Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 249k
Otrdiena, 2011. gada 8. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 6.2012. gada budžeta pamatnostādnes — pārējās iedaļas (debates)
 7.Vīriešu un sieviešu līdztiesība – 2010 – Sieviešu nabadzība (debates)
 8.Starptautiskās sieviešu dienas 100. gadadiena
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Pieprasījums atcelt Elmar Brok deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.2.Produktu vispārējā drošība un tirgus uzraudzība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.3.H1N1 gripas apkarošanas pasākumi (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.4.Harald Wögerbauer (AT) iecelšana Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatā * (balsošana)
  
9.5.Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas nolīguma apgabals ***I (balsošana)
  
9.6.Novatoriski finansēšanas veidi Eiropā un pasaulē (balsošana)
  
9.7.Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā (balsošana)
  
9.8.Sadarbība ar jaunattīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās (balsošana)
  
9.9.Lauksaimniecība un starptautiskā tirdzniecība (balsošana)
  
9.10.Olbaltumvielu deficīta problēma Eiropas Savienībā (balsošana)
  
9.11.Vīriešu un sieviešu līdztiesība – 2010 (balsošana)
  
9.12.Sieviešu nabadzība (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Gatavošanās euro zonas augstākā līmeņa sanāksmei 2011. gada 11. martā (debates)
 14.Turcijas 2010. gada progresa ziņojums (debates)
 15.Melnkalnes integrācijas process Eiropas Savienībā (debates)
 16.ES stratēģija romu integrācijai (debates)
 17.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 18.Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā (debates)
 19.Eiropas apgādes ar retzemju elementiem nodrošināšana (debates)
 20.Iespējas Eiropā izmantot no alternatīviem avotiem iegūtu gāzi (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Harald Wögerbauer (AT) iecelšana Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatā
 2. pielikums. Savstarpīga vīzu režīma atjaunošana — solidaritāte ar Čehijas pilsoņiem saistībā ar viņu nevienlīdzīgo statusu pēc Kanādas vienpusīgi ieviestā vīzu režīma (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

1. Gadskārtējās sesijas atklāšana

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 229. panta pirmo daļu un Reglamenta 134. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta 2011.-2012. gada sesija tika atklāta.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

Sēdes vadītāja uzstājās ar īsu uzrunu sakarā ar Starptautiskās sieviešu dienas 100. gadadienu.


3. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Projekts Padomes ieteikumam attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (astotais EAF) darbību īstenošanu 2009. finanšu gadā (05473/2011 - C7-0048/2011 – 2010/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Projekts Padomes ieteikumam attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (devītais EAF) darbību īstenošanu 2009. finanšu gadā (05472/2011 - C7-0049/2011 – 2010/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Projekts Padomes ieteikumam attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (desmitais EAF) darbību īstenošanu 2009. finanšu gadā (05469/2011 - C7-0050/2011 – 2010/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- Projekts Padomes ieteikumiem attiecībā uz apstiprinājumu, ko sniedz kopuzņēmumiem par 2009. finanšu gada budžeta izpildi (05894/2011 - C7-0051/2011 – 2010/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- Projekts Padomes ieteikumiem attiecībā uz apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Savienības izveidotajām struktūrām par 2009. finanšu gada budžeta izpildi (05892/2011 - C7-0052/2011 – 2010/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- Projekts Padomes ieteikumam attiecībā uz apstiprinājumu, ko sniedz Komisijai par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta izpildi (05891/2011 - C7-0053/2011 – 2010/2142(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Projekts Padomes ieteikumiem attiecībā uz apstiprinājumu, ko sniedz izpildaģentūrām par 2009. finanšu gada budžeta izpildi (05893/2011 - C7-0054/2011 – 2010/2142(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Padomes ieteikums par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā (00003/2011 - C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību (COM(2011)0079 - C7-0059/2011 – 2011/0038(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON, IMCO

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs informēja, ka viņš par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

- Projekts Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2006. gada Starptautisko nolīgumu par tropu kokmateriāliem (05812/2011 - C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, ENVI


4. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

BUDG komiteja

- Grozījumu izdarīšana Līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro (00033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: BUDG, ECON

FEMM, DEVE komitejas

- ES ārpolitika demokratizācijas atbalstam (2011/2032(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM, DEVE

FEMM, CULT, ENVI, LIBE komitejas

- Cilvēku ar invaliditāti mobilitāte un integrācija un Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020) (2010/2272(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: PETI, FEMM, CULT, ENVI, LIBE

CONT komiteja

- EK 5. kohēzijas ziņojums un stratēģija attiecībā uz kohēzijas politiku laikposmā pēc 2013. gada (2011/2035(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM, CONT, EMPL


5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Pakistāna - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavība

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par Pakistānu - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavību (B7-0166/2011).

- Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par Pakistānu - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavību (B7-0175/2011).

- Véronique De Keyser S&D grupas vārdā - par Pakistānu - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavību (B7-0176/2011).

- Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā - par Pakistānu, īpaši par minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavību (B7-0177/2011).

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā - par Pakistānu - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavību (B7-0178/2011).

- Marie-Christine Vergiat un Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā - par Pakistānu - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavību (B7-0179/2011).

II.   Baltkrievija, it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietas

- Werner Schulz, Elisabeth Schroedter un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par Baltkrieviju (it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietām) (B7-0167/2011).

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par Baltkrieviju - it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietām (B7-0180/2011).

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin un Marek Siwiec S&D grupas vārdā - par Baltkrieviju (it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietām) (B7-0184/2011).

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā - par Baltkrieviju - it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietām (B7-0185/2011).

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Baltkrieviju, it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietām (B7-0188/2011).

- Helmut Scholz un Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā - par Baltkrieviju - it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietām (B7-0189/2011).

III.   Stāvoklis Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojums

- Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu (B7-0168/2011).

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā - par stāvokli Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu (B7-0181/2011).

- Véronique De Keyser S&D grupas vārdā - par stāvokli Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu (B7-0182/2011).

- Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei un Kinga Gál PPE grupas vārdā - par stāvokli Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu (B7-0183/2011).

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā - par stāvokli Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu (B7-0186/2011).

- Helmut Scholz un Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu (B7-0187/2011).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


6. 2012. gada budžeta pamatnostādnes — pārējās iedaļas (debates)

Ziņojums par 2012. finanšu gada budžeta procedūras pamatnostādnēm, I iedaļa — Eiropas Parlaments, II iedaļa — Padome, IV iedaļa — Tiesa, V iedaļa — Revīzijas palāta, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa — Reģionu komiteja, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [2011/2017(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011).

José Manuel Fernandes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Derek Vaughan S&D grupas vārdā, Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, James Elles ECR grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Giovanni La Via, Jens Geier, Anne E. Jensen, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Philip Claeys, Ville Itälä, Jaroslav Paška un Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jan Kozłowski, Giovanni Collino, Gianni Pittella, Indrek Tarand, Paul Rübig un Milan Zver.

Uzstājās José Manuel Fernandes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 9. marta protokola 8.3. punkts.


7. Vīriešu un sieviešu līdztiesība – 2010 – Sieviešu nabadzība (debates)

Ziņojums par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas Savienībā – 2010 [2010/2138(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011).

Ziņojums par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas Savienībā [2010/2162(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Rovana Plumb (A7-0031/2011).

Mariya Nedelcheva un Rovana Plumb iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un László Andor (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nadja Hirsch (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Gabriele Zimmer (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Barbara Matera PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Andrea Češková ECR grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz četriem Eva-Britt Svensson, Siiri Oviir, Edite Estrela un Anneli Jäätteenmäki uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Edit Bauer, Edite Estrela, Siiri Oviir, Franziska Katharina Brantner, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marc Tarabella, Emma McClarkin, Astrid Lulling, kura atbildēja arī uz diviem Licia Ronzulli un Marc Tarabella uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, un Zita Gurmai.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Lena Kolarska-Bobińska, Silvia Costa, Elisabeth Morin-Chartier, Antigoni Papadopoulou, Joanna Senyszyn un Iratxe García Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Sylvana Rapti, Ulrike Lunacek, Nikolaos Salavrakos, Licia Ronzulli, Andrew Henry William Brons un Karin Kadenbach.

Uzstājās Viviane Reding, László Andor, Mariya Nedelcheva un Rovana Plumb.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 8. marta protokola 9.11. un 2011. gada 8. marta protokola 9.12. punkts.


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

8. Starptautiskās sieviešu dienas 100. gadadiena

Priekšsēdētājs atklāja debates kopā ar FEMM komitejas priekšsēdētāju Eva-Britt Svensson, EP priekšsēdētāja vietniecēm Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Diana Wallis, Dagmar Roth-Behrendt, Roberta Angelilli, Isabelle Durant un Silvana Koch-Mehrin, kā arī kvestorēm Astrid Lulling un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Priekšsēdētājs teica runu.

Uzstājās Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs), Eva-Britt Svensson, Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Britta Thomsen S&D grupas vārdā, Silvana Koch-Mehrin ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā un Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte.

Darba kārtības punkts tika slēgts.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Pieprasījums atcelt Elmar Brok deputāta imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Elmar Brok deputāta imunitāti [2010/2283(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0075).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Bruno Gollnisch, kā arī Francesco Enrico Speroni, kurš sniedza precizējumu par balsošanai izvirzīto jautājumu.


9.2. Produktu vispārējā drošība un tirgus uzraudzība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par produktu vispārējas drošības direktīvas pārskatīšanu un tirgus uzraudzību [2010/2085(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Christel Schaldemose (A7-0033/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0076).


9.3. H1N1 gripas apkarošanas pasākumi (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienībā 2009.–2010. gadā veikto H1N1 gripas apkarošanas pasākumu novērtējumu [2010/2153(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Michèle Rivasi (A7-0035/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0077).


9.4. Harald Wögerbauer (AT) iecelšana Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Harald Wögerbauer par Revīzijas palātas locekli [N7-0034/2011 - C7-0029/2011- 2011/0801(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (2011. gada 8. marta protokola 1. pielikums).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0078).


9.5. Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas nolīguma apgabals ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju GFCM (Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas) nolīguma apgabalā [COM(2009)0477 - C7-0204/2009- 2009/0129(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0079).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0079).


9.6. Novatoriski finansēšanas veidi Eiropā un pasaulē (balsošana)

Ziņojums par novatoriskiem finansēšanas veidiem Eiropā un pasaulē [2010/2105(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Anni Podimata (A7-0036/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza S&D grupa)

Atsaukts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0080).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas par grozījumu Nr. 1 uzstājās Jean-Paul Gauzès, kurš cita starpā pieprasīja S&D grupai atsaukt tās iesniegto alternatīvo rezolūcijas priekšlikumu, Martin Schulz S&D grupas vārdā, norādot, ka S&D grupa atsauc minēto priekšlikumu, kā arī Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


9.7. Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā (balsošana)

Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā ES [2010/2089(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Edite Estrela (A7-0032/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0081).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Margrete Auken, sniedzot lingvistisku precizējumu teksta redakcijai dāņu valodā.


9.8. Sadarbība ar jaunattīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās (balsošana)

Ziņojums par nodokļiem un attīstību — sadarbība ar jaunattīstības valstīm, lai veicinātu labu pārvaldību nodokļu lietās [2010/2102(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Eva Joly (A7-0027/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0082).


9.9. Lauksaimniecība un starptautiskā tirdzniecība (balsošana)

Ziņojums par ES lauksaimniecību un starptautisko tirdzniecību [2010/2110(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0083).


9.10. Olbaltumvielu deficīta problēma Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par ieilgušās olbaltumvielu deficīta problēmas iespējamiem risinājumiem Eiropas Savienībā [2010/2111(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Martin Häusling (A7-0026/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0084).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Martin Häusling (referents), kurš sniedza skaidrojumu par balsošanai izvirzīto jautājumu, bet pēc balsošanas uzstājās vēlreiz, pieprasot viņa vārdu no šā ziņojuma svītrot balsošanas gaitā izdarīto izmaiņu dēļ.


9.11. Vīriešu un sieviešu līdztiesība – 2010 (balsošana)

Ziņojums par vīriešu un sieviešu līdztiesību Eiropas Savienībā – 2010 [2010/2138(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0085).

Uzstāšanās

Sergio Paolo Francesco Silvestris ierosināja mutisku grozījumu 66. punktam, taču, tā kā vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret šo grozījumu, to nepieņēma


9.12. Sieviešu nabadzība (balsošana)

Ziņojums par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas Savienībā [2010/2162(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Rovana Plumb (A7-0031/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0086).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Christel Schaldemose ziņojums - A7-0033/2011

Francesco De Angelis, Jarosław Kalinowski un Lara Comi

Michèle Rivasi ziņojums - A7-0035/2011

Paolo Bartolozzi, Marisa Matias un Andrzej Grzyb

Crescenzio Rivellini ziņojums - A7-0023/2011

Antonello Antinoro, Marek Józef Gróbarczyk, Syed Kamall un Daniel Hannan

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Anni Podimata ziņojums - A7-0036/2011

Jens Rohde, Clemente Mastella, Anneli Jäätteenmäki, Alfredo Antoniozzi, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Lara Comi, Giommaria Uggias un Syed Kamall

Edite Estrela ziņojums - A7-0032/2011

Salvatore Iacolino, Christa Klaß un Hannu Takkula

Eva Joly ziņojums - A7-0027/2011

Syed Kamall un Nirj Deva

Georgios Papastamkos ziņojums - A7-0030/2011

Clemente Mastella, Jarosław Kalinowski, James Nicholson, Andrzej Grzyb, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Syed Kamall, Daniel Hannan un Nirj Deva

Martin Häusling ziņojums - A7-0026/2011

Christa Klaß un Janusz Wojciechowski

Mariya Nedelcheva ziņojums - A7-0029/2011

Francesco De Angelis, Jens Rohde, Debora Serracchiani, Anna Záborská, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Inese Vaidere, Anneli Jäätteenmäki un Daniel Hannan

Rovana Plumb ziņojums - A7-0031/2011

Alfredo Antoniozzi un Izaskun Bilbao Barandica


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.25 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Gatavošanās euro zonas augstākā līmeņa sanāksmei 2011. gada 11. martā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Gatavošanās euro zonas augstākā līmeņa sanāksmei 2011. gada 11. martā.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz diviem Martin Schulz un Proinsias De Rossa uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, Corien Wortmann-Kool, Elisa Ferreira, Sylvie Goulard, Miguel Portas, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles un Diogo Feio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pat the Cope Gallagher, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška un Franz Obermayr.

Uzstājās José Manuel Barroso.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


14. Turcijas 2010. gada progresa ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turcijas 2010. gada progresa ziņojums.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Barry Madlener, pie grupām nepiederošs deputāts, Ioannis Kasoulides, Raimon Obiols, Graham Watson, Paweł Robert Kowal, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Andreas Mölzer, Elmar Brok, kurš atbildēja arī uz Graham Watson uzdoto zilās kartītes jautājumu, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, Evžen Tošenovský, Philip Claeys, Elisabeth Jeggle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Metin Kazak, Peter van Dalen, Emine Bozkurt, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Kyriakos Mavronikolas, James Elles, Georgios Koumoutsakos, Michael Cashman, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr par zilās kartītes jautājumu respektēšanu, Eleni Theocharous un Mario Mauro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Kovatchev un Monika Flašíková Beňová.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jelko Kacin, Charles Tannock, Kyriacos Triantaphyllides, Jaroslav Paška un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Štefan Füle, Enikő Győri un Ria Oomen-Ruijten, kuras teiktais attiecās uz nākamajā dienā paredzēto balsošanu par viņas iesniegto rezolūcijas priekšlikumu.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Ria Oomen-Ruijten AFET komitejas vārdā - par Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu (B7-0156/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 9. marta protokola 10.1. punkts.


15. Melnkalnes integrācijas process Eiropas Savienībā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Melnkalnes integrācijas process Eiropas Savienībā.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā, Anna Ibrisagic PPE grupas vārdā, Göran Färm S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Eduard Kukan, Zoran Thaler, Elena Băsescu un Csaba Sándor Tabajdi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jan Kozłowski, Janusz Władysław Zemke, László Tőkés, Katarína Neveďalová, Raffaele Baldassarre, Corina Creţu un Andreas Mölzer.

Uzstājās Štefan Füle un Enikő Győri.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Charles Tannock AFET komitejas vārdā - par Melnkalnes Eiropas integrācijas procesu (B7-0157/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 9. marta protokola 10.2. punkts.


16. ES stratēģija romu integrācijai (debates)

Ziņojums par ES stratēģiju romu integrācijai [2010/2276(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Lívia Járóka (A7-0043/2011).

Lívia Járóka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Zoltán Balog (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs), Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un László Andor (Komisijas loceklis).

Uzstājās Kinga Göncz (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Andrey Kovatchev (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Hannu Takkula (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Mario Borghezio EFD grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Edit Bauer, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Marco Scurria, Ioan Enciu, Lambert van Nistelrooij, Corina Creţu, Sari Essayah un Kinga Gál.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Iosif Matula, Rovana Plumb un Elena Băsescu.

Uzstājās László Andor, Viviane Reding, Zoltán Balog un Lívia Járóka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 9. marta protokola 10.3. punkts.


17. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B7-0019/2011).

Uzstājās Jörg Leichtfried par jautājumu laika organizāciju (sēdes vadītāja atgādināja piemērojamo procedūru).

Jautājums Nr. 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Pamatdirektīva par minimālajiem ienākumiem Eiropas Savienībā.

László Andor (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Vilija Blinkevičiūtė.

Jautājums Nr. 16 (Silvana Koch-Mehrin): Energoefektīvās spuldzes.

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Silvana Koch-Mehrin.

Jautājums Nr. 17 (Claude Moraes): Noziegumu upuru tiesību paketes.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Claude Moraes.

Jautājums Nr. 18 (Marian Harkin): Komisijas priekšlikumi par kopīgu konsolidētu uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājums Nr. 19 (Anne E. Jensen): Lauksaimniecības produkti un PVN atvieglojumi Rumānijā.

Algirdas Šemeta atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Anne E. Jensen.

Uzstājās Gay Mitchell par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 22 (Georgios Papanikolaou): Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) ģenerālsekretāra paziņojums par euro zonas dalībvalstu parāda iespējamo pārstrukturēšanu un Komisijas nostāja šajā jautājumā.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papanikolaou.

Uzstājās Jim Higgins, Gay Mitchell un Pat the Cope Gallagher par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 31 (Bernd Posselt): Ārējā tirdzniecība un austrumu partnerība.

Algirdas Šemeta atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Uzstājās Brian Crowley un Silvia-Adriana Ţicău par jautājumu laika norisi.

Jautājumi Nr. 27 un 35 bija nepieņemami.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks bija beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.50 un atsākta plkst. 21.05.)

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

18. Rūpniecības politika globalizācijas laikmetā (debates)

Ziņojums par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā [2010/2095(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Bernd Lange (A7-0022/2011).

Bernd Lange iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Francesco De Angelis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Gianluca Susta (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Béla Kovács, pie grupām nepiederošs deputāts, Pilar del Castillo Vera, Marita Ulvskog, Vladko Todorov Panayotov, James Elles, Miloslav Ransdorf, Claudio Morganti, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Riikka Manner, Jacky Hénin, Amalia Sartori, Catherine Trautmann, Maria Da Graça Carvalho, Judith A. Merkies, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Kathleen Van Brempt, Antonio Cancian, Henri Weber, Alajos Mészáros, Ioan Enciu, Lara Comi, Ivari Padar, Silvia-Adriana Ţicău un Edit Herczog.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alejo Vidal-Quadras, Giovanni Collino, Mairead McGuinness, Adam Gierek, Mario Pirillo un Jaroslav Paška.

Uzstājās Antonio Tajani un Bernd Lange.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 9. marta protokola 10.4. punkts.


19. Eiropas apgādes ar retzemju elementiem nodrošināšana (debates)

- Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000036/2011) un kuru uzdeva Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary un Birgit Schnieber-Jastram PPE grupas vārdā Komisijai: Eiropas apgādes ar retzemju elementiem nodrošināšana (B7-0017/2011).

- Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000043/2011/rév.1) un kuru uzdeva Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake un Michael Theurer ALDE grupas vārdā Komisijai: Eiropas apgādes ar retzemju elementiem nodrošināšana (B7-0020/2011).

- Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000041/2011) un kuru uzdeva Konrad Szymański ECR grupas vārdā Komisijai: Eiropas izejvielu stratēģija (B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas, Lena Ek un Konrad Szymański izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šiem jautājumiem.

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Ziobro ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Charles Goerens un Teresa Riera Madurell.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Edit Herczog, Judith A. Merkies un Adam Gierek.

Uzstājās Antonio Tajani.

Debates tika slēgtas.


20. Iespējas Eiropā izmantot no alternatīviem avotiem iegūtu gāzi (debates)

Komisijas paziņojums: Iespējas Eiropā izmantot no alternatīviem avotiem iegūtu gāzi.

Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz PPE grupas vārdā, Zigmantas Balčytis S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Paul Rübig, Reinhard Bütikofer, Zbigniew Ziobro un Andrzej Grzyb.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Arturs Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik, João Ferreira, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog un Seán Kelly.

Uzstājās Günther Oettinger.

Debates tika slēgtas.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 459.829/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 0.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Harald Wögerbauer (AT) iecelšana Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen.

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková.

EFD:

Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers.

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, de Brún, de Jong.

NI:

Binev, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep.

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný.

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău.

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka.


2. pielikums. Savstarpīga vīzu režīma atjaunošana — solidaritāte ar Čehijas pilsoņiem saistībā ar viņu nevienlīdzīgo statusu pēc Kanādas vienpusīgi ieviestā vīzu režīma (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0089/2010 par savstarpīga vīzu režīma atjaunošanu — solidaritāti ar Čehijas pilsoņiem saistībā ar viņu nevienlīdzīgo statusu pēc Kanādas vienpusīgi ieviestā vīzu režīma, kuru iesnieguši deputāti Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký un Manfred Weber (2011. gada 7. marta protokola 3. punkts) un (P7_TA(2011)0087), ir parakstījuši 375 deputāti:


János Áder, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Sergio Berlato, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Andrea Češková, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Anne Delvaux, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Robert Dušek, Lena Ek, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Edite Estrela, Jill Evans, Hynek Fajmon, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Christofer Fjellner, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Julie Girling, Béla Glattfelder, Ana Gomes, Louis Grech, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Salvatore Iacolino, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Kurt Lechner, Ryszard Antoni Legutko, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ernst Strasser, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Jan Zahradil, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika