Indeks 
Protokol
PDF 265kWORD 221k
Tirsdag den 8. marts 2011 - Strasbourg
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Modtagne dokumenter
 4.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 6.Prioriteringer for 2012-budgettet - Øvrige sektioner (forhandling)
 7.Ligestilling mellem kvinder og mænd - 2010- Fattigdom blandt kvinder (forhandling)
 8.100-året for den internationale kvindedag
 9.Afstemningstid
  
9.1.Anmodning om ophævelse af Elmar Broks parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Håndtering af H1N1-influenza (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.4.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Harald Wögerbauer -AT) * (afstemning)
  
9.5.Aftaleområdet for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet ***I (afstemning)
  
9.6.Innovativ finansiering på globalt og europæisk niveau (afstemning)
  
9.7.Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet (afstemning)
  
9.8.Samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet (afstemning)
  
9.9.Landbrug og international handel (afstemning)
  
9.10.EU's proteinunderskud (afstemning)
  
9.11.Ligestilling mellem kvinder og mænd — 2010 (afstemning)
  
9.12.Fattigdom blandt kvinder (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Forberedelse af topmødet for euroområdet den 11. marts 2011 (forhandling)
 14.Statusrapport for 2010 om Tyrkiet (forhandling)
 15.Montenegros europæiske integrationsproces (forhandling)
 16.EU's strategi for integration af romaer (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Industripolitik i en globaliseret verden (forhandling)
 19.Sikring af Europas forsyning af sjældne jordarter (forhandling)
 20.Muligheder for at udvinde gas fra alternative kilder i Europa (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Harald Wögerbauer -AT)
 Bilag 2 - Genoprettelse af gensidighed i visumordningen – solidaritet med tjekkiske statsborgeres ulige status efter Canadas unilaterale indførelse af visumpligt (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

1. Åbning af sessionen

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 134, stk. 2, åbnede formanden Europa-Parlamentets session for 2011-2012.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.

Formanden afgav en kort erklæring i anledning af hundredeåret for den internationale kvindedag.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget følgende dokumenter:

- Udkast til Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2009 (05473/2011 - C7-0048/2011 - 2010/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Udkast til Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2009 (05472/2011 - C7-0049/2011 - 2010/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Udkast til Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (tiende EUF) for regnskabsåret 2009 (05469/2011 - C7-0050/2011 - 2010/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Udkast til Rådets henstillinger – Meddelelse af decharge til fællesforetagenderne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009 (05894/2011 - C7-0051/2011 - 2010/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Udkast til Rådets henstillinger – Meddelelse af decharge til de organer, der er nedsat af Den Europæiske Union, for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009 (05892/2011 - C7-0052/2011 - 2010/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Udkast til Rådets henstilling – Meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009 (05891/2011 - C7-0053/2011 - 2010/2142(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udkast til Rådets henstillinger – Meddelelse af decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009 (05893/2011 - C7-0054/2011 - 2010/2142(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre (KOM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON, IMCO

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst om tropisk træ af 2006 (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE, ENVI


4. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

BUDG

- Ændring af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: BUDG, ECON

Udvalg: FEMM, DEVE

- EU’s eksterne politikker til støtte for demokratisering (2011/2032(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: FEMM, DEVE

Udvalg: FEMM, CULT, ENVI, LIBE

- Mobilitet og integrering af handicappede og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 (2010/2272(INI))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

Udvalg: CONT

- Kommissionens femte samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken for perioden efter 2013 (2011/2035(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: FEMM, CONT, EMPL


5. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Pakistan - mordet på Shahbaz Bhatti, minister for minoriteter

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, om Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister for minoriteter (B7-0166/2011);

- Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, om Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister for minoriteter (B7-0175/2011);

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, om Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister for minoriteter (B7-0176/2011);

- Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah og Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen, om Pakistan, navnlig mordet på Shahbaz Bhatti, minister for minoriteter (B7-0177/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen, om Pakistan – mordet på Shahbaz Bhatti, minister for minoriteter (B7-0178/2011);

- Marie-Christine Vergiat og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, om Pakistan – mordet på ministeren for minoriteter, Shahbaz Bhatti (B7-0179/2011).

II.   Hviderusland, navnlig sagerne omkring Ales Michalevic og Natalia Radin

- Werner Schulz, Elisabeth Schroedter og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, om Hviderusland, navnlig sagerne omkring Ales Mikhalevic og Natalia Radina (B7-0167/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, om Hviderusland, navnlig sagerne omkring Ales Mikhalevic og Natalia Radina (B7-0180/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin og Marek Siwiec for S&D-Gruppen, om Hviderusland, navnlig sagerne omkring Ales Mikhalevic og Natalia Radina (B7-0184/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei og Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen, om Hviderusland, navnlig sagerne omkring Ales Mikhalevic og Natalia Radina (B7-0185/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, om Hviderusland, navnlig sagerne omkring Ales Mikhalevic og Natalia Radina (B7-0188/2011);

- Helmut Scholz og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, om Hviderusland, navnlig sagerne omkring Ales Mikhalevic og Natalia Radina (B7-0189/2011).

III.   Situation og kulturarv i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina)

- Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om situationen og kulturarven i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina) (B7-0168/2011);

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, om situationen og kulturarven i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina) (B7-0181/2011);

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, om situationen og kulturarven i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina) (B7-0182/2011);

- Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei og Kinga Gál for PPE-Gruppen, om situationen og kulturarven i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina) (B7-0183/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, om situationen og kulturarven i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina) (B7-0186/2011);

- Helmut Scholz og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, om situationen og kulturarven i Kashgar (den autonome region Xinjiang Uyghur, Kina) (B7-0187/2011).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


6. Prioriteringer for 2012-budgettet - Øvrige sektioner (forhandling)

Betænkning om retningslinjerne for 2012-budgetproceduren, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [2011/2017(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

José Manuel Fernandes forelagde sin betænkning.

Taler: Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen).

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Derek Vaughan for S&D-Gruppen, Alexander Alvaro for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, James Elles for ECR-Gruppen, Marta Andreasen for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Giovanni La Via, Jens Geier, Anne E. Jensen, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Philip Claeys, Ville Itälä, Jaroslav Paška og Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jan Kozłowski, Giovanni Collino, Gianni Pittella, Indrek Tarand, Paul Rübig og Milan Zver.

Taler: José Manuel Fernandes

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 9.3.2011.


7. Ligestilling mellem kvinder og mænd - 2010- Fattigdom blandt kvinder (forhandling)

Betænkning om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union - 2010 [2010/2138(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Betænkning om fattigdom blandt kvinder i Den Europæiske Union [2010/2162(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Mariya Nedelcheva og Rovana Plumb forelagde deres betænkninger.

Talere: Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Nadja Hirsch (ordfører for udtalelse fra EMPL), Gabriele Zimmer (ordfører for udtalelse fra EMPL), Barbara Matera for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Andrea Češková for ECR-Gruppen, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede fire blåt kort-spørgsmål fra henholdsvis Eva-Britt Svensson, Siiri Oviir, Edite Estrela og Anneli Jäätteenmäki, Angelika Werthmann, løsgænger, Edit Bauer, Edite Estrela, Siiri Oviir, Franziska Katharina Brantner, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marc Tarabella, Emma McClarkin, Astrid Lulling, der ligeldes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Licia Ronzulli og Marc Tarabella, og Zita Gurmai.

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

Talere: Lena Kolarska-Bobińska, Silvia Costa, Elisabeth Morin-Chartier, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn og Iratxe García Pérez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Sylvana Rapti, Ulrike Lunacek, Nikolaos Salavrakos, Licia Ronzulli, Andrew Henry William Brons og Karin Kadenbach.

Talere: Viviane Reding, László Andor, Mariya Nedelcheva og Rovana Plumb.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 8.3.2011 og punkt 9.12. i protokollen af 8.3.2011.


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

8. 100-året for den internationale kvindedag

Formanden åbnede forhandlingen sammen med formanden for FEMM, Eva-Britt Svensson, næstformændene Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Diana Wallis, Dagmar Roth-Behrendt, Roberta Angelilli, Isabelle Durant og Silvana Koch-Mehrin samt kvæstorerne Astrid Lulling og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Formanden afgav en erklæring.

Talere: Enikő Győri (formand for Rådet), José Manuel Barroso (formand for Kommissionen), Eva-Britt Svensson, Lívia Járóka for PPE-Gruppen, Britta Thomsen for S&D-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, og Nicole Sinclaire løsgænger.

Formanden erklærede behandlingen af punktet for afsluttet.


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Anmodning om ophævelse af Elmar Broks parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Elmar Broks immunitet [2010/2283(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0075)

Talere

Bruno Gollnisch og Francesco Enrico Speroni inden afstemningen; sidstnævnte for nærmere at redegøre for afstemningens emne.


9.2. Produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning [2010/2085(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0076)


9.3. Håndtering af H1N1-influenza (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om evaluering af håndteringen af H1N1-influenzaen i 2009-2010 i EU [2010/2153(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0077)


9.4. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Harald Wögerbauer -AT) * (afstemning)

Betænkning om udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Harald Wögerbauer - AT) [N7-0034/2011 - C7-0029/2011- 2011/0801(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)
(Hemmelig afstemning)
Listen over deltagere i afstemningen var vedføjet denne protokol (
Bilag 1 i protokollen af 8.3.2011).

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0078)


9.5. Aftaleområdet for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) [KOM(2009)0477 - C7-0204/2009- 2009/0129(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0079)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0079)


9.6. Innovativ finansiering på globalt og europæisk niveau (afstemning)


Betænkning om innovativ finansiering på globalt og europæisk niveau [2010/2105(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Anni Podimata (A7-0036/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af S&D-Gruppen)

Taget tilbage

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0080)

Talere

Jean-Paul Gauzès inden afstemningen om ændringsforslag 1, bl.a. for at anmode S&D-Gruppen om at trække sit alternative beslutningsforslag, Martin Schulz for S&D-Gruppen, som meddelte, at S&D-Gruppens alternative beslutningsforslag var trukket tilbage, og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


9.7. Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet (afstemning)

Betænkning om begrænsning af uligheder på sundhedsområdet [2010/2089(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Edite Estrela (A7-0032/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0081)

Taler

Margrete Auken, inden afstemningen med en sproglig præcisering til den danske udgave.


9.8. Samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet (afstemning)

Betænkning om skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet [2010/2102(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Eva Joly (A7-0027/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0082)


9.9. Landbrug og international handel (afstemning)

Betænkning om EU's landbrug og international handel [2010/2110(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0083)


9.10. EU's proteinunderskud (afstemning)

Betænkning om EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem? [2010/2111(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Martin Häusling (A7-0026/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0084)

Talere

Martin Häusling (ordfører), inden afstemningen, for at give en nærmere redegørelse for afstemningens emne, og efter afstemningen for at anmode om, at hans navn blev taget af denne betænkning som følge af de ændringer, der var foretaget under afstemningen.


9.11. Ligestilling mellem kvinder og mænd — 2010 (afstemning)

Betænkning om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union - 2010 [2010/2138(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0085)

Taler

Sergio Paolo Francesco Silvestris havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 66, hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom over 40 medlemmer havde modsat sig det.


9.12. Fattigdom blandt kvinder (afstemning)

Betænkning om fattigdom blandt kvinder i Den Europæiske Union [2010/2162(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0086)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Christel Schaldemose - A7-0033/2011

Francesco De Angelis, Jarosław Kalinowski og Lara Comi

Betænkning: Michèle Rivasi - A7-0035/2011

Paolo Bartolozzi, Marisa Matias og Andrzej Grzyb

Betænkning: Crescenzio Rivellini - A7-0023/2011

Antonello Antinoro, Marek Józef Gróbarczyk, Syed Kamall og Daniel Hannan

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Betænkning: Anni Podimata - A7-0036/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Anneli Jäätteenmäki, Alfredo Antoniozzi, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Lara Comi, Giommaria Uggias og Syed Kamall

Betænkning: Edite Estrela - A7-0032/2011

Salvatore Iacolino, Christa Klaß og Hannu Takkula

Betænkning: Eva Joly - A7-0027/2011

Syed Kamall og Nirj Deva

Betænkning: Georgios Papastamkos - A7-0030/2011

Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Syed Kamall, Daniel Hannan og Nirj Deva

Betænkning: Martin Häusling - A7-0026/2011

Christa Klaß og Janusz Wojciechowski

Betænkning: Mariya Nedelcheva - A7-0029/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Debora Serracchiani, Anna Záborská, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Inese Vaidere, Anneli Jäätteenmäki og Daniel Hannan

Betænkning: Rovana Plumb - A7-0031/2011

Alfredo Antoniozzi og Izaskun Bilbao Barandica


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.25 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Forberedelse af topmødet for euroområdet den 11. marts 2011 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Forberedelse af topmødet for euroområdet den 11. marts 2011

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, der ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Martin Schulz og fra Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles og Diogo Feio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška og Franz Obermayr.

Taler: José Manuel Barroso.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Statusrapport for 2010 om Tyrkiet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport for 2010 om Tyrkiet

Enikő Győri (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Barry Madlener, løsgænger, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, om hensyntagen til blåt kort-spørgsmålene, Eleni Theocharous og Mario Mauro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Kovatchev og Monika Flašíková Beňová.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška og Andrew Henry William Brons.

Talere: Štefan Füle, Enikő Győri og Ria Oomen-Ruijten, der tog ordet om afstemningen om hendes forslag til beslutning næste dag.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Ria Oomen-Ruijten, for AFET, om statusrapport 2010 for Tyrkiet (B7-0156/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 9.3.2011.


15. Montenegros europæiske integrationsproces (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Montenegros europæiske integrationsproces

Enikő Győri (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Charles Tannock for ECR-Gruppen, Anna Ibrisagic for PPE-Gruppen, Göran Färm for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu og Csaba Sándor Tabajdi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu og Andreas Mölzer.

Talere: Štefan Füle og Enikő Győri.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock, for AFET, om den europæiske integrationsproces for Montenegro (B7-0157/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 9. 3.2011.


16. EU's strategi for integration af romaer (forhandling)

Betænkning om EU's strategi for integration af romaer [2010/2276(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

Lívia Járóka forelagde sin betænkning.

Talere: Zoltán Balog (formand for Rådet), Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) et László Andor (medlem af Kommissionen).

Talere: Kinga Göncz (ordfører for udtalelse fra EMPL), Andrey Kovatchev (ordfører for udtalelse fra REGI) og Hannu Takkula (ordfører for udtalelse fra CULT).

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Edit Bauer, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Marco Scurria, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Corina Creţu, Sari Essayah og Kinga Gál.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Rovana Plumb og Elena Băsescu.

Talere: László Andor, Viviane Reding, Zoltán Balog og Lívia Járóka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 9.3.2011.


17. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B7-0019/2011).

Taler: Jörg Leichtfried, om tilrettelæggelsen af spørgetiden (formanden mindede om den procedure, der skulle anvendes).

Spørgsmål nr. 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Rammedirektiv om mindsteindkomst i EU.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Vilija Blinkevičiūtė.

Spørgsmål nr. 16 (Silvana Koch-Mehrin): Energisparepærer.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Silvana Koch-Mehrin.

Spørgsmål nr. 17 (Claude Moraes): Foranstaltninger vedrørende ofres rettigheder.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål fra Claude Moraes.

Spørgsmål nr. 18 (Marian Harkin): Kommissionens forslag til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Spørgsmål nr. 19 (Anne E. Jensen): Momsfritagelse for landbrugsprodukter i Rumænien.

Algirdas Šemeta besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Anne E. Jensen.

Taler: Gay Mitchell, om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 22 (Georgios Papanikolaou): Erklæring fra OECD's generalsekretær om eventuel omstrukturering af eurolandenes gæld og Kommissionens holdning.

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Georgios Papanikolaou.

Talere: Jim Higgins, Gay Mitchell og Pat the Cope Gallagher om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål nr. 31 (Bernd Posselt): Udenrigshandel og Østpartnerskabet.

Algirdas Šemeta besvarede spørgsmålet samt et tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Talere: Brian Crowley og Silvia-Adriana Ţicău om afviklingen af spørgetiden.

Spørgsmål 27 og 35 var blevet afvist.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 20.50 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

18. Industripolitik i en globaliseret verden (forhandling)

Betænkning om industripolitik i en globaliseret verden [2010/2095(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Bernd Lange (A7-0022/2011)

Bernd Lange forelagde sin betænkning.

Taler: Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen).

Talere: Francesco De Angelis (ordfører for udtalelse fra ITRE), Gianluca Susta (ordfører for udtalelse fra INTA), Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Jorgo Chatzimarkakis for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, Pilar del Castillo Vera, Marita Ulvskog, Vladko Todorov Panayotov, James Elles, Miloslav Ransdorf, Claudio Morganti, Herbert Reul som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Riikka Manner, Jacky Hénin, Amalia Sartori, Catherine Trautmann, Maria Da Graça Carvalho, Judith A. Merkies, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Kathleen Van Brempt, Antonio Cancian, Henri Weber, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Lara Comi, Ivari Padar, Silvia-Adriana Ţicău og Edit Herczog.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alejo Vidal-Quadras, Giovanni Collino, Mairead McGuinness, Adam Gierek, Mario Pirillo og Jaroslav Paška.

Talere: Antonio Tajani og Bernd Lange.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 9.3.2011.


19. Sikring af Europas forsyning af sjældne jordarter (forhandling)

- (O-000036/2011) af Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary og Birgit Schnieber-Jastram for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Sikring af Europas forsyninger af sjældne jordarter (B7-0017/2011);

- (O-000043/2011/rév.1) af Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake og Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Sikring af Europas forsyninger af sjældne jordarter (B7-0020/2011);

- (O-000041/2011) af Konrad Szymański for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Råvarestrategi for Europa (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek og Konrad Szymański begrundede de mundtlige forespørgsler.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens og Teresa Riera Madurell.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies og Adam Gierek.

Taler: Antonio Tajani.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Muligheder for at udvinde gas fra alternative kilder i Europa (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Muligheder for at udvinde gas fra alternative kilder i Europa

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz for PPE-Gruppen, Zigmantas Balčytis for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro og Andrzej Grzyb.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog og Seán Kelly.

Taler: Günther Oettinger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 459.829/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Harald Wögerbauer -AT)

STEMMELISTE

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka


Bilag 2 - Genoprettelse af gensidighed i visumordningen – solidaritet med tjekkiske statsborgeres ulige status efter Canadas unilaterale indførelse af visumpligt (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0089/2010 indgivet af medlemmerne Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký og Manfred Weber, om genoprettelse af gensidighed i visumordningen – solidaritet med tjekkiske statsborgeres ulige status efter Canadas unilaterale indførelse af visumpligt (punkt 3 i protokollen af 7.3.2011) og (P7_TA(2011)0087), og undertegnet af 375 medlemmer:

János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Sergio Berlato, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Andrea Češková, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Robert Dušek, Lena Ek, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Christofer Fjellner, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Julie Girling, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Louis Grech, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Kurt Lechner, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ernst Strasser, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik