Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 10 март 2011 г. - Страсбург

14.1. Пакистан - убийството на Shahbaz Bhatti, министър по въпросите на малцинствата
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 и B7-0179/2011

Jean Lambert, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen и Rui Tavares представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Mario Mauro, от името на групата PPE, Catherine Stihler, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Ryszard Czarnecki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michael Gahler, George Sabin Cutaş, Constance Le Grip и Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15.1 от протокола от 10.3.2011.

Правна информация - Политика за поверителност