Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

12. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαρτίου II (PE 461.046/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

1. Συζήτηση επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το θέμα Κατάσταση στην Ιαπωνία, περιλαμβανομένων των συναγερμών στην πυρηνική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, προσετέθη στην ημερήσια διάταξη. Το θέμα αυτό αντικαθιστά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης (σημείο 11 του PDOJ). Η συζήτηση επί των δηλώσεων αυτών αναβλήθηκε για την περίοδο συνόδου του Απριλίου. Την Πέμπτη θα ψηφιστεί μία πρόταση ψηφίσματος για την Ιαπωνία.

2. Η συζήτηση επί της εκθέσεως της Francesca Balzani σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το έτος 2012 (A7-0058/2011)(σημείο 46 του PDOJ) αναβλήθηκε για την Πέμπτη, και θα εξετασθεί μετά από την κοινή συζήτηση για τις συμφωνίες επί των αεροπορικών μεταφορών.

3. Η συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης της επιτροπής ENVI προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, περιλαμβανομένης της συμβατικής τιμής της ΕΕ για την ασφαλτούχο άμμο και τον πετρελαιοφόρο σχιστόλιθο (B7-0209/2011) προστίθεται στην ημερήσια διάταξη στη θέση της συζήτησης επί της εκθέσεως της Francesca Balzani.

4. Η έκθεση του Giles Chichester για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (A7-0039/2011) (σημείο 27 του PDOJ) θα τεθεί κατ' ευθείαν σε ψηφοφορία χωρίς συζήτηση την Πέμπτη.

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

1. Η συζήτηση επί της εκθέσεως του Brian Simpson σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού (A7-0329/2010) (σημείο 39 του PDOJ) αναβλήθηκε για τη σύνοδο του Απριλίου.

2. Η ψηφοφορία επί της εκθέσεως του Vital Moreira για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (A7-0053/2011) (σημείο 35 του PDOJ) αναβλήθηκε για τη σύνοδο του Απριλίου.

3. Η ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας αναβλήθηκε για μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου