Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел

12. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на март II (PE 461.046/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Сряда. 23 март 2011 г.

1. Разискване относно изявленията на Съвета и Комисията: Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните централи, бе включено в дневния ред. Тази тема замества изявленията на Съвета и Комисията относно прегледа на европейската политика за съседство (точка 11 от проекта на дневен ред). Тези изявления са отложени за периода на априлската месечна сесия. В четвъртък ще бъде гласувано предложение за резолюция относно Япония.

2. Разискването по доклада Francesca Balzani относно изготвянето на бюджета за 2012 г. (A7-0058/2011) (точка 46 от проекта на дневен ред) бе отложено за четвъртък, след съвместното разискване относно споразуменията в областта на въздухоплаването.

3. Разискването по въпроса с искане за устен отговор на комисия ENVI към Комисията: Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (B7-0209/2011) ще бъде прибавено към дневния ред на мястото на разискването по доклада Francesca Balzani.

4. Докладът Giles Chichester относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (A7-0039/2011) (точка 27 от проекта на дневен ред) ще бъде директно подложен на гласуване, без разискване.

Четвъртък, 24 март 2011 г.

1. Разискването по доклада Brian Simpson относно европейската статистика в областта на туризма (A7-0329/2010) (точка 39 от проекта на дневен ред) се отлага за априлската месечна сесия.

2. Гласуването на доклада Vital Moreira относно отпускането на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (A7-0053/2011) (точка 35 от проекта на дневен ред) се отлага за априлската месечна сесия.

3. Гласуването относно предложенията за резолюция относно споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания се отлага за една от следващите месечни сесии.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност