Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 249kWORD 210k
Torstai 10. maaliskuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Palkkojen ja eläkkeiden kansallisten määrittämismekanismien noudattaminen (keskustelu)
 4.Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (keskustelu)
 5.Tuhkakriisi (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatiminen (kirjallinen kannanotto)
 8.Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäykset (kirjallinen kannanotto)
 9.Äänestykset
  9.1.Tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa (äänestys)
  9.2.Eteläiset naapurimaat ja erityisesti Libya humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina (äänestys)
  9.3.EU:n Iranin-strategia (äänestys)
  9.4.Ihmisoikeusneuvoston 16. istunto (Geneve, 28. helmikuuta - 25. maaliskuuta 2011) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Valiokuntien kokoonpano
 14.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  14.1.Pakistan - vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murha
  14.2.Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset
  14.3.Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)
 15.Äänestykset
  15.1.Pakistan - vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murha (äänestys)
  15.2.Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset (äänestys)
  15.3.Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina) (äänestys)
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 20.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 21.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 22.Seuraavien istuntojen aikataulu
 23.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatiminen (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäykset (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa

Keskustelu käytiin 16. helmikuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 16.2.2011, kohta 13).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- József Szájer, Manfred Weber, Simon Busuttil, Marco Scurria, Kinga Gál ja Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä (B7-0190/2011)

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar ja Csaba Sándor Tabajdi S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries ja Gianni Vattimo ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä (B7-0191/2011).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 9.1.


3. Palkkojen ja eläkkeiden kansallisten määrittämismekanismien noudattaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Palkkojen ja eläkkeiden kansallisten määrittämismekanismien noudattaminen

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Philippe Boulland, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Marita Ulvskog, Cornelis de Jong, Sylvana Rapti, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, George Sabin Cutaş, Marisa Matias, Liisa Jaakonsaari, Alfreds Rubiks ja Frédéric Daerden.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Proinsias De Rossa käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000044/2011) João Ferreira ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (B7-0201/2011)

João Ferreira esitteli suullisen kysymyksen.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Edite Estrela S&D-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Ville Itälä, Mario Pirillo ja Daciana Octavia Sârbu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Andreas Mölzer, Seán Kelly ja Georgios Koumoutsakos.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

5. Tuhkakriisi (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0198/2010) Marian-Jean Marinescu ja Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tuhkakriisi (B7-0015/2011)

Suullinen kysymys (O-000052/2011) Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tuhkakriisi (B7-0204/2011)

Suullinen kysymys (O-000049/2011) Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tuhkakriisi (B7-0202/2011)

Suullinen kysymys (O-000051/2011) Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Tuhkakriisi (B7-0203/2011).

Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Gesine Meissner ja Roberts Zīle esittelivät suulliset kysymykset.

Johannes Hahn (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Liam Aylward, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Béla Kovács, Christine De Veyrac, James Nicholson, Artur Zasada, Ismail Ertug, Carlo Fidanza ja Dominique Riquet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher ja Ádám Kósa.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

6. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman seitsemännen eurooppalaisen terrorismin uhrien muistopäivän johdosta, jota vietetään perjantaina 11. maaliskuuta 2011.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


7. Keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatiminen (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0084/2010 keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatimiseen, jonka Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber ovat jättäneet käsiteltäväksi, on 9. maaliskuuta 2011 saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2011)0101). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (ks. liite 1).


8. Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäykset (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0081/2010 raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin, jonka Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils ovat jättäneet käsiteltäväksi, on 9. maaliskuuta 2011 saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2011)0102). Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (ks. liite 2).

°
° ° °

Mike Nattrass käytti puheenvuoron turvallisuudesta parlamentin tiloissa Brysselissä ja Strasbourgissa (puhemies vastasi, että asiasta on käynnissä tutkimus).

°
° ° °

Marc Tarabella käytti puheenvuoron, jossa hän kiitti kirjallisen kannanoton 0084/2010 allekirjoittajia.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa (äänestys)

Keskustelu käytiin 16. helmikuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 16.2.2011, kohta 13).


Äänestys siirrettiin istunnosta 17. helmikuuta 2011 (
istunnon pöytäkirja 17.2.2011, kohta 6).

16. helmikuuta 2011 jätetyt päätöslauselmaesitykset (istunnon pöytäkirja 16.2.2011, kohta 13) korvattiin 10. maaliskuuta 2011 jätetyillä päätöslauselmaesityksillä (istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0190/2011 ja B7-0191/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot: ennen äänestystä Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta peruuttaakseen päätöslauselmaesityksen B7-0190/2011, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0190/2011

Peruutettiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0191/2011

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0094)


9.2. Eteläiset naapurimaat ja erityisesti Libya humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011 ja B7-0174/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0169/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011 ja B7-0173/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta,


Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon ja Harlem Désir S&D-ryhmän puolesta,


Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta,


Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta,


Charles Tannock ja Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta,


Lothar Bisky, Miguel Portas ja Marie-Christine Vergiat.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0095)

(Päätöslauselmaesitys B7-0174/2011 raukesi.)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä: Ana Gomes, joka esitti toivomuksen, että hyväksytyssä tekstissä otetaan huomioon Libyan viimeisimmät tapahtumat, Michał Tomasz Kamiński ja József Szájer.

Guy Verhofstadt esitti 11 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.3. EU:n Iranin-strategia (äänestys)

Mietintö EU:n Iranin-strategiasta [2010/2050(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bastiaan Belder (A7-0037/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0096)

Puheenvuorot:

Bastiaan Belder esitti suullisen tarkistuksen uuden kohdan lisäämiseksi 6 kohdan jälkeen. Suullinen tarkistus hyväksyttiin.

Anna Ibrisagic esitti johdanto-osan N kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.4. Ihmisoikeusneuvoston 16. istunto (Geneve, 28. helmikuuta - 25. maaliskuuta 2011) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011, B7-0163/2011 ja B7-0164/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0158/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011 ja B7-0163/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Kinga Gál, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE-ryhmän puolesta,

Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta,

Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou ja François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0097)

(Päätöslauselmaesitys B7-0164/2011 raukesi.)

Puheenvuorot:

Ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja Heidi Hautala käytti puheenvuoron ennen äänestystä.

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron tulkkauksesta äänestettäessä 8 kohdasta.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Fiona Hall käytti puheenvuoron, jossa hän kiitti kirjallisen kannanoton 81/2011 allekirjoittajia.


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Tiedotusvälineitä koskeva lainsäädäntö Unkarissa - B7-0191/2011
Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula ja Daniel Hannan

Eteläiset naapurimaat ja erityisesti Libya humanitaariset näkökohdat mukaan luettuina - RC-B7-0169/2011
Lara Comi, Tunne Kelam, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Adam Bielan, Anneli Jäätteenmäki, Daniel Hannan ja Anna Záborská

Mietintö Bastiaan Belder - A7-0037/2011
Pino Arlacchi, Tunne Kelam, Adam Bielan, Daniel Hannan ja Gianni Vattimo

Ihmisoikeusneuvoston 16. istunto (Geneve, 28. helmikuuta - 25. maaliskuuta 2011) - RC-B7-0158/2011
Hannu Takkula ja Seán Kelly


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.55 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti parlamentille PPE-ryhmän pyynnöstä, että Philippe Juvin ei ole enää FEMM-valiokunnan jäsen.


14. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 8.3.2011, kohta 5)


14.1. Pakistan - vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murha

Päätöslauselmaesitykset B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 ja B7-0179/2011

Jean Lambert, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen ja Rui Tavares esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta, Catherine Stihler S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Ryszard Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michael Gahler, George Sabin Cutaş, Constance Le Grip ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 15.1.


14.2. Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 ja B7-0189/2011

Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake, Kristian Vigenin, Jacek Protasiewicz, Ryszard Czarnecki ja Rui Tavares esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Justas Vincas Paleckis S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Dan Preda ja Elena Băsescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Lisek, Corina Creţu, Charles Tannock ja Eija-Riitta Korhola.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 15.2.


14.3. Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)

Päätöslauselmaesitykset B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 ja B7-0187/2011

Tunne Kelam, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Frieda Brepoels, Charles Tannock ja Rui Tavares esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Mitro Repo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monica Luisa Macovei, Raül Romeva i Rueda, Paul Rübig, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola ja Ryszard Czarnecki.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 15.3.


15. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


15.1. Pakistan - vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murha (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 ja B7-0179/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0166/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 ja B7-0179/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0098)


15.2. Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 ja B7-0189/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0167/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 ja B7-0188/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis ja Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano ja Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański ja Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta,

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0099)

(Päätöslauselmaesitys B7-0189/2011 raukesi.)


15.3. Kashgarin tilanne ja kulttuuriperintö (Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 ja B7-0187/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0168/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 ja B7-0186/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei ja Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta,

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta,

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Fiorello Provera.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0100)

(Päätöslauselmaesitys B7-0187/2011 raukesi.)


16. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


17. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä direktiivien 87/250/ETY, 90/496/ETY, 1999/10/EY, 2000/13/EY, 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 11. maaliskuuta 2011.


18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Meksikon yhdysvaltojen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (05735/2011 - C7-0067/2011 - 2008/0161(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (05571/2011 - C7-0068/2011 - 2010/0389(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (KOM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

JURI


19. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 42 artikla)

JURI-valiokunta

- Yhtiöiden kotipaikan rajatylittäviä siirtoja koskeva neljästoista yhtiöoikeusdirektiivi (2011/2046(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 48 artikla)

DEVE-valiokunta

- EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantaminen (2011/2047(INI))
(lausuntoa varten: AFET, AGRI, ENVI, ITRE, INTA)

FEMM-valiokunta

- Yksinhuoltajaäitien tilanne (2011/2049(INI))

IMCO-valiokunta

- Julkisten hankintojen uudistaminen (2011/2048(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, INTA, REGI)

ITRE-valiokunta

- Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman väliarviointi (2011/2043(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, LIBE, REGI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 90 artikla)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle ja komissiolle EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta (2011/2050(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

Valiokuntien yhteistyömenettely

TRAN-valiokunta

- Yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskeva tukiohjelma (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))
(lausuntoa varten: ENVI, BUDG, ITRE, REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely TRAN, PECH
(puheenjohtajakokouksen päätös 3.3.2011)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 51 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä
KOM(2010)0815 lopullinen - 2010/0395 (COD)
(Valiokunnat : BUDG, CONT).
(puheenjohtajakokouksen päätös 3.3.2011)


20. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

199

91/2010

Franz Obermayr

49

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

46

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

59

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

151

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

73

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

104

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

136

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

49

99/2010

Andreas Mölzer

42

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

95

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

70

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

139

2/2011

Mara Bizzotto

20

3/2011

Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand, Zoran Thaler

174

4/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

41

5/2011

Dieter-Lebrecht Koch

38

6/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

86

7/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

127

8/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

21

9/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

50

10/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

133


21. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


22. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 23. ja 24. maaliskuuta 2011.


23. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Willmott, Wils, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Liite 1 - Keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatiminen (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0084/2010 Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber keskinäisten yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden eurooppalaisen peruskirjan laatimiseen (istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 7) ja (P7_TA(2011)0101), jonka on allekirjoittanut 386 jäsentä:

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, María Muñiz De Urquiza, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Liite 2 - Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäykset (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0081/2010 Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen törmäyksiin (istunnon pöytäkirja 10.3.2011, kohta 8) ja (P7_TA(2011)0102), jonka on allekirjoittanut 415 jäsentä:

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Vicky Ford, Ashley Fox, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Matthias Groote, Pascale Gruny, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Lucas Hartong, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö