Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0168/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2011 - 15.3
CRE 10/03/2011 - 15.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο

15.3. Η κατάσταση και η πολιτιστική κληρονομιά στο Kashgar (αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, Κίνα) (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 και B7-0187/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0168/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 και B7-0186/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei και Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott και Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Fiorello Provera.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0100)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0187/2011 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου