Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 259kWORD 222k
Teisipäev, 8. märts 2011 - Strasbourg
1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Esitatud dokumendid
 4.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 6.2012. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod (arutelu)
 7.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010 – Naiste vaesus (arutelu)
 8.Rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäev
 9.Hääletused
  
9.1.Elmar Broki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.2.Üldine tooteohutus ja turujärelevalve (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.3.Gripiviiruse H1N1 ohjamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.4.Euroopa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Harald Wögerbauer - AT) * (hääletus)
  
9.5.Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepinguga hõlmatud piirkond ***I (hääletus)
  
9.6.Innovatiivne rahastamine maailmas ja Euroopas (hääletus)
  
9.7.Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine (hääletus)
  
9.8.Koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes (hääletus)
  
9.9.Põllumajandus ja rahvusvaheline kaubandus (hääletus)
  
9.10.ELi valgupuudujääk ja selle pikaajalise probleemi võimalikud lahendused (hääletus)
  
9.11.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010 (hääletus)
  
9.12.Naiste vaesus (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.11. märtsil 2011 toimuva euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 14.Türgi 2010. aasta eduaruanne (arutelu)
 15.Montenegro Euroopaga integreerumise protsess (arutelu)
 16.Romade kaasamist käsitlev ELi strateegia (arutelu)
 17.Infotund (küsimused komisjonile)
 18.Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika (arutelu)
 19.Haruldaste muldmetallide tarne tagamine Euroopas (arutelu)
 20.Alternatiivsetest allikatest pärit gaasi kasutamise võimalus Euroopas (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Harald Wögerbauer - AT)
 Lisa 2 - Vastastikkuse põhimõtte taastamine viisarežiimis – solidaarsus Tšehhi kodanikega, kes on Kanada ühepoolse viisanõude tõttu ebavõrdses olukorras (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

1. Istungjärgu avamine

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 229 esimesele lõigule ja kodukorra artikli 134 lõikele 2 avati Euroopa Parlamendi 2011-2012. aasta istungjärk.


2. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.

Istungi juhataja esines lühikese avaldusega rahvusvahelise naistepäeva sajanda aastapäeva puhul.


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Eelnõu: nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kaheksas EAF) meetmete rakendamisega 2009. eelarveaastal (05473/2011 - C7-0048/2011 - 2010/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Eelnõu: nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2009. eelarveaastal (05472/2011 - C7-0049/2011 - 2010/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Eelnõu: nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kümnes EAF) meetmete rakendamisega 2009. eelarveaastal (05469/2011 - C7-0050/2011 - 2010/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Eelnõu: nõukogu soovitused - Heakskiidu andmine ühisettevõtete tegevusele 2009. aasta eelarve täitmisel (05894/2011 - C7-0051/2011 - 2010/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Eelnõu: nõukogu soovitused - Euroopa Liidu asutuste tegevusele heakskiidu andmine 2009. aasta eelarve täitmisel (05892/2011 - C7-0052/2011 - 2010/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Eelnõu: nõukogu soovitus - Komisjoni tegevuse heakskiitmine 2009. eelarveaasta Euroopa Liidu üldeelarve täitmisel (05891/2011 - C7-0053/2011 - 2010/2142(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Eelnõu: nõukogu soovitused - Rakendusametite tegevusele heakskiidu andmine 2009. aasta eelarve täitmisel (05893/2011 - C7-0054/2011 - 2010/2142(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas (KOM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON, IMCO

Istungi juhataja teatas, et vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 konsulteerib ta selle ettepaneku osas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Eelnõu: Nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu sõlmimise kohta (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI


4. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

BUDG komisjon

- Euroopa Liidu toimimise lepingu muutmine seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON

FEMM, DEVE komisjonid

- ELi välispoliitika meetmed demokratiseerimise edendamiseks (2011/2032(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE

FEMM, CULT, ENVI, LIBE komisjonid

- Puudega isikute liikuvus ja kaasamine ning puudega inimesi käsitlev Euroopa strateegia 2010-2020 (2010/2272(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

CONT komisjon

- Komisjoni viies ühtekuuluvusaruanne ja 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika strateegia (2011/2035(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: FEMM, CONT, EMPL


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Pakistan - vähemuste ministri Shahbaz Bhatti mõrv

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Pakistani ning vähemuste ministri Shahbaz Bhatti mõrva kohta (B7-0166/2011);

- Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel Pakistani ning vähemuste ministri Shahbaz Bhatti mõrva kohta (B7-0175/2011);

- Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel Pakistani ning vähemuste ministri Shahbaz Bhatti mõrva kohta (B7-0176/2011);

- Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel Pakistani ning vähemuste ministri Shahbaz Bhatti mõrva kohta (B7-0177/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimelPakistani ning vähemuste ministri Shahbaz Bhatti mõrva kohta (B7-0178/2011);

- Marie-Christine Vergiat ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel Pakistani ning vähemuste ministri Shahbaz Bhatti mõrva kohta (B7-0179/2011).

II.   Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radini juhtumid

- Werner Schulz, Elisabeth Schroedter ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radina juhtimite kohta (B7-0167/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radini juhtimite kohta (B7-0180/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec fraktsiooni S&D nimel Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radina juhtimite kohta (B7-0184/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radzina juhtimite kohta (B7-0185/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radini juhtimite kohta (B7-0188/2011);

- Helmut Scholz ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel Valgevene, eelkõige Aless Mihhalevitši ja Natalja Radini juhtimite kohta (B7-0189/2011).

III.   Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukord ja kultuuripärand

- Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta (B7-0168/2011);

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta (B7-0181/2011);

- Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta (B7-0182/2011);

- Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei ja Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta (B7-0183/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta (B7-0186/2011);

- Helmut Scholz ja Rui Tavares fraktsiooni GUE/NGL nimel Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja kultuuripärandi kohta (B7-0187/2011).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


6. 2012. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod (arutelu)

Raport 2012. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, I jagu - Euroopa Parlament, II jagu - nõukogu, IV jagu - Euroopa Kohus, V jagu - kontrollikoda, VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu - Regioonide Komitee, VIII jagu - Euroopa Ombudsman, IX jagu - Euroopa andmekaitseinspektor, X jagu - Euroopa välisteenistus [2011/2017(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

José Manuel Fernandes tutvustas raportit.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel, Alexander Alvaro fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Elles fraktsiooni ECR nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Giovanni La Via, Jens Geier, Anne E. Jensen, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Philip Claeys, Ville Itälä, Jaroslav Paška ja Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jan Kozłowski, Giovanni Collino, Gianni Pittella, Indrek Tarand, Paul Rübig ja Milan Zver.

Sõna võttis José Manuel Fernandes

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2011protokoll punkt 8.3.


7. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010 – Naiste vaesus (arutelu)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus - 2010 [2010/2138(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Raport naiste vaesuse kohta Euroopa Liidus [2010/2162(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Mariya Nedelcheva ja Rovana Plumb tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja László Andor (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Nadja Hirsch (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Gabriele Zimmer (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Matera fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ka neljale küsimusele, mille esitasid sinist kaarti tõstes vastavalt Eva-Britt Svensson, Siiri Oviir, Edite Estrela ja Anneli Jäätteenmäki, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edit Bauer, Edite Estrela, Siiri Oviir, Franziska Katharina Brantner, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marc Tarabella, Emma McClarkin, Astrid Lulling, kes vastas ka kahele küsimusele, mille esitasid sinist kaarti tõstes Licia Ronzulli ja Marc Tarabella, ning Zita Gurmai.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Sõna võtsid Lena Kolarska-Bobińska, Silvia Costa, Elisabeth Morin-Chartier, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn ja Iratxe García Pérez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Sylvana Rapti, Ulrike Lunacek, Nikolaos Salavrakos, Licia Ronzulli, Andrew Henry William Brons ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Viviane Reding, László Andor, Mariya Nedelcheva ja Rovana Plumb.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.3.2011protokoll punkt 9.11 ja 8.3.2011protokoll punkt 9.12.


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

8. Rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäev

Parlamendi president avas arutelu koos FEMM komisjoni esimehe Eva-Britt Svenssoni, asepresidentide Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Diana Wallise, Dagmar Roth-Behrendti, Roberta Angelilli, Isabelle Durant'i ja Silvana Koch-Mehrini ning kvestorite Astrid Lullingi ja Lidia Joanna Geringer de Oedenbergiga.

President esines avaldusega.

Sõna võtsid Enikő Győri (nõukogu eesistuja), José Manuel Barroso (komisjoni president), Eva-Britt Svensson, Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel, Silvana Koch-Mehrin fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, ja Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Punkti käsitlemine lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Elmar Broki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Elmar Broki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2010/2283(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0075)

Sõnavõtud

Bruno Gollnisch ja Francesco Enrico Speroni võtsid enne hääletust sõna, et selgitada hääletuse teemat.


9.2. Üldine tooteohutus ja turujärelevalve (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport üldise tooteohutuse direktiivi läbivaatamise ja turujärelevalve kohta [2010/2085(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0076)


9.3. Gripiviiruse H1N1 ohjamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport gripiviiruse H1N1 ohjamise hindamise kohta ELis 2009.–2010. aastal [2010/2153(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0077)


9.4. Euroopa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Harald Wögerbauer - AT) * (hääletus)

Raport Harald Wögerbaueri nimetamise kohta kontrollikoja liikmeks [N7-0034/2011 - C7-0029/2011- 2011/0801(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenute nimekiri lisatakse käesolevale protokollile (8.3.2011 protokolli lisa 1).

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0078)


9.5. Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepinguga hõlmatud piirkond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas [KOM(2009)0477 - C7-0204/2009- 2009/0129(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0079)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0079)


9.6. Innovatiivne rahastamine maailmas ja Euroopas (hääletus)


Raport innovatiivse rahastamise kohta maailmas ja Euroopas [2010/2105(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Anni Podimata (A7-0036/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon S&D)

Võeti tagasi

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0080)

Sõnavõtud

Jean-Paul Gauzès võttis sõna enne muudatusettepaneku 1 hääletamist, muu hulgas selleks, et paluda fraktsioonil S&D võtta tagasi oma alternatiivne resolutsiooni ettepanek; fraktsiooni S&D nimel võttis sõna Martin Schulz, kes teatas, et fraktsiooni S&D alternatiivne resolutsiooni ettepanek on tagasi võetud; lisaks võttis sõna Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


9.7. Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine (hääletus)

Raport tervisealase ebavõrdsuse vähendamise kohta ELis [2010/2089(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Edite Estrela (A7-0032/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0081)

Sõnavõtt

Margrete Auken võttis sõna enne hääletust, et täpsustada keeleliselt taanikeelset versiooni.


9.8. Koostöö arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes (hääletus)

Raport maksunduse ja arengu ning koostöö kohta arenguriikidega hea valitsemistava edendamiseks maksundusküsimustes [2010/2102(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Eva Joly (A7-0027/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0082)


9.9. Põllumajandus ja rahvusvaheline kaubandus (hääletus)

Raport ELi põllumajanduse ja rahvusvahelise kaubanduse kohta [2010/2110(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0083)


9.10. ELi valgupuudujääk ja selle pikaajalise probleemi võimalikud lahendused (hääletus)

Raport ELi valgupuudujäägi ja selle pikaajalise probleemi võimalike lahenduste kohta [2010/2111(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Martin Häusling (A7-0026/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0084)

Sõnavõtud

Martin Häusling (raportöör) võttis sõna enne hääletust, et selgitada hääletuse teemat, ja pärast hääletust, et paluda oma nime tagasivõtmist raportilt seoses hääletamise ajal tehtud muudatustega.


9.11. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus – 2010 (hääletus)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus – 2010 [2010/2138(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0085)

Sõnavõtt

Sergio Paolo Francesco Silvestris tegi lõike 66 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest enam kui 40 parlamendiliiget olid selle vastu.


9.12. Naiste vaesus (hääletus)

Raport naiste vaesuse kohta Euroopa Liidus [2010/2162(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0086)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Christel Schaldemose - A7-0033/2011

Francesco De Angelis, Jarosław Kalinowski ja Lara Comi

Raport: Michèle Rivasi - A7-0035/2011

Paolo Bartolozzi, Marisa Matias ja Andrzej Grzyb

Raport: Crescenzio Rivellini - A7-0023/2011

Antonello Antinoro, Marek Józef Gróbarczyk, Syed Kamall ja Daniel Hannan

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Raport: Anni Podimata - A7-0036/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Anneli Jäätteenmäki, Alfredo Antoniozzi, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Lara Comi, Giommaria Uggias ja Syed Kamall

Raport: Edite Estrela - A7-0032/2011

Salvatore Iacolino, Christa Klaß ja Hannu Takkula

Raport: Eva Joly - A7-0027/2011

Syed Kamall ja Nirj Deva

Raport: Georgios Papastamkos - A7-0030/2011

Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Syed Kamall, Daniel Hannan ja Nirj Deva

Raport: Martin Häusling - A7-0026/2011

Christa Klaß ja Janusz Wojciechowski

Raport: Mariya Nedelcheva - A7-0029/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Debora Serracchiani, Anna Záborská, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Inese Vaidere, Anneli Jäätteenmäki ja Daniel Hannan

Raport: Rovana Plumb - A7-0031/2011

Alfredo Antoniozzi ja Izaskun Bilbao Barandica


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. 11. märtsil 2011 toimuva euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: 11. märtsil 2011 toimuva euroala tippkohtumise ettevalmistamine

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ka kahele küsimusele, mille esitasid sinist kaarti tõstes Martin Schulz ja Proinsias De Rossa, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles ja Diogo Feio.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Sõna võttis José Manuel Barroso.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Arutelu lõpetati.


14. Türgi 2010. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused Türgi 2010. aasta eduaruande kohta

Enikő Győri (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Barry Madlener (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Graham Watson, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr sinist kaarti tõstes küsimuse esitamise sooviavalduste arvessevõtmise kohta, Eleni Theocharous ja Mario Mauro.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Kovatchev ja Monika Flašíková Beňová.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Štefan Füle, Enikő Győri ja Ria Oomen-Ruijten, kes käsitles oma resolutsiooni ettepaneku üle hääletamist kolmapäeval.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Ria Oomen-Ruijten AFET komisjoni nimel Türgi 2010. aasta eduaruande kohta (B7-0156/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2011protokoll punkt 10.1.


15. Montenegro Euroopaga integreerumise protsess (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Montenegro Euroopaga integreerumise protsess

Enikő Győri (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Anna Ibrisagic fraktsiooni PPE nimel, Göran Färm fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu ja Csaba Sándor Tabajdi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu ja Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Enikő Győri.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock AFET komisjoni nimel Montenegro Euroopaga integreerumise protsessi kohta (B7-0157/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2011protokoll punkt 10.2.


16. Romade kaasamist käsitlev ELi strateegia (arutelu)

Raport romade kaasamist käsitleva ELi strateegia kohta [2010/2276(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

Lívia Járóka tutvustas raportit.

Sõna võtsid Zoltán Balog (nõukogu eesistuja), Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja László Andor (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kinga Göncz (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Andrey Kovatchev (REGI komisjoni arvamuse koostaja) ja Hannu Takkula (CULT komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Edit Bauer, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Marco Scurria, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Corina Creţu, Sari Essayah ja Kinga Gál.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Rovana Plumb ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid László Andor, Viviane Reding, Zoltán Balog ja Lívia Járóka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2011protokoll punkt 10.3.


17. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0019/2011).

Sõna võttis Jörg Leichtfried infotunni korralduse kohta (istungi juhataja tuletas meelde kohaldatavat korda).

Küsimus 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Euroopa Liidu miinimumsissetuleku raamdirektiiv.

László Andor (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė.

Küsimus 16 (Silvana Koch-Mehrin): Säästupirnid.

Günther Oettinger (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Silvana Koch-Mehrin.

Küsimus 17 (Claude Moraes): Kuriteoohvrite õiguste pakett.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas Claude Moraes.

Küsimus 18 (Marian Harkin): Komisjoni ettepanekud ühise konsolideeritud tulumaksubaasi kohta.

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marian Harkin.

Küsimus 19 (Anne E. Jensen): Põllumajandustooted ja käibemaksuvabastus Rumeenias.

Algirdas Šemeta vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Anne E. Jensen.

Sõna võttis Gay Mitchell infotunni kulgemise kohta.

Küsimus 22 (Georgios Papanikolaou): OECD peasekretäri avaldus euroala liikmesriikide võla võimaliku ümberstruktureerimise kohta ja komisjoni seisukoht.

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou.

Sõna võtsid Jim Higgins, Gay Mitchell ja Pat the Cope Gallagher infotunni kulgemise kohta.

Küsimus 31 (Bernd Posselt): Väliskaubandus ja idapartnerlus.

Algirdas Šemeta vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Sõna võtsid Brian Crowley ja Silvia-Adriana Ţicău infotunni kulgemise kohta.

Küsimused 27 ja 35 ei olnud vastuvõetavad.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 20.50 ja jätkus kell 21.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

18. Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika (arutelu)

Raport üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika kohta [2010/2095(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Bernd Lange (A7-0022/2011)

Bernd Lange tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Francesco de Angelis (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Gianluca Susta (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Béla Kovács (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pilar del Castillo Vera, Marita Ulvskog, Vladko Todorov Panayotov, James Elles, Miloslav Ransdorf, Claudio Morganti, Herbert Reul kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Riikka Manner, Jacky Hénin, Amalia Sartori, Catherine Trautmann, Maria Da Graça Carvalho, Judith A. Merkies, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Kathleen Van Brempt, Antonio Cancian, Henri Weber, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Lara Comi, Ivari Padar, Silvia-Adriana Ţicău ja Edit HerczogPaul Rübig, Teresa Riera Madurell, Riikka Manner, Jacky Hénin, Amalia Sartori, Catherine Trautmann, Maria Da Graça Carvalho, Judith A. Merkies, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Kathleen Van Brempt, Antonio Cancian, Henri Weber, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Lara Comi, Ivari Padar, Silvia-Adriana Ţicău ja Edit Herczog.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alejo Vidal-Quadras, Giovanni Collino, Mairead McGuinness, Adam Gierek, Mario Pirillo ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Bernd Lange.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2011protokoll punkt 10.4.


19. Haruldaste muldmetallide tarne tagamine Euroopas (arutelu)

- Suuliselt vastatav küsimus (O-000036/2011), mille esitas(id) Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary ja Birgit Schnieber-Jastram fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Haruldaste muldmetallide tarne tagamine Euroopas (B7-0017/2011);

- Suuliselt vastatav küsimus (O-000043/2011/rév.1), mille esitas(id) Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake ja Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Haruldaste muldmetallide tarne tagamine Euroopas (B7-0020/2011);

- Suuliselt vastatav küsimus (O-000041/2011), mille esitas(id) Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Euroopa toorainestrateegia (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek ja Konrad Szymański esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens ja Teresa Riera Madurell.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies ja Adam Gierek.

Sõna võttis Antonio Tajani.

Arutelu lõpetati.


20. Alternatiivsetest allikatest pärit gaasi kasutamise võimalus Euroopas (arutelu)

Komisjoni avaldus: alternatiivsetest allikatest pärit gaasi kasutamise võimalus Euroopas

Günther Oettinger (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz fraktsiooni PPE nimel, Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro ja Andrzej Grzyb.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog ja Seán Kelly.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Arutelu lõpetati.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 459.829/OJME).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Euroopa Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Harald Wögerbauer - AT)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka


Lisa 2 - Vastastikkuse põhimõtte taastamine viisarežiimis – solidaarsus Tšehhi kodanikega, kes on Kanada ühepoolse viisanõude tõttu ebavõrdses olukorras (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon 0089/2010, mille esitasid parlamendiliikmed Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký ja Manfred Weber vastastikkuse põhimõtte taastamise kohta viisarežiimis ja solidaarsuse kohta Tšehhi kodanikega, kes on Kanada ühepoolse viisanõude tõttu ebavõrdses olukorras (7.3.2011protokoll punkt 3) ja (P7_TA(2011)0087), ning millele on alla kirjutanud 375 parlamendiliiget:

János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Sergio Berlato, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Andrea Češková, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Robert Dušek, Lena Ek, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Christofer Fjellner, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Julie Girling, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Louis Grech, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Kurt Lechner, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ernst Strasser, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika