Seznam 
Zápis
PDF 266kWORD 244k
Úterý, 8. března 2011 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Předložení dokumentů
 4.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 6.Priority rozpočtu na rok 2012 – ostatní oddíly (rozprava)
 7.Rovnost žen a mužů – 2010 – Chudoba žen (rozprava)
 8.100. výročí Mezinárodního dne žen
 9.Hlasování
  
9.1.Žádost, aby byl Elmar Brok zbaven imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Zvládání chřipky typu H1N1 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Jmenování člena Evropského účetního dvora (Harald Wögerbauer – AT) * (hlasování)
  
9.5.Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři ***I (hlasování)
  
9.6.Inovativní financování na globální a evropské úrovni (hlasování)
  
9.7.Snížení nerovnosti v oblasti zdraví (hlasování)
  
9.8.Spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti (hlasování)
  
9.9.Zemědělství a mezinárodní obchod (hlasování)
  
9.10.Deficit bílkovinných plodin v EU (hlasování)
  
9.11.Rovnost žen a mužů – 2010 (hlasování)
  
9.12.Chudoba žen (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Příprava summitu eurozóny konaného dne 11. března 2011 (rozprava)
 14.Zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka (rozprava)
 15.Evropský integrační proces v případě Černé Hory (rozprava)
 16.Strategie EU pro začleňování Romů (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 18.Průmyslová politika pro éru globalizace (rozprava)
 19.Zabezpečení dodávek vzácných nerostných prvků pro Evropu (rozprava)
 20.Možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Evropského účetního dvora (Harald Wögerbauer – AT)
 Příloha 2 – Obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou (písemné prohlášení)


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2011–2012

Dílčí zasedání od 8. do 10. března 2011

ŠTRASBURK

ZÁPIS

ÚTERÝ 8. BŘEZNA 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2011–2012 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 134 odst. 2 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.

Předsedající učinila krátké prohlášení u příležitosti stého výročí Mezinárodního dne žen.


3. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2009 (05473/2011 - C7-0048/2011 - 2010/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2009 (05472/2011 - C7-0049/2011 - 2010/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (10. ERF) za rozpočtový rok 2009 (05469/2011 - C7-0050/2011 - 2010/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno společným podnikům za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2009 (05894/2011 - C7-0051/2011 - 2010/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno subjektům zřízeným Evropskou unií za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2009 (05892/2011 - C7-0052/2011 - 2010/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Návrh doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno Komisi za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2009 (05891/2011 - C7-0053/2011 - 2010/2142(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrhy doporučení Rady – Absolutorium, které má být uděleno výkonným agenturám za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2009 (05893/2011 - C7-0054/2011 - 2010/2142(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků (KOM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, IMCO

Předseda oznámil, že v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu bude tento návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 jménem Evropské unie (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI


4. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor BUDG

- Změna Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability týkající se členských států, jejichž měnou je euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: AFCO
stanovisko: BUDG, ECON

výbory FEMM, DEVE

- Vnější politiky EU ve prospěch demokratizace (2011/2032(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: FEMM, DEVE

výbory FEMM, CULT, ENVI, LIBE

- Mobilita a začleňování osob s postižením a Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 (2010/2272(INI))
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

výbor CONT

- 5. zpráva ES o soudržnosti a strategie politiky soudržnosti po roce 2013 (2011/2035(INI))
předáno věcně příslušný výbor: REGI
stanovisko: FEMM, CONT, EMPL


5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Pákistán – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o Pákistánu – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího (B7-0166/2011);

- Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland a Sonia Alfano za skupinu ALDE o Pákistánu – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího (B7-0175/2011);

- Véronique De Keyser za skupinu S&D o Pákistánu – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího (B7-0176/2011);

- Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o Pákistánu – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího (B7-0177/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR o Pákistánu – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího (B7-0178/2011);

- Marie-Christine Vergiat a Rui Tavares za skupinu GUE/NGL o Pákistánu – vražda ministra pro menšiny Šahbáze Bhattího (B7-0179/2011).

II.   Bělorusko, obzvláště případy Alese Michaleviče a Natalie Radinové

- Werner Schulz, Elisabeth Schroedter a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o Bělorusku (obzvláště případy Alese Michaleviče a Natalie Radinové) (B7-0167/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells a Sonia Alfano za skupinu ALDE o Bělorusku, obzvláště případy Alese Michaleviče a Natalie Radinové (B7-0180/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec za skupinu S&D o Bělorusku (obzvláště případy Alese Michaleviče a Natalie Radinové) (B7-0184/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o Bělorusku, obzvláště případy Alese Michaleviče a Natalie Radinové (B7-0185/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Bělorusku, obzvláště případy Alese Michaleviče a Natalie Radinové (B7-0188/2011);

- Helmut Scholz a Rui Tavares za skupinu GUE/NGL o Bělorusku, obzvláště případy Alese Michaleviče a Natalie Radinové (B7-0189/2011).

III.   Situace a kulturní dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)

- Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína) (B7-0168/2011);

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína) (B7-0181/2011);

- Véronique De Keyser za skupinu S&D o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína) (B7-0182/2011);

- Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei a Kinga Gál za skupinu PPE o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína) (B7-0183/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína) (B7-0186/2011);

- Helmut Scholz a Rui Tavares za skupinu GUE/NGL o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína) (B7-0187/2011).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


6. Priority rozpočtu na rok 2012 – ostatní oddíly (rozprava)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2012, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [2011/2017(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

José Manuel Fernandes uvedl zprávu.

Vystoupil Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Derek Vaughan za skupinu S&D, Alexander Alvaro za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, James Elles za skupinu ECR, Marta Andreasen za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Giovanni La Via, Jens Geier, Anne E. Jensen, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Philip Claeys, Ville Itälä, Jaroslav Paška a Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Giovanni Collino, Gianni Pittella, Indrek Tarand, Paul Rübig a Milan Zver.

Vystoupil José Manuel Fernandes.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 9.3.2011.


7. Rovnost žen a mužů – 2010 – Chudoba žen (rozprava)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2010 [2010/2138(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Zpráva o chudobě žen v Evropské unii [2010/2162(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Mariya Nedelcheva a Rovana Plumb uvedly zprávy.

Vystoupili: Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a László Andor (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Nadja Hirsch (navrhovatelka výboru EMPL), Gabriele Zimmer (navrhovatelka výboru EMPL), Barbara Matera za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Andrea Češková za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na čtyři otázky, které zvednutím modré karty položily Eva-Britt Svensson, Siiri Oviir, Edite Estrela a Anneli Jäätteenmäki, Angelika Werthmann nezařazená, Edit Bauer, Edite Estrela, Siiri Oviir, Franziska Katharina Brantner, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marc Tarabella, Emma McClarkin, Astrid Lulling, která odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Licia Ronzulli a Marc Tarabella a Zita Gurmai.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Lena Kolarska-Bobińska, Silvia Costa, Elisabeth Morin-Chartier, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn a Iratxe García Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Sylvana Rapti, Ulrike Lunacek, Nikolaos Salavrakos, Licia Ronzulli, Andrew Henry William Brons a Karin Kadenbach.

Vystoupili: Viviane Reding, László Andor, Mariya Nedelcheva a Rovana Plumb.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 8.3.2011 a bod 9.12 zápisu ze dne 8.3.2011.


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

8. 100. výročí Mezinárodního dne žen

Předseda společně s předsedkyní výboru FEMM Evou-Britt Svenssonovou, místopředsedkyněmi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dianou Wallisovou, Dagmarou Roth-Behrendtovou, Robertou Angelilliovou, Isabelle Durantovou a Silvanou Koch-Mehrinovou a kvestorkami Astrid Lullingovou a Lidií Joannou Geringerovou de Oedenberg zahájil rozpravu.

Předseda učinil prohlášení.

Vystoupili: Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady), José Manuel Barroso (předseda Komise), Eva-Britt Svensson, Lívia Járóka za skupinu PPE, Britta Thomsen za skupinu S&D, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, a Nicole Sinclaire nezařazená.

Bod byl uzavřen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Žádost, aby byl Elmar Brok zbaven imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Elmar Brok zbaven imunity [2010/2283(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0075)

Vystoupení

Bruno Gollnisch a Francesco Enrico Speroni před hlasováním, posledně jmenovaný s upřesněním týkajícím se předmětu hlasování.


9.2. Obecná bezpečnost výrobků a dohled nad trhem (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem [2010/2085(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0076)


9.3. Zvládání chřipky typu H1N1 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o hodnocení zvládnutí chřipky typu H1N1 v období 2009-2010 v EU [2010/2153(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0077)


9.4. Jmenování člena Evropského účetního dvora (Harald Wögerbauer – AT) * (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Haralda Wögerbauera členem Účetního dvora [N7-0034/2011 - C7-0029/2011- 2011/0801(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (
příloha 1 zápisu ze dne 8.3.2011).

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0078)


9.5. Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) [KOM(2009)0477 - C7-0204/2009- 2009/0129(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0079)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0079)


9.6. Inovativní financování na globální a evropské úrovni (hlasování)


Zpráva o inovativním financování na globální a evropské úrovni [2010/2105(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Anni Podimata (A7-0036/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený S&D)

stažen

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0080)

Vystoupení

Jean-Paul Gauzès před hlasováním o pozměňovacím návrhu 1, aby mimo jiné požádal skupinu S&D, aby stáhla svůj alternativní návrh usnesení, Martin Schulz za skupinu S&D, který oznámil, že alternativní návrh usnesení skupiny S&D byl stažen, a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


9.7. Snížení nerovnosti v oblasti zdraví (hlasování)

Zpráva o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU [2010/2089(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Edite Estrela (A7-0032/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0081)

Vystoupení

Margrete Auken před hlasováním s jazykovým upřesněním týkajícím se dánského znění.


9.8. Spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti (hlasování)

Zpráva o daních a rozvoji: spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné správy v daňové oblasti [2010/2102(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Eva Joly (A7-0027/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0082)


9.9. Zemědělství a mezinárodní obchod (hlasování)

Zpráva o zemědělství EU a mezinárodním obchodu [2010/2110(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0083)


9.10. Deficit bílkovinných plodin v EU (hlasování)

Zpráva o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? [2010/2111(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Martin Häusling (A7-0026/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0084)

Vystoupení

Martin Häusling (zpravodaj) před hlasováním s upřesněním týkajícím se předmětu hlasování, a po hlasování s žádostí, aby bylo jeho jméno staženo ze zprávy s ohledem na změny, ke kterým došlo během hlasování.


9.11. Rovnost žen a mužů – 2010 (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2010 [2010/2138(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0085)

Vystoupení

Sergio Paolo Francesco Silvestris předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 66, který nebyl vzat v potaz, neboť se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


9.12. Chudoba žen (hlasování)

Zpráva o chudobě žen v Evropské unii [2010/2162(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0086)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Christel Schaldemose - A7-0033/2011

Francesco De Angelis, Jarosław Kalinowski a Lara Comi

zpráva Michèle Rivasi - A7-0035/2011

Paolo Bartolozzi, Marisa Matias a Andrzej Grzyb

zpráva Crescenzio Rivellini - A7-0023/2011

Antonello Antinoro, Marek Józef Gróbarczyk, Syed Kamall a Daniel Hannan

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

zpráva Anni Podimata - A7-0036/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Anneli Jäätteenmäki, Alfredo Antoniozzi, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Lara Comi, Giommaria Uggias a Syed Kamall

zpráva Edite Estrela - A7-0032/2011

Salvatore Iacolino, Christa Klaß a Hannu Takkula

zpráva Eva Joly - A7-0027/2011

Syed Kamall a Nirj Deva

zpráva Georgios Papastamkos - A7-0030/2011

Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Syed Kamall, Daniel Hannan a Nirj Deva

zpráva Martin Häusling - A7-0026/2011

Christa Klaß a Janusz Wojciechowski

zpráva Mariya Nedelcheva - A7-0029/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Debora Serracchiani, Anna Záborská, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Inese Vaidere, Anneli Jäätteenmäki a Daniel Hannan

zpráva Rovana Plumb - A7-0031/2011

Alfredo Antoniozzi a Izaskun Bilbao Barandica


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Příprava summitu eurozóny konaného dne 11. března 2011 (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Příprava summitu eurozóny konaného dne 11. března 2011

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Martin Schulz a Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles a Diogo Feio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška a Franz Obermayr.

Vystoupil José Manuel Barroso.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Rozprava byla ukončena.


14. Zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka

Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Barry Madlener nezařazený, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr k zohlednění žádostí o položení otázky zvednutím modré karty, Eleni Theocharous a Mario Mauro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrey Kovatchev a Monika Flašíková Beňová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Štefan Füle, Enikő Győri a Ria Oomen-Ruijten, posledně jmenovaná k zítřejšímu hlasování o jejím návrhu usnesení.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Ria Oomen-Ruijten za výbor AFET o zprávě o pokroku Turecka za rok 2010 (B7-0156/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 9.3.2011.


15. Evropský integrační proces v případě Černé Hory (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Evropský integrační proces v případě Černé Hory

Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu ECR, Anna Ibrisagic za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu a Csaba Sándor Tabajdi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu a Andreas Mölzer.

Vystoupili: Štefan Füle a Enikő Győri.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock za výbor AFET o procesu integrace Černé Hory do Evropské unie (B7-0157/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 9.3.2011.


16. Strategie EU pro začleňování Romů (rozprava)

Zpráva o strategii EU pro začleňování Romů [2010/2276(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

Lívia Járóka uvedla zprávu.

Vystoupili: Zoltán Balog (úřadující předseda Rady), Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) a László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Kinga Göncz (navrhovatelka výboru EMPL), Andrey Kovatchev (navrhovatel výboru REGI) a Hannu Takkula (navrhovatel výboru CULT).

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, Edit Bauer, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Marco Scurria, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Corina Creţu, Sari Essayah a Kinga Gál.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Rovana Plumb a Elena Băsescu.

Vystoupili: László Andor, Viviane Reding, Zoltán Balog a Lívia Járóka.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 9.3.2011.


17. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B7-0019/2011).

Vystoupil Jörg Leichtfried k organizaci doby vyhrazené pro otázky (předsedající připomněla uplatňovaný postup).

Otázka 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Rámcová směrnice o minimálním příjmu v Evropské unii.

Otázka a doplňující otázka: Vilija Blinkevičiūtė. Odpověď: László Andor (člen Komise).

Otázka 16 (Silvana Koch-Mehrin): Úsporné zářivky.

Otázka a doplňující otázka: Silvana Koch-Mehrin. Odpověď: Günther Oettinger (člen Komise).

Otázka 17 (Claude Moraes): Soubory opatření k zajištění práv obětí.

Otázka a doplňující otázka: Claude Moraes. Odpověď: Viviane Reding (místopředsedkyně Komise).

Otázka 18 (Marian Harkin): Návrhy Komise týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob.

Otázka a doplňující otázka: Marian Harkin. Odpověď: Algirdas Šemeta (člen Komise).

Otázka 19 (Anne E. Jensen): Zemědělské produkty a osvobození od DPH v Rumunsku.

Otázka a doplňující otázka: Anne E. Jensen. Odpověď: Algirdas Šemeta.

Vystoupil Gay Mitchell k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 22 (Georgios Papanikolaou): Prohlášení generálního tajemníka OECD o případné restrukturalizaci dluhu členských zemí eurozóny a postoj Komise.

Otázka a doplňující otázka: Georgios Papanikolaou. Odpověď: Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Jim Higgins, Gay Mitchell a Pat the Cope Gallagher k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 31 (Bernd Posselt): Zahraniční obchod a východní partnerství.

Otázka a doplňující otázka: Bernd Posselt. Odpověď: Algirdas Šemeta.

Vystoupili: Brian Crowley a Silvia-Adriana Ţicău k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázky 27 a 35 jsou nepřípustné.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:50, pokračovalo v 21:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

18. Průmyslová politika pro éru globalizace (rozprava)

Zpráva o průmyslové politice pro éru globalizace [2010/2095(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Bernd Lange (A7-0022/2011)

Bernd Lange uvedl zprávu.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Francesco De Angelis (navrhovatel výboru ITRE), Gianluca Susta (navrhovatel výboru INTA), Françoise Grossetête za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Béla Kovács nezařazený, Pilar del Castillo Vera, Marita Ulvskog, Vladko Todorov Panayotov, James Elles, Miloslav Ransdorf, Claudio Morganti, Herbert Reul který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Riikka Manner, Jacky Hénin, Amalia Sartori, Catherine Trautmann, Maria Da Graça Carvalho, Judith A. Merkies, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Kathleen Van Brempt, Antonio Cancian, Henri Weber, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Lara Comi, Ivari Padar, Silvia-Adriana Ţicău a Edit Herczog.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alejo Vidal-Quadras, Giovanni Collino, Mairead McGuinness, Adam Gierek, Mario Pirillo a Jaroslav Paška.

Vystoupili: Antonio Tajani a Bernd Lange.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 9.3.2011.


19. Zabezpečení dodávek vzácných nerostných prvků pro Evropu (rozprava)

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000036/2011), kterou pokládají Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary a Birgit Schnieber-Jastram za skupinu PPE Komisi: Zabezpečení evropských dodávek prvků vzácných zemin (B7-0017/2011);

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000043/2011/rév.1), kterou pokládají Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake a Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Zabezpečení evropských dodávek prvků vzácných zemin (B7-0020/2011);

- Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000041/2011), kterou pokládá Konrad Szymański za skupinu ECR Komisi: Evropská strategie v oblasti surovin (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek a Konrad Szymański rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) odpověděl na otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Ziobro za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens a Teresa Riera Madurell.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies a Adam Gierek.

Vystoupil Antonio Tajani.

Rozprava byla ukončena.


20. Možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě (rozprava)

Prohlášení Komise: Možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz za skupinu PPE, Zigmantas Balčytis za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro a Andrzej Grzyb.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog a Seán Kelly.

Vystoupil Günther Oettinger.

Rozprava byla ukončena.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 459.829/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 0:15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Příloha 1 – Jmenování člena Evropského účetního dvora (Harald Wögerbauer – AT)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka


Příloha 2 – Obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0089/2010 o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou, které předložili Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký a Manfred Weber (bod 3 zápisu ze dne 7.3.2011) a (P7_TA(2011)0087) podepsalo 375 poslanců:

János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Sergio Berlato, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Andrea Češková, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Robert Dušek, Lena Ek, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Christofer Fjellner, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Julie Girling, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Louis Grech, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Kurt Lechner, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ernst Strasser, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí