Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0166/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2011 - 15.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο

15.1. Πακιστάν - δολοφονία του Shahbaz Bhatti, υπουργού των μειονοτήτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 και B7-0179/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0166/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 και B7-0179/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka και Constance Le Grip, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0098)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου