Index 
Proces-verbal
PDF 250kWORD 225k
Miercuri, 9 martie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 3.Componenţa grupurilor politice
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 5.Depunere de documente
 6.Ţările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (dezbatere)
 7.Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro * (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012 (vot)
  
8.2.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013 (vot)
  
8.3.Priorităţile pentru bugetul 2012 - alte secţiuni (vot)
  
8.4.Strategia UE pentru regiunea Atlanticului (vot)
 9.Şedinţă solemnă - Ungaria
 10.Votare (continuare)
  
10.1.Raportul de ţară pentru 2010 privind Turcia (vot)
  
10.2.Procesul de integrare europeană a Muntenegrului (vot)
  
10.3.Strategia UE pentru integrarea romilor (vot)
  
10.4.O politică industrială pentru era globalizării (vot)
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Abordarea UE privind Iranul (dezbatere)
 15.A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011) (dezbatere)
 16.Stadiul actual al procesului de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 18.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012 (lista semnatarilor solicitării de vot secret)
 Anexa 2 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012 (lista deputaţilor care au participat la vot)
 Anexa 3 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013 (lista semnatarilor solicitării de vot secret)
 Anexa 4 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013 (lista deputaţilor care au participat la vot)


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.35.


2. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Tribunalul de primă instanţă din Pireu a adresat Preşedintelui o solicitare de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Georgios Toussas.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


3. Componenţa grupurilor politice

Parlamentul a luat act de cele ce urmează:

- Jan Zahradil a fost ales preşedinte al Grupului ECR la 8 martie 2011 în locul lui Michał Tomasz Kamiński;

- Anna Rosbach a aderat la Grupul ECR începând din 8 martie 2011.


4. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru computerele personale (D009812/03 - 2011/2592(RPS) - termen: 16/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru laptopuri (D009813/03 - 2011/2593(RPS) - termen: 16/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru surse de lumină (D011305/02 - 2011/2594(RPS) - termen: 16/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru hârtia de copiat și hârtia grafică (D011306/02 - 2011/2595(RPS) - termen: 16/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (D012065/03 - 2011/2603(RPS) - termen: 24/05/2011)
retrimis fond: AGRI
aviz: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de stabilire, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a anumitor restricții aplicabile utilizării de credite internaționale rezultate din proiecte ce implică utilizarea de gaze industriale (D012390/02 - 2011/2585(RPS) - termen: 15/05/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrin, fluopicolid, hexitiazox, indoxacarb, metaflumizonă, metoxifenozid, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazol și zoxamid din sau de pe anumite produse (D012442/02 - 2011/2597(RPS) - termen: 18/04/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru bifenil, deltametrin, etofumesat, izopirazam, propiconazol, pimetrozin, pirimetanil și tebuconazol din sau de pe anumite produse (D012447/02 - 2011/2598(RPS) - termen: 19/04/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de clorantraniliprol (DPX E-2Y45) din sau de pe morcovi (D012450/02 - 2011/2606(RPS) - termen: 01/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de nitriți, melamină, Ambrosia spp și transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum și de consolidare a anexelor I și II (D012489/03 - 2011/2602(RPS) - termen: 23/05/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții universali și detergenții pentru instalații sanitare (D012685/03 - 2011/2624(RPS) - termen: 04/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenții pentru spălarea manuală a vaselor (D012686/03 - 2011/2621(RPS) - termen: 04/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru lubrifianți (D012687/02 - 2011/2622(RPS) - termen: 04/06/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de regulament al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele fitosanitare (D012834/02 - 2011/2604(RPS) - termen: 26/05/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, IMCO

- Proiect de directivă ../…/CE A Comisiei de modificare a Directivei 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (D012856/02 - 2011/2600(RPS) - termen: 23/05/2011)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Proiect de regulament (UE) nr. …/.. al Comisiei de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu definițiile și lista de substanțe active (D012876/02 - 2011/2601(RPS) - termen: 23/05/2011)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de decizie a Comisiei privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipamente de antrenament staționare în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D012981/03 - 2011/2619(RPS) - termen: 04/06/2011)
retrimis fond: IMCO
aviz: ENVI

- Proiect de regulament (UE) nr. .../.. al Comisiei de înlocuire a anexei II și de modificare a anexelor IV, IX și XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (D012994/02 - 2011/2618(RPS) - termen: 03/06/2011)
retrimis fond: IMCO
aviz: TRAN


5. Depunere de documente

Documentul următor a fost depus de o comisie parlamentară:

- Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului european de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro (0033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE)) - AFCO - Coraportori: Elmar Brok, Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)


6. Ţările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Ţările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Bruno Gollnisch, neafiliat, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski şi Gerard Batten.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Elmar Brok, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru”de Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra şi Salvatore Iacolino.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo şi Mario Borghezio.

°
° ° °

Preşedintele a urat, în numele Parlamentului, bun venit unei delegaţii a Consiliului naţional de tranziţie din Libia, condusă de Mahmoud Jebril Ibrahim El-Welfali şi Ali Aziz Al-Eisawi.

°
° ° °

A intervenit Catherine Ashton.

Au intervenit: Edward McMillan-Scott, Mario Mauro şi Daniel Cohn-Bendit pentru a adresa întrebări suplimentare lui Catherine Ashton, la care aceasta a răspuns.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, privind situaţia actuală din Libia (B7-0169/2011);

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, privind ţările vecine de la Sud, în special Libia (B7-0170/2011);

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, privind ţările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (B7-0171/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, privind ţările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (B7-0172/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky şi Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, privind situaţia din Libia (B7-0173/2011);

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, privind ţările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (B7-0174/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 10.3.2011.


7. Modificarea Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro * (dezbatere)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului european de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro [0033/2010 - C7-0014/2011- 2010/0821(NLE)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Coraportori: Elmar Brok şi Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Elmar Brok şi Roberto Gualtieri şi-au prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (Vicepreşedintele Comisiei).

Au intervenit: Jean-Paul Gauzès (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Edward Scicluna (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” William (The Earl of) Dartmouth, Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Carlo Casini, Proinsias De Rossa, Sharon Bowles, Vicky Ford, Søren Bo Søndergaard, Morten Messerschmidt, Francisco Sosa Wagner, Werner Langen, Monika Flašíková Beňová, Ryszard Czarnecki, Gunnar Hökmark, Vital Moreira, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Frank Engel şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Jazłowiecka, Zita Gurmai, Pervenche Berès, Sven Giegold şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Robert Atkins, cu privire la ora voturilor, Derek Roland Clark, cu privire la votul privind calendarele 2012 şi 2013 şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE, pentru a solicita ca votul privind calendarele 2012 şi 2013 să aibă loc înainte de şedinţa solemnă prevăzută pentru ora 12.00.

Parlamentul a aprobat cererea.

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012: a se vedea propunerea Conferinţei Preşedinţilor (punctul 5 al PV din 7.3.2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(vot secret)

Adoptat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012 este, prin urmare, stabilit după cum urmează:

între 16 şi 19 ianuarie
1 şi 2 februarie
între 13 şi 16 februarie
între 12 şi 15 martie
28 şi 29 martie
între 17 şi 20 aprilie
9 şi 10 mai
între 21 şi 24 mai
între 11 şi 14 iunie
între 2 şi 5 iulie
între 10 şi 13 septembrie
22 şi 23 octombrie
25 şi 26 octombrie
7 şi 8 noiembrie
între 19 şi 22 noiembrie
între 10 şi 13 decembrie

Lista semnatarilor solicitării de vot secret este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 9.3.2011).
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 9.3.2011).


8.2. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013: a se vedea propunerea Conferinţei Preşedinţilor (punctul 6 al PV din 7.3.2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)
(vot secret)

Adoptat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013 este, prin urmare, stabilit după cum urmează:

între 14 şi 17 janvier
între 4 şi 7
februarie
27 şi 28
februarie
între 11 şi 14
martie
27 şi 28
martie
între 15 şi 18
aprilie
8 şi 9
mai
între 20 şi 23
mai
între 10 şi 13
iunie
între 1 şi 4
iulie
între 9 şi 12
septembrie
21 şi 22
octombrie
24 şi 25
octombrie
6 şi 7
noiembrie
între 18 şi 21
noiembrie
între 9 şi 12
decembrie

Lista semnatarilor solicitării de vot secret este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 3 al PV din 9.3.2011).
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 4 al PV din 9.3.2011).


8.3. Priorităţile pentru bugetul 2012 - alte secţiuni (vot)

Raport privind orientările pentru procedura bugetară 2012, secțiunea I - Parlamentul European, secțiunea II - Consiliul, secțiunea IV - Curtea de Justiție, secțiunea V - Curtea de Conturi, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor, secțiunea VIII - Ombudsmanul European, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă [2011/2017(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0088)


8.4. Strategia UE pentru regiunea Atlanticului (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0165/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0089)


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

9. Şedinţă solemnă - Ungaria

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia discursului Preşedintelui Ungariei, Pál Schmitt.


A PREZIDAT: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepreşedinte

10. Votare (continuare)

10.1. Raportul de ţară pentru 2010 privind Turcia (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0156/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0090)

Intervenţii

Ria Oomen-Ruijten, în cursul votului, cu privire la instrucţiunile de vot ale Grupului PPE privind amendamentul 29 şi pentru a propune un amendament oral la punctul 18, care a fost reţinut.


10.2. Procesul de integrare europeană a Muntenegrului (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0157/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0091)


10.3. Strategia UE pentru integrarea romilor (vot)

Raport referitor la Strategia UE privind incluziunea romilor [2010/2276(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Lívia Járóka (A7-0043/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0092)


10.4. O politică industrială pentru era globalizării (vot)

Raport referitor la o politică industrială pentru era globalizării [2010/2095(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Bernd Lange (A7-0022/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0093)


11. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012
Gerard Batten, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch şi Bernd Posselt

Raport José Manuel Fernandes - A7-0049/2011
Peter Jahr

Raportul de ţară pentru 2010 privind Turcia - B7-0156/2011
Erminia Mazzoni

Strategia UE pentru regiunea Atlanticului - B7-0165/2011
Jarosław Kalinowski şi Erminia Mazzoni

Raportul de ţară pentru 2010 privind Turcia - B7-0156/2011
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Debora Serracchiani, Andrzej Grzyb, Adam Bielan, Markus Pieper, Hannu Takkula, Daniel Hannan şi Bernd Posselt

Procesul de integrare europeană a Muntenegrului - B7-0157/2011
Janusz Władysław Zemke şi Bernd Posselt

Raport Lívia Járóka - A7-0043/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Salvatore Iacolino, Carlo Fidanza, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Lara Comi, Antonello Antinoro, Roberta Angelilli, Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik şi Hannu Takkula

Raport Bernd Lange - A7-0022/2011
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrzej Grzyb şi Izaskun Bilbao Barandica


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.45, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


14. Abordarea UE privind Iranul (dezbatere)

Raport referitor la abordarea UE privind Iranul [2010/2050(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bastiaan Belder (A7-0037/2011)

Bastiaan Belder şi-a prezentat raportul.

A intervenit Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Ria Oomen-Ruijten, Marita Ulvskog, Marit Paulsen, Ryszard Czarnecki, Barry Madlener, Vytautas Landsbergis, Zoran Thaler, Norica Nicolai, Peter van Dalen, Nicole Sinclaire, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Richard Howitt, Paweł Zalewski, Pino Arlacchi, Geoffrey Van Orden, George Sabin Cutaş şi Jan Zahradil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Antonyia Parvanova, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Mitro Repo şi Peter Šťastný.

A intervenit Catherine Ashton.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

A intervenit Bastiaan Belder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 10.3.2011.


15. A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011) (dezbatere)

Declaraţia Vicepreşedintelui Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011)

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Inese Vaidere, Jörg Leichtfried, Charles Goerens, Marek Henryk Migalski, Gay Mitchell, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Véronique De Keyser şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, Maria Eleni Koppa, Sari Essayah, Raimon Obiols şi Salvatore Iacolino.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Norica Nicolai, Charles Tannock, Struan Stevenson, Diane Dodds şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

A intervenit Catherine Ashton.

A intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, pentru a adresa o întrebare suplimentară lui Catherine Ashton, care a răspuns întrebării.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, referitoare la poziţia Parlamentului cu privire la priorităţile celei de 16-a sesiuni a Consiliului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului şi revizuirea acestuia în 2011 (B7-0158/2011);

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Maria Eleni Koppa şi Raimon Obiols, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile celei de 16-a sesiuni a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și evaluarea din 2011 (B7-0160/2011);

- Charles Tannock şi Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, referitoare la prioritățile celei de 16-a sesiuni a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și procesul de revizuire din 2011 (B7-0161/2011);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la prioritățile celei de 16-a sesiuni a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și evaluarea din 2011 (B7-0162/2011);

- Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Mario Mauro, Marietta Giannakou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriele Albertini şi Kinga Gál, în numele Grupului PPE, referitoare la poziția Parlamentului cu privire la prioritățile celei de 16-a sesiuni a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și revizuirea acestuia în 2011 (B7-0163/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Willy Meyer şi Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la cea de-a 16-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie-25 martie 2011) (B7-0164/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 10.3.2011.


A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

16. Stadiul actual al procesului de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)

Declaraţia Vicepreşedintelui Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Stadiul actual al procesului de pace din Orientul Mijlociu

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Hans-Gert Pöttering, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Nicole Kiil-Nielsen, Patrick Le Hyaric, Fiorello Provera, Diane Dodds, Francisco José Millán Mon, Proinsias De Rossa, Chris Davies, David Campbell Bannerman, Cristian Dan Preda, David-Maria Sassoli, Marielle De Sarnez, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Marietta Giannakou, Lena Kolarska-Bobińska şi Cristiana Muscardini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pino Arlacchi, Charles Tannock, Jaroslav Paška şi Hannes Swoboda.

A intervenit Catherine Ashton.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 459.829/OJJE).


18. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 18.20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012 (lista semnatarilor solicitării de vot secret)

Amendamentul 1 (216 semnături)

Fox, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvaro, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Aylward, Baldassarre, Bearder, Belder, Bendtsen, Berman, Bokros, Borys, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Buşoi, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cashman, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cornelissen, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, van Dalen, David, Davies, de Brún, Delvaux, Deva, Dodds, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Enciu, Engström, Eppink, Essayah, Estrela, Fajon, Färm, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Ford, Foster, Gerbrandy, Girling, Godmanis, Gomes, Grech, Gróbarczyk, Grzyb, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hedh, Helmer, Hibner, Nadja Hirsch, Honeyball, Howitt, in 't Veld, Itälä, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jensen, de Jong, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karim, Kazak, Keller, Seán Kelly, Kirkhope, Koch-Mehrin, Korhola, Kowal, Kozłowski, Kurski, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, La Via, Legutko, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Matias, Meissner, Merkies, Migalski, Mölzer, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Nitras, Ouzký, Oviir, Parvanova, Patrão Neves, Piotrowski, Pirillo, Portas, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Remek, Repo, Rinaldi, Rohde, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rubiks, Rühle, Sârbu, Sargentini, Sartori, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schöpflin, Scicluna, Sehnalová, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Søndergaard, Staes, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Sturdy, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tatarella, Tavares, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Tomaševski, Triantaphyllides, Turunen, Tzavela, Ulvskog, Ungureanu, Vajgl, Van Orden, Vaughan, Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Weiler, Westlund, Willmott, Wils, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zasada, Ziobro


Anexa 2 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012 (lista deputaţilor care au participat la vot)

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Campbell Bannerman, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Mélenchon, Portas, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI:

Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka


Anexa 3 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013 (lista semnatarilor solicitării de vot secret)

Amendamentul 1 (209 semnături)

Fox, Albertini, Albrecht, Alfano, Alvaro, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Aylward, Baldassarre, Bearder, Bendtsen, Berman, Bokros, Borys, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Buşoi, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cashman, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Cornelissen, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, van Dalen, David, Davies, de Brún, Delvaux, Deva, Dodds, Duff, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Engström, Eppink, Essayah, Estrela, Fajon, Färm, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Ford, Foster, Girling, Godmanis, Gomes, Grech, Gróbarczyk, Grzyb, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hedh, Helmer, Hibner, Nadja Hirsch, Honeyball, Howitt, Itälä, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jensen, de Jong, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karim, Kazak, Keller, Seán Kelly, Kirkhope, Koch-Mehrin, Korhola, Kowal, Kozłowski, Kurski, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, La Via, Legutko, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Matias, Meissner, Merkies, Migalski, Mölzer, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Newton Dunn, Nicholson, van Nistelrooij, Nitras, Ouzký, Oviir, Parvanova, Patrão Neves, Piotrowski, Pirillo, Portas, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Remek, Repo, Rohde, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rubiks, Rühle, Sârbu, Sargentini, Sartori, Schaake, Schaldemose, Schöpflin, Scicluna, Sehnalová, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Søndergaard, Staes, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Sturdy, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Szymański, Tannock, Tatarella, Tavares, Thaler, Thein, Theurer, Thomsen, Tomaševski, Triantaphyllides, Turunen, Tzavela, Ulvskog, Ungureanu, Vajgl, Van Orden, Vaughan, Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Weber, Weiler, Westlund, Willmott, Wils, Włosowicz, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zasada, Ziobro


Anexa 4 - Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2013 (lista deputaţilor care au participat la vot)

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Czarnecki, Deva, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Campbell Bannerman, Clark, Colman, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Mélenchon, Portas, Rubiks, Scholz, Svensson Eva-Britt, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI:

Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Madlener, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann, van der Stoep

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Pöttering, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thaler, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate