Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 274kWORD 214k
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 3.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 5.Κατάθεση εγγράφωv
 6.Γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (συζήτηση)
 7.Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά έναν μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ * (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (ψηφοφορία)
  8.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (ψηφοφορία)
  8.3.Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012 - Λοιπά τμήματα (ψηφοφορία)
  8.4.Η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις διαδικασίες (ψηφοφορία)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  10.1.Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  10.2.Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  10.3.Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (ψηφοφορία)
  10.4.Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Η προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν (συζήτηση)
 15.16η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενεύη, 28 Φεβρουαρίου - 25 Μαρτίου 2011) (συζήτηση)
 16.Πρόοδος της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία)
 Παράρτηµα 2 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (κατάσταση των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία)
 Παράρτηµα 3 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία)
 Παράρτηµα 4 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (κατάσταση των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35.


2. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

To Πρωτοδικείο Πειραιά απεύθυνε αίτηση στον Πρόεδρο σχετικά με την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.


3. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

- Ο Jan Zahradil εξελέγη πρόεδρος της Ομάδας ECR στις 8 Μαρτίου 2011 στην θέση του Michał Tomasz Kamiński·

- η Anna Rosbach προσεχώρησε στην Ομάδα ECR με ισχύ από 8ης Μαρτίου 2011.


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε προσωπικούς υπολογιστές (D009812/03 - 2011/2592(RPS) - προθεσμία: 16/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε ελαφρούς φορητούς υπολογιστές (D009813/03 - 2011/2593(RPS) - προθεσμία: 16/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε πηγές φωτός (D011305/02 - 2011/2594(RPS) - προθεσμία: 16/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε χαρτί για φωτοαντίγραφα και για γραφή (D011306/02 - 2011/2595(RPS) - προθεσμία: 16/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (D012065/03 - 2011/2603(RPS) - προθεσμία: 24/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων περιορισμών που εφαρμόζονται στη χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων από έργα που σχετίζονται με τα βιομηχανικά αέρια, βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D012390/02 - 2011/2585(RPS) - προθεσμία: 15/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των δραστικών ουσιών benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolide, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizone, methoxyfenozide, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazole και zoxamide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D012442/02 - 2011/2597(RPS) - προθεσμία: 18/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D012447/02 - 2011/2598(RPS) - προθεσμία: 19/04/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια των καταλοίπων για την ουσία chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) μέσα ή πάνω στα καρότα (D012450/02 - 2011/2606(RPS) - προθεσμία: 01/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τα νιτρώδη, τη μελαμίνη, την Ambrosia spp και τη μεταφορά ορισμένων κοκκιδιοστατικών και ιστομοναδοστατικών, καθώς και για την ενοποίηση των παραρτημάτων της I και II (D012489/03 - 2011/2602(RPS) - προθεσμία: 23/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής (D012685/03 - 2011/2624(RPS) - προθεσμία: 04/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων (D012686/03 - 2011/2621(RPS) - προθεσμία: 04/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε λιπαντικά (D012687/02 - 2011/2622(RPS) - προθεσμία: 04/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (D012834/02 - 2011/2604(RPS) - προθεσμία: 26/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, IMCO

- Σχέδιο οδηγίας ../…/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (D012856/02 - 2011/2600(RPS) - προθεσμία: 23/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) …/… της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τους ορισμούς και τον κατάλογο των δραστικών ουσιών (D012876/02 - 2011/2601(RPS) - προθεσμία: 23/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το σταθερό εξοπλισμό εξάσκησης σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D012981/03 - 2011/2619(RPS) - προθεσμία: 04/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) …/… της Επιτροπής της για την αντικατάσταση του παραρτήματος II και την τροποποίηση των παραρτημάτων IV, IX και XI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (D012994/02 - 2011/2618(RPS) - προθεσμία: 03/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: TRAN


5. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο από μία κοινοβουλευτική επιτροπή:

- Εκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (0033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE)) - επιτροπή AFCO - Συνεισηγητές: Elmar Brok, Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)


6. Γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Ιωάννης Κασουλίδης, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski και Gerard Batten.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν ο Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα οι Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo και Mario Borghezio.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, αντιπροσωπεία του εθνικού προσωρινού Συμβουλίου της Λιβύης, καθοδηγούμενη από τον Mahmoud Jebril Ibrahim El-Welfali και τον Ali Aziz Al-Eisawi.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Παρεμβαίνουν οι Edward McMillan-Scott, Mario Mauro και Daniel Cohn-Bendit θέτοντας συμπληρωματικές ερωτήσεις στην Catherine Ashton, στις οποίες και απαντά.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στη Λιβύη (B7-0169/2011

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη (B7-0170/2011

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (B7-0171/2011

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (B7-0172/2011

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Μαριεττα Γιαννάκου, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στη Λιβύη (B7-0173/2011

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marisa Matias και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (B7-0174/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2011.


7. Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά έναν μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ * (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ [0033/2010 - C7-0014/2011- 2010/0821(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Elmar Brok και Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Οι Elmar Brok και Roberto Gualtieri παρουσιάζουν την έκθεσή τους.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Edward Scicluna (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα William (The Earl of) Dartmouth, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Carlo Casini, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles, Vicky Ford, Søren Bo Søndergaard, Morten Messerschmidt, Francisco Sosa Wagner, Werner Langen, Monika Flašíková Beňová, Ryszard Czarnecki, Gunnar Hökmark, Vital Moreira, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Frank Engel και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Jazłowiecka, Zita Gurmai, Pervenche Berès, Sven Giegold και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Roberto Gualtieri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: την προσεχή περίοδο συνόδου.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Robert Atkins, σχετικά με την ώρα που αρχίζουν οι ψηφοφορίες, Derek Roland Clark, σχετικά με την ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος 2012 και 2013, και Edward McMillan-Scott, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να ζητήσει η ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος 2012 και 2013 να διεξαχθεί πριν από την πανηγυρική συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012: βλ. πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.3.2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)
(Μυστική ψηφοφορία)

Εγκρίνεται

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2012 ορίζεται συνεπώς ως ακολούθως:

από 16 έως 19 Ιανουαρίου
την 1η και 2α Φεβρουαρίου
από 13 έως 16 Φεβρουαρίου
από 12 έως 15 Μαρτίου
στις 28 και 29 Μαρτίου
από 17 έως 20 Απριλίου
στις 9 και 10 Μαΐου
από 21 έως 24 Μαΐου
από 11 έως 14 Ιουνίου
από 2 έως 5 Ιουλίου
από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου
στις 22 και 23 Οκτωβρίου
στις 25 και 26 Οκτωβρίου
στις 7 και 8 Νοεμβρίου
από 19 έως 22 Νοεμβρίου
από 10 έως 13 Δεκεμβρίου

Η κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2011).
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2011).


8.2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013: βλ. πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.3.2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)
(Μυστική ψηφοφορία)

Εγκρίνεται

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2013 ορίζεται συνεπώς ως ακολούθως:

από 14 έως 17 Ιανουαρίου
από 4 έως 7
Φεβρουαρίου
στις 27 και 28
Φεβρουαρίου
από 11 έως 14
Μαρτίου
στις 27 και 28
Μαρτίου
από 15 έως 18
Απριλίου
στις 8 και 9
Μαΐου
από 20 έως 23
Μαΐου
από 10 έως 13
Ιουνίου
από 1η έως 4
Ιουλίου
από 9 έως 12
Σεπτεμβρίου
στις 21 και 22
Οκτωβρίου
στις 24 και 25
Οκτωβρίου
στις 6 και 7
Νοεμβρίου
από 18 έως 21
Νοεμβρίου
από 9 έως 12
Δεκεμβρίου

Η κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2011).
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2011).


8.3. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012 - Λοιπά τμήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού του 2012, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα II – Συμβούλιο, τμήμα IV – Δικαστήριο, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τμήμα VII – Επιτροπή των Περοφερειών, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [2011/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0088)


8.4. Η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις διαδικασίες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0165/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0089)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ουγγαρία

Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία του λόγου που θα εκφωνήσει ο Pál Schmitt, Πρόεδρος της Ουγγαρίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

10.1. Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0156/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0090)

Παρεμβάσεις:

Η Ria Oomen-Ruijten, στη διάρκεια της ψηφοφορίας, για τις ενδείξεις ψηφοφορίας της Ομάδας PPE επί της τροπολογίας 29, και για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 18, η οποία κρατείται.


10.2. Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0157/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0091)


10.3. Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά [2010/2276(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατέθεσε η Ομάδα EFD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0092)


10.4. Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης [2010/2095(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Bernd Lange (A7-0022/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0093)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012
Gerard Batten, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch και Bernd Posselt

Έκθεση José Manuel Fernandes - A7-0049/2011
Peter Jahr

Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία - B7-0156/2011
Erminia Mazzoni

Η πρόοδος των εργασιών όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις διαδικασίες - B7-0165/2011
Jarosław Kalinowski και Erminia Mazzoni

Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία - B7-0156/2011
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Debora Serracchiani, Andrzej Grzyb, Adam Bielan, Markus Pieper, Hannu Takkula, Daniel Hannan και Bernd Posselt

Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - B7-0157/2011
Janusz Władysław Zemke και Bernd Posselt

Έκθεση Lívia Járóka - A7-0043/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Salvatore Iacolino, Carlo Fidanza, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Lara Comi, Antonello Antinoro, Roberta Angelilli, Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik και Hannu Takkula

Έκθεση Bernd Lange - A7-0022/2011
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrzej Grzyb και Izaskun Bilbao Barandica


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.45 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Η προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη προσέγγιση της ΕΕ έναντι του Ιράν [2010/2050(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bastiaan Belder (A7-0037/2011)

Ο Bastiaan Belder παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Ria Oomen-Ruijten, Marita Ulvskog, Marit Paulsen, Ryszard Czarnecki, Barry Madlener, Vytautas Landsbergis, Zoran Thaler, Norica Nicolai, Peter van Dalen, Nicole Sinclaire, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Richard Howitt, Paweł Zalewski, Pino Arlacchi, Geoffrey Van Orden, George Sabin Cutaş και Jan Zahradil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Antonyia Parvanova, Νικόλαος Σαλαβράκος, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Mitro Repo και Peter Šťastný.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Bastiaan Belder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2011.


15. 16η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενεύη, 28 Φεβρουαρίου - 25 Μαρτίου 2011) (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: 16η σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενεύη, 28 Φεβρουαρίου - 25 Μαρτίου 2011)

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Inese Vaidere, Jörg Leichtfried, Charles Goerens, Marek Henryk Migalski, Gay Mitchell, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα Véronique De Keyser και Annemie Neyts-Uyttebroeck, Μαρία-Ελένη Κοππά, Sari Essayah, Raimon Obiols και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Norica Nicolai, Charles Tannock, Struan Stevenson, Diane Dodds και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Παρεμβαίνει ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, για να θέσει συμπληρωματική ερώτηση στην Catherine Ashton, η οποία απαντά.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτεραιότητες της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την ανασκόπηση του 2011 (B7-0158/2011);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Μαρία-Ελένη Κοππά και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτεραιότητες της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την ανασκόπηση του 2011 (B7-0160/2011);

- Charles Tannock και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις προτεραιότητες της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την ανασκόπηση του 2011 (B7-0161/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτεραιότητες της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την ανασκόπηση του 2011 (B7-0162/2011);

- Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Mario Mauro, Μαριεττα Γιαννάκου, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriele Albertini και Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτεραιότητες της 16ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την ανασκόπηση του 2011 (B7-0163/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Willy Meyer και Elie Hoarau, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη 16η Σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γενεύη από 28 Φεβρουαρίου έως 25 Μαρτίου 2011 (B7-0164/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2011.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

16. Πρόοδος της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Πρόοδος της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Nicole Kiil-Nielsen, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Diane Dodds, Francisco José Millán Mon, Proinsias De Rossa, Chris Davies, David Campbell Bannerman, Cristian Dan Preda, David-Maria Sassoli, Marielle De Sarnez, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Μαριεττα Γιαννάκου, Lena Kolarska-Bobińska και Cristiana Muscardini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pino Arlacchi, Charles Tannock, Jaroslav Paška και Hannes Swoboda.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 459.829/OJJE).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 18.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία)

Τροπολογία 1 (216 υπογραφές)

Fox, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvaro, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Aylward, Baldassarre, Bearder, Belder, Bendtsen, Berman, Bokros, Borys, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Buşoi, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cashman, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cornelissen, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, van Dalen, David, Davies, de Brún, Delvaux, Deva, Dodds, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Enciu, Engström, Eppink, Essayah, Estrela, Fajon, Färm, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Ford, Foster, Gerbrandy, Girling, Godmanis, Gomes, Grech, Gróbarczyk, Grzyb, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hedh, Helmer, Hibner, Nadja Hirsch, Honeyball, Howitt, in 't Veld, Itälä, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jensen, de Jong, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karim, Kazak, Keller, Seán Kelly, Kirkhope, Koch-Mehrin, Korhola, Kowal, Kozłowski, Kurski, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, La Via, Legutko, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Matias, Meissner, Merkies, Migalski, Mölzer, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Nitras, Ouzký, Oviir, Parvanova, Patrão Neves, Piotrowski, Pirillo, Portas, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Remek, Repo, Rinaldi, Rohde, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rubiks, Rühle, Sârbu, Sargentini, Sartori, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schöpflin, Scicluna, Sehnalová, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Søndergaard, Staes, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Sturdy, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tatarella, Tavares, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Tomaševski, Triantaphyllides, Turunen, Tzavela, Ulvskog, Ungureanu, Vajgl, Van Orden, Vaughan, Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Weiler, Westlund, Willmott, Wils, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zasada, Ziobro


Παράρτηµα 2 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012 (κατάσταση των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία)

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Campbell Bannerman, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI:

Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka


Παράρτηµα 3 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (κατάσταση των βουλευτών που υπέγραψαν το αίτημα για μυστική ψηφοφορία)

Amendement 1 (209 υπογραφές)

Fox, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvaro, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Aylward, Baldassarre, Bearder, Bendtsen, Berman, Bokros, Borys, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Buşoi, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cashman, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cornelissen, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, van Dalen, David, Davies, de Brún, Delvaux, Deva, Dodds, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Engström, Eppink, Essayah, Estrela, Fajon, Färm, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Ford, Foster, Girling, Godmanis, Gomes, Grech, Gróbarczyk, Grzyb, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hedh, Helmer, Hibner, Nadja Hirsch, Honeyball, Howitt, Itälä, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jensen, de Jong, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karim, Kazak, Keller, Seán Kelly, Kirkhope, Koch-Mehrin, Korhola, Kowal, Kozłowski, Kurski, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, La Via, Legutko, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Matias, Meissner, Merkies, Migalski, Mölzer, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Nitras, Ouzký, Oviir, Parvanova, Patrão Neves, Piotrowski, Pirillo, Portas, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Remek, Repo, Rohde, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rubiks, Rühle, Sârbu, Sargentini, Sartori, Schaake, Schaldemose, Schöpflin, Scicluna, Sehnalová, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Søndergaard, Staes, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Sturdy, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tatarella, Tavares, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Tomaševski, Triantaphyllides, Turunen, Tzavela, Ulvskog, Ungureanu, Vajgl, Van Orden, Vaughan, Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Weiler, Westlund, Willmott, Wils, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zasada, Ziobro


Παράρτηµα 4 - Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013 (κατάσταση των μελών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία)

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Campbell Bannerman, Clark, Colman, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Mélenchon, Portas, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI:

Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου