Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0038/2011

Ingivna texter :

A7-0038/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Protokoll
Onsdagen den 23 mars 2011 - Bryssel

20. Konsumenträttigheter ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter [KOM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Diana Wallis (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Sirpa Pietikäinen (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Raffaele Baldassarre för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Robert Rochefort för ALDE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo och Alajos Mészáros.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă och Ildikó Gáll-Pelcz.

Talare: Viviane Reding, Enikő Győri och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 24.3.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy