Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел

10. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

- (O-000042/2011) зададен от Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (B7-0205/2011);

- (O-000045/2011 зададен от Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, към Съвета: Създаване на съвместна програма на ЕС за презаселване на бежанци (B7-0206/2011);

- (O-000054/2011) зададен от Manfred Weber, Simon Busuttil и Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE, към Съвета: Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (B7-0208/2011).

- (O-000058/2011) зададен от Linda McAvan, от името на комисията ENVI, към Комисията: Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (B7-0209/2011).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

- Oreste Rossi, относно необходимостта да се гарантира подходящо обезщетение на пострадалите от преливане на заразена кръв (0011/2011);

- Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta и Pablo Zalba Bidegain, относно изготвянето на „Харта за правата на преждевременно роденото дете“ (0012/2011);

- Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff и Krzysztof Lisek, относно опасността, свързана с присъствието на талибани в Пакистан (0013/2011);

- Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger и Cecilia Wikström, относно доброволна система за етикетиране в брайлов формат върху опаковките на промишлени продукти (0014/2011).

Правна информация - Политика за поверителност