Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2612(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0166/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2011 - 15.1

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0098

Zápisnica
Štvrtok, 10. marca 2011 - Štrasburg

15.1. Pakistan – zavraždenie ministra pre menšiny Šabhaza Bhattiho (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 a B7-0179/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0166/2011

(nahrádzajúci B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 a B7-0179/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka a Constance Le Grip v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski a Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0098)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia