaß и Janusz Wojciechowski

Доклад Мария Неделчева - A7-0029/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Debora Serracchiani, Anna Záborská, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Inese Vaidere, Anneli Jäätteenmäki и Daniel Hannan

Доклад Rovana Plumb - A7-0031/2011

Alfredo Antoniozzi и Izaskun Bilbao Barandica


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.25 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


13. Подготовка на срещата на високо равнище на Еврозоната на 11 март 2011 г. (разискване)

Декларация на председателя на Комисията: Подготовка на срещата на високо равнище на Еврозоната на 11 март 2011 г.

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Vicky Ford, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, който отговори също така на два въпроса, зададени с вдигане на синя карта, на Martin Schulz и на Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles и Diogo Feio.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška и Franz Obermayr.

Изказа се José Manuel Barroso.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Разискването приключи.


14. Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г.

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Barry Madlener, независим член на ЕП, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Метин Казак, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr относно вземането предвид на въпросите, зададени чрез вдигане на синя карта, Eleni Theocharous и Mario Mauro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Ковачев и Monika Flašíková Beňová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Štefan Füle, Enikő Győri и Ria Oomen-Ruijten, като последната се изказа за гласуването на нейното предложение за резолюция утре.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Ria Oomen-Ruijten, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на Турция през 2010 г. (B7-0156/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 9.3.2011 г.


15. Процесът на европейска интеграция на Черна гора (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Процесът на европейска интеграция на Черна гора

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата ECR, Anna Ibrisagic, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu и Csaba Sándor Tabajdi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu и Andreas Mölzer.

Изказаха се: Štefan Füle и Enikő Győri.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, от името на комисията AFET, относно процеса на европейска интеграция на Черна гора (B7-0157/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 9.3.2011 г.


16. Стратегия на ЕС за интеграция на ромите (разискване)

Доклад относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите [2010/2276(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

Lívia Járóka представи доклада.

Изказаха се: Zoltán Balog (действащ председател на Съвета), Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) и László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Kinga Göncz (докладчик по становището на комисията EMPL), Андрей Ковачев (докладчик по становището на комисията REGI) и Hannu Takkula (докладчик по становището на комисията CULT).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Renate Weber, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Edit Bauer, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Marco Scurria, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Corina Creţu, Sari Essayah и Kinga Gál.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Rovana Plumb и Elena Băsescu.

Изказаха се: László Andor, Viviane Reding, Zoltán Balog и Lívia Járóka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 9.3.2011 г.


17. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0019/2011).

Изказа се Jörg Leichtfried относно организацията на времето за въпроси (Председателят припомни приложимата процедура).

Въпрос 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Рамкова директива относно минималния доход в Европейския съюз.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Vilija Blinkevičiūtė.

Въпрос 16 (Silvana Koch-Mehrin): Енергоспестяващи осветителни тела.

Günther Oettinger (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Silvana Koch-Mehrin.

Въпрос 17 (Claude Moraes): Пакета за защита правата на пострадалите.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Claude Moraes.

Въпрос 18 (Marian Harkin): Предложения на Комисията относно обща консолидирана данъчна основа.

Algirdas Šemeta (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Marian Harkin.

Въпрос 19 (Anne E. Jensen): Селскостопански продукти и освобождаване от ДДС в Румъния.

Algirdas Šemeta отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Anne E. Jensen.

Изказа се Gay Mitchell относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 22 (Georgios Papanikolaou): Декларацията на директора на ОИСР относно евентуалното преструктуриране на дълга на държавите-членки от еврозоната и позицията на Комисията.

Olli Rehn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Georgios Papanikolaou.

Изказаха се: Jim Higgins, Gay Mitchell и Pat the Cope Gallagher относно протичането на времето за въпроси.

Въпрос 31 (Bernd Posselt): Външната търговия и Източно партньорство.

Algirdas Šemeta отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Bernd Posselt.

Изказаха се: Brian Crowley и Silvia-Adriana Ţicău относно протичането на времето за въпроси.

Въпросите 27 и 35 са недопустими.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 20.50 ч., бе възобновено в 21.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

18. Промишлената политика в ерата на глобализацията (разискване)

Доклад относно промишлената политика в ерата на глобализацията [2010/2095(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Bernd Lange (A7-0022/2011)

Bernd Lange представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Gianluca Susta (докладчик по становището на комисията INTA), Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Béla Kovács, независим член на ЕП, Pilar del Castillo Vera, Marita Ulvskog, Владко Тодоров Панайотов, James Elles, Miloslav Ransdorf, Claudio Morganti, Herbert Reul който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Riikka Manner, Jacky Hénin, Amalia Sartori, Catherine Trautmann, Maria Da Graça Carvalho, Judith A. Merkies, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Kathleen Van Brempt, Antonio Cancian, Henri Weber, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Lara Comi, Ivari Padar, Silvia-Adriana Ţicău и Edit Herczog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alejo Vidal-Quadras, Giovanni Collino, Mairead McGuinness, Adam Gierek, Mario Pirillo и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Antonio Tajani и Bernd Lange.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 9.3.2011 г.


19. Гарантиране снабдяването на Европа с редкоземни елементи (разискване)

- (O-000036/2011) зададен от Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary и Birgit Schnieber-Jastram, от името на групата PPE, към Комисията: осигуряване на доставките от редкоземни елементи за Европа (B7-0017/2011);

- (O-000043/2011/rév.1) зададен от Lena Ek, Владко Тодоров Панайотов, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Осигуряване на доставките от редкоземни елементи за Европа (B7-0020/2011);

- (O-000041/2011) зададен от Konrad Szymański, от името на групата ECR, към Комисията: Суровинна стратегия за Европа (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek и Konrad Szymański развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens и Teresa Riera Madurell.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies и Adam Gierek.

Изказа се Antonio Tajani.

Разискването приключи.


20. Възможност за използване на газ от алтернативни източници в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Възможност за използване на газ от алтернативни източници в Европа

Günther Oettinger (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, от името на групата PPE, Zigmantas Balčytis, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro и Andrzej Grzyb.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog и Seán Kelly.

Изказа се Günther Oettinger.

Разискването приключи.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 459.829/OJME).


22. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 0.15 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Назначаване на член на Европейската сметна палата (Harald Wögerbauer - АТ)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka


Приложение 2 - Възстановяване на реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада (писмена декларация)

Писмена декларация 0089/2010, внесена от членовете на ЕП Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký и Manfred Weber, относно възстановяването на реципрочността във визовия режим солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада (точка 3 от протокола от 7.3.2011 г.) и (P7_TA(2011)0087), и подписана от 375 членове на ЕП:

János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Sergio Berlato, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Andrea Češková, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Robert Dušek, Lena Ek, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Christofer Fjellner, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Julie Girling, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Louis Grech, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Kurt Lechner, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ernst Strasser, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност