Indekss 
Protokols
PDF 257kWORD 229k
Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 3.Dalībvalstu darba samaksas un pensijas noteikšanas mehānismu ievērošana (debates)
 4.Dabas un cilvēka izraisītu katastrofu novēršana (debates)
 5.Vulkānisko pelnu izraisītā krīze (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Eiropas statūtu izveide savstarpējām sabiedrībām, asociācijām un fondiem (rakstiska deklarācija)
 8.Smago kravas transportlīdzekļu sadursmes (rakstiska deklarācija)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem (balsošana)
  9.2.Dienvidu kaimiņvalstis un it īpaši Lībija, tostarp humanitārie aspekti (balsošana)
  9.3.ES nostāja attiecībā uz Irānu (balsošana)
  9.4.ANO Cilvēktiesību padomes 16. sesija (Ženēva, 2011. gada 28. februāris–25. marts) (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Komiteju sastāvs
 14.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  14.1.Pakistāna - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavība
  14.2.Baltkrievija, it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietas
  14.3.Stāvoklis Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojums
 15.Balsošanas laiks
  15.1.Pakistāna - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavība (balsošana)
  15.2.Baltkrievija, it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietas (balsošana)
  15.3.Stāvoklis Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojums (balsošana)
 16.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 17.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 20.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 21.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 22.Nākamo sēžu datumi
 23.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas statūtu izveide savstarpējām sabiedrībām, asociācijām un fondiem (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums. Smago kravas transportlīdzekļu sadursmes (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem.

Debates notika 2011. gada 16. februārī (2011. gada 16. februāra protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- József Szájer, Manfred Weber, Simon Busuttil, Marco Scurria, Kinga Gál un Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā - par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā (B7-0190/2011);

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar un Csaba Sándor Tabajdi S&D grupas vārdā, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries un Gianni Vattimo ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā - par plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā (B7-0191/2011).

Balsojums: 2011. gada 10. marta protokola 9.1. punkts.


3. Dalībvalstu darba samaksas un pensijas noteikšanas mehānismu ievērošana (debates)

Komisijas paziņojums: Dalībvalstu darba samaksas un pensijas noteikšanas mehānismu ievērošana.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Gay Mitchell PPE grupas vārdā, Stephen Hughes S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Philippe Boulland, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Marita Ulvskog, Cornelis de Jong, Sylvana Rapti, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, George Sabin Cutaş, Marisa Matias, Liisa Jaakonsaari, Alfreds Rubiks un Frédéric Daerden.

Uzstājās Johannes Hahn.

Uzstājās Proinsias De Rossa.

Debates tika slēgtas.


4. Dabas un cilvēka izraisītu katastrofu novēršana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000044/2011) un kuru uzdeva João Ferreira ENVI komitejas vārdā Komisijai: Dabas un cilvēka radīto katastrofu novēršana (B7-0201/2011).

João Ferreira izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Richard Seeber PPE grupas vārdā, Edite Estrela S&D grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Ville Itälä, Mario Pirillo un Daciana Octavia Sârbu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Andreas Mölzer, Seán Kelly un Georgios Koumoutsakos.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Vulkānisko pelnu izraisītā krīze (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0198/2010) un kuru uzdeva Marian-Jean Marinescu un Mathieu Grosch PPE grupas vārdā Komisijai: Vulkānisko pelnu izraisītā krīze (B7-0015/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000052/2011) un kuru uzdeva Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā Komisijai: Vulkānisko pelnu izraisītās krīzes (B7-0204/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2011) un kuru uzdeva Gesine Meissner ALDE grupas vārdā Komisijai: Vulkānisko pelnu izraisītā krīze (B7-0202/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000051/2011) un kuru uzdeva Roberts Zīle ECR grupas vārdā Komisijai: Vulkānisko pelnu izraisītās krīzes (B7-0203/2011).

Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Gesine Meissner un Roberts Zīle izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) atbildēja uz šiem jautājumiem.

Uzstājās Mathieu Grosch PPE grupas vārdā, Edit Herczog S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Liam Aylward, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Béla Kovács, Christine De Veyrac, James Nicholson, Artur Zasada, Ismail Ertug, Carlo Fidanza un Dominique Riquet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher un Ádám Kósa.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.35 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

6. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs nāca klajā ar paziņojumu par septīto gadskārtējo Eiropas dienu terorisma upuru piemiņai, kura tiks atzīmēta piektdien, 2011. gada 11. martā.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


7. Eiropas statūtu izveide savstarpējām sabiedrībām, asociācijām un fondiem (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0084/2010 par Eiropas statūtu izveidi savstarpējām sabiedrībām, asociācijām un fondiem, kuru iesniedza deputāti Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber, 2011. gada 9. martā ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2011)0101), protokolā norādot parakstītāju vārdus (sk. protokola 1. pielikumu).


8. Smago kravas transportlīdzekļu sadursmes (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0081/2010 par smago kravas transportlīdzekļu sadursmēm, kuru iesniedza Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch un Sabine Wils, 2011. gada 9. martā ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2011)0102), protokolā norādot parakstītāju vārdus (sk. protokola 2. pielikumu).

°
° ° °

Uzstājās Mike Nattrass, kurš runāja par drošības situāciju Parlamenta ēkās Briselē un Strasbūrā (sēdes vadītājs atbildēja, ka pašlaik notiek izmeklēšana).

°
° ° °

Uzstājās Marc Tarabella, izsakot pateicību deputātiem, kuri parakstīja rakstisko deklarāciju 0084/2010.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem (balsošana)

Debates notika 2011. gada 16. februārī (2011. gada 16. februāra protokola 13. punkts).

2011. gada 17. februārī balsošanu nolēma pārcelt uz vēlāku laiku
(2011. gada 17. februāra protokola 6. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kuri tika paziņoti 2011. gada 16. februārī (2011. gada 16. februāra protokola 13. punkts), ir aizstāti ar 2011. gada 10. martā paziņotajiem rezolūciju priekšlikumiem (2011. gada 10. marta protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0190/2011 un B7-0191/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Pirms balsošanas uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, lai atsauktu rezolūcijas priekšlikumu B7-0190/2011, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0190/2011

Atsaukts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0191/2011

Pieņemts (P7_TA(2011)0094).


9.2. Dienvidu kaimiņvalstis un it īpaši Lībija, tostarp humanitārie aspekti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011 un B7-0174/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts).

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0169/2011

(aizstāj B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011 un B7-0173/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky un Dominique Baudis PPE grupas vārdā,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon un Harlem Désir S&D grupas vārdā,
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā,

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā,

Lothar Bisky, Miguel Portas un Marie-Christine Vergiat.

Pieņemts (P7_TA(2011)0095).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0174/2011 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Ana Gomes, kura pauda vēlmi, lai pieņemtajā tekstā atspoguļotos visas pēdējā laika norises Lībijā, kā arī Michał Tomasz Kamiński un József Szájer.

Guy Verhofstadt ierosināja mutisku grozījumu 11. punktam, kuru pieņēma.


9.3. ES nostāja attiecībā uz Irānu (balsošana)

Ziņojums par ES nostāju attiecībā uz Irānu [2010/2050(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Bastiaan Belder (A7-0037/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0096).

Uzstāšanās

Bastiaan Belder nāca klajā ar mutisku grozījumu, ierosinot aiz 6. punkta iekļaut jaunu punktu. Šo grozījumu pieņēma.

Anna Ibrisagic ierosināja mutisku grozījumu N apsvērumam. Šo grozījumu pieņēma.


9.4. ANO Cilvēktiesību padomes 16. sesija (Ženēva, 2011. gada 28. februāris–25. marts) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011, B7-0163/2011 un B7-0164/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0158/2011

(aizstāj B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011 un B7-0163/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Kinga Gál, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska PPE grupas vārdā,

Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes un Raimon Obiols S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā,

Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou un François Alfonsi Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0097).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0164/2011 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētāja Heidi Hautala.

Jean-Pierre Audy izteicās par mutiskā tulkojuma nepilnībām, norisinoties balsojumam par 8. punktu.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Fiona Hall, izsakot pateicību deputātiem, kuri parakstīja rakstisko deklarāciju 81/2011.


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Muriski balsojuma skaidrojumi

Ungārijas likums par plašsaziņas līdzekļiem - B7-0191/2011
Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula un Daniel Hannan.

Dienvidu kaimiņvalstis un it īpaši Lībija, tostarp humanitārie aspekti - RC-B7-0169/2011
Lara Comi, Tunne Kelam, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Adam Bielan, Anneli Jäätteenmäki, Daniel Hannan un Anna Záborská

Bastiaan Belder ziņojums - A7-0037/2011
Pino Arlacchi, Tunne Kelam, Adam Bielan, Daniel Hannan un Gianni Vattimo

ANO Cilvēktiesību padomes 16. sesija (Ženēva, 2011. gada 28. februāris–25. marts) - RC-B7-0158/2011
Hannu Takkula un Seán Kelly


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Komiteju sastāvs

Pamatojoties uz PPE grupas pieprasījumu, sēdes vadītājs informēja Parlamentu, ka Philippe Juvin vairs nav FEMM komitejas pilntiesīgais loceklis.


14. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un autori ir norādīti 2011. gada 8. marta protokola 5. punktā.)


14.1. Pakistāna - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavība

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 un B7-0179/2011.

Jean Lambert, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen un Rui Tavares iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Mario Mauro PPE grupas vārdā, Catherine Stihler S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Ryszard Czarnecki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, George Sabin Cutaş, Constance Le Grip un Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 10. marta protokola 15.1. punkts.


14.2. Baltkrievija, it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietas

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 un B7-0189/2011.

Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake, Kristian Vigenin, Jacek Protasiewicz, Ryszard Czarnecki un Rui Tavares iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Justas Vincas Paleckis S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Dan Preda un Elena Băsescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Lisek, Corina Creţu, Charles Tannock un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 10. marta protokola 15.2. punkts.


14.3. Stāvoklis Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojums

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 un B7-0187/2011.

Tunne Kelam, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Frieda Brepoels, Charles Tannock un Rui Tavares iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Seán Kelly un Mitro Repo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monica Luisa Macovei, Raül Romeva i Rueda, Paul Rübig, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola un Ryszard Czarnecki.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 10. marta protokola 15.3. punkts.


15. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


15.1. Pakistāna - minoritāšu lietu ministra Shahbaz Bhatti slepkavība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 un B7-0179/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0166/2011

(aizstāj B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 un B7-0179/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka un Constance Le Grip PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā,

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0098).


15.2. Baltkrievija, it īpaši Ales Michalevic un Natalia Radin lietas (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 un B7-0189/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0167/2011

(aizstāj B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 un B7-0188/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek un Eduard Kukan PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis un Marek Siwiec S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano un Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański un Mirosław Piotrowski ECR grupas vārdā,

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0099).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0189/2011 vairs nav spēkā.)


15.3. Stāvoklis Kašgarā (Ķīna, Siņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 un B7-0187/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0168/2011

(aizstāj B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 un B7-0186/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei un Kinga Gál PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā,

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā,

Fiorello Provera.

Pieņemts (P7_TA(2011)0100).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0187/2011 vairs nav spēkā.)


16. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


17. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006 un atceļ Direktīvu 87/250/EEK, 90/496/EEK, 1999/10/EK, 2000/13/EK, 2002/67/EK, 2008/5/EK un Regulu (EK) Nr. 608/2004 (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, t.i., 2011. gada 11. martā.


18. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Meksikas Savienotajām Valstīm par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (05735/2011 - C7-0067/2011 - 2008/0161(NLE));

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu nolīgumu par ostas valsts pasākumiem, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (05571/2011 - C7-0068/2011 - 2010/0389(NLE));

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas regulas par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

JURI


19. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 42. pants)

JURI komiteja:

- Četrpadsmitā uzņēmējdarbības tiesību direktīva par uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošanu (2011/2046(INI))
(atzinums: EMPL)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

DEVE komiteja:

- ES attīstības politikas ietekmes palielināšana (2011/2047(INI))
(atzinums: AFET, AGRI, ENVI, ITRE, INTA)

FEMM komiteja:

- Vientuļo māšu stāvoklis (2011/2049(INI))

IMCO komiteja:

- Publiskā iepirkuma modernizācija (2011/2048(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, INTA, REGI)

ITRE komiteja:

- 7. pētniecības pamatprogrammas vidusposma novērtējums (2011/2043(INI))
(atzinums: BUDG, LIBE, REGI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 90. pants)

AFET komiteja:

- Ieteikums Padomei un Komisijai par jauno ES un Krievijas nolīgumu (2011/2050(INI))
(atzinums: INTA)

Iesaistītās komitejas

TRAN komiteja:

- Programma integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))
(atzinums: ENVI, BUDG, ITRE, REGI)
iesaistītās komitejas: TRAN, PECH
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 3. marta lēmumu)

Lēmums piemērot komiteju apvienoto sanāksmju procedūru (Reglamenta 51. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam
COM(2010)0815 galīgā redakcija - 2010/0395 (COD)
(komitejas: BUDG, CONT)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2011. gada 3. marta lēmumu)


20. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

199

91/2010

Franz Obermayr

49

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

46

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

59

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

151

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

73

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

104

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

136

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

49

99/2010

Andreas Mölzer

42

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

95

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

70

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

139

2/2011

Mara Bizzotto

20

3/2011

Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand, Zoran Thaler

174

4/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

41

5/2011

Dieter-Lebrecht Koch

38

6/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

86

7/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

127

8/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

21

9/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

50

10/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

133


21. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


22. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2011. gada 23. un 24. martā.


23. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Willmott, Wils, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Eiropas statūtu izveide savstarpējām sabiedrībām, asociācijām un fondiem (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0084/2010 par Eiropas statūtu izveidi savstarpējām sabiedrībām, asociācijām un fondiem, kuru iesniedza deputāti Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber (2011. gada 10. marta protokola 7. punkts) un (P7_TA(2011)0101), ir parakstījuši 386 deputāti:

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, María Muñiz De Urquiza, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. pielikums. Smago kravas transportlīdzekļu sadursmes (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0081/2010 par smago kravas transportlīdzekļu sadursmēm, kuru iesniedza deputāti Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils (2011. gada 10. marta protokola 8. punkts) un (P7_TA(2011)0102), ir parakstījuši 415 deputāti:

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Vicky Ford, Ashley Fox, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Matthias Groote, Pascale Gruny, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Lucas Hartong, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika