Показалец 
Протокол
PDF 233kWORD 168k
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Изявления на председателството
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Състав на политическите групи
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Състав на Парламента
 9.Внесени документи
 10.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Ред на работа
 13.Време за гласуване
  
13.1.Изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото * (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.) (разискване)
 17.Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните централи (разискване)
 18.Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)
 19.Призовки от САЩ и правила за защита на данните на ЕС (разискване)
 20.Правата на потребителите ***I (разискване)
 21.Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (разискване)
 22.Oбщи тарифни преференции ***I (разискване)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (кратко представяне)
 25.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 15.10 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошла Maria Romana de Gasperi, дъщеря на Alcide de Gasperi, която зае място на официалната трибуна.


4. Изявления на председателството

Председателят отбелязва протестите, провеждани в момента в Бахрейн, Сирия и Йемен, както и последвалите ги репресии. Той призовава органите на властта да прекратят насилието и да предадат отговорниците за репресиите пред правосъдието.

Освен това председателят отбелязва Седмицата на солидарност с народите, борещи се против расизма и расовата дискриминация.

°
° ° °

Съобщава, че Zoran Thaler е подал оставката си от Парламента, а Ernst Strasser е уведомил за намерението си да подаде оставката си. Групата S&D е съобщила, че Adrian Severin напуска групата. Той се присъединява към независимите членове на ЕП.

Председателят отбелязва обвиненията на печата срещу тези трима членове и посочва, че Бюрото е свикало спешно заседание, за да обсъди проблема. Той изтъква своята решителност за прилагане на политика на нулева толерантност спрямо постъпките, в които са обвинени. Председателят подчертава отговорността на Парламента и неговите членове. Парламентът има твърдото намерение да си сътрудничи с компетентнте инстанции на държавите-членки, за установяване на фактите.

Освен това председателят отбелязва необходимостта от един по-строг кодекс за поведение за групите на интереси, функциониращи в ЕС.

Изказаха се: Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn и Martin Schulz.


5. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите PPE и Verts/ALE Парламентът утвърди следните назначения:

комисия FEMM: Constance Le Grip

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия: Marije Cornelissen на мястото на Heide Rühle.

°
° ° °

Изказа се Nirj Deva относно земетресението в Япония (председателят напомня, че този въпрос беше обсъден на заседанието на Председателския съвет, провело се на 16 март 2011 г., което беше открито за всички членове на ЕП).


6. Състав на политическите групи

Групата S&D уведоми председателя на Парламента, че считано от днешна дата Adrian Severin вече не е член на групата.


7. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят уведомява Парламента, съгласно член 211, параграф 3 от правилника, относно следното тълкуване на член128 от правилника, дадено от комисията по конституционни въпроси, сезирана по прилагането на тази разпоредба:

"Член 90, параграф 6, определя специфична процедура за решението на Парламента по отношение на правото му да поиска от Съда на Европейския съюз, по силата на член 218, параграф 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, становище относно съвместимостта на дадено международно споразумение с Договорите. Тази разпоредба представлява 'lex specialis' , който стои над общото правило, определено в член 128.

Когато става дума за изпълнението на правата на Парламента по отношение на Съда на Европейския съюз и въпросният акт не се обхваща от член 128, то предвидената в този член процедура се прилага по аналогия."

Ако това тълкуване не бъде оспорено от политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от правилника) преди откриването на заседанието утре, четвъртък, 24 март 2011 г., то ще бъде счетено за прието. В противен случай ще бъде поставено на гласуване в Парламента.


8. Състав на Парламента

Zoran Thaler подаде оставката си като член на Европейския парламент, считано от 21 март 2011 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от правилника, Парламентът приема това за сведение и обявява мястото за свободно, считано от същата тази дата.

Catherine Soullie подаде оставката си като член на Европейския парламент, считано от 24 март 2011 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от правилника, Парламентът приема това за сведение и обявява мястото за свободно, считано от същата тази дата.

Компетентните френски органи уведомиха за избирането на Brice Hortefeux като член на Европейския парламент, на мястото на Catherine Soullie, считано от 24 март 2011 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Brice Hortefeux заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Изказаха се: относно избирането на Brice Hortefeux: Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul и Sylvie Goulard.


9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии, доклади

- Доклад относно ролята на жените в селското стопанство и селските райони (2010/2054(INI)) - AGRI - Докладчик: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) - PECH - Докладчик: João Ferreira (A7-0017/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1288/2009 на Съвета за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. (COM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) - PECH - Докладчик: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)) - INTA - Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите (COM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD)) - IMCO - Докладчик: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по отношение на срока на съществуване на агенцията (COM(2010)0520 - C7-0297/2010 - 2010/0274(COD)) - ITRE - Докладчик: Giles Chichester (A7-0039/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0041/2011)

- Доклад относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (2010/2233(INI)) - AFET - Докладчик: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE)) - TRAN - Докладчик: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

- Препоръка относно проекторешение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, за сключването на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)) - TRAN - Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

- Препоръка относно проекторешението на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета, относно сключването на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE)) - TRAN - Докладчик: Artur Zasada (A7-0046/2011)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD)) - INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0053/2011)

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2012 г. (2011/2042(BUD)) - BUDG - Докладчик: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

- Доклад относно проекта за препоръка на Съвета за назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE)) - ECON - Докладчик: Sharon Bowles (A7-0064/2011)

- Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейската общност и Канада (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE)) - TRAN - Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика за туризма (COM(2010)0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)) - TRAN - Докладчик: Brian Simpson (A7-0329/2010)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда (COM(2010)0132 - C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)) - ENVI - Докладчик: Jo Leinen (A7-0330/2010)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)) - INTA - Докладчик: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Karl-Heinz Florenz, Bernd Lange, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно редкоземните метали (B7-0192/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AGRI, ENVI, INTA


10. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

- (O-000042/2011) зададен от Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (B7-0205/2011);

- (O-000045/2011 зададен от Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, към Съвета: Създаване на съвместна програма на ЕС за презаселване на бежанци (B7-0206/2011);

- (O-000054/2011) зададен от Manfred Weber, Simon Busuttil и Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE, към Съвета: Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (B7-0208/2011).

- (O-000058/2011) зададен от Linda McAvan, от името на комисията ENVI, към Комисията: Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (B7-0209/2011).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

- Oreste Rossi, относно необходимостта да се гарантира подходящо обезщетение на пострадалите от преливане на заразена кръв (0011/2011);

- Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta и Pablo Zalba Bidegain, относно изготвянето на „Харта за правата на преждевременно роденото дете“ (0012/2011);

- Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff и Krzysztof Lisek, относно опасността, свързана с присъствието на талибани в Пакистан (0013/2011);

- Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger и Cecilia Wikström, относно доброволна система за етикетиране в брайлов формат върху опаковките на промишлени продукти (0014/2011).


11. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2011 на Комисията (N7-0036/2011 - C7-0046/2011 - 2011/2039(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2011 на Комисията (N7-0037/2011 - C7-0047/2011 - 2011/2040(GBD)).


12. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на март II (PE 461.046/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Сряда. 23 март 2011 г.

1. Разискване относно изявленията на Съвета и Комисията: Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните централи, бе включено в дневния ред. Тази тема замества изявленията на Съвета и Комисията относно прегледа на европейската политика за съседство (точка 11 от проекта на дневен ред). Тези изявления са отложени за периода на априлската месечна сесия. В четвъртък ще бъде гласувано предложение за резолюция относно Япония.

2. Разискването по доклада Francesca Balzani относно изготвянето на бюджета за 2012 г. (A7-0058/2011) (точка 46 от проекта на дневен ред) бе отложено за четвъртък, след съвместното разискване относно споразуменията в областта на въздухоплаването.

3. Разискването по въпроса с искане за устен отговор на комисия ENVI към Комисията: Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (B7-0209/2011) ще бъде прибавено към дневния ред на мястото на разискването по доклада Francesca Balzani.

4. Докладът Giles Chichester относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (A7-0039/2011) (точка 27 от проекта на дневен ред) ще бъде директно подложен на гласуване, без разискване.

Четвъртък, 24 март 2011 г.

1. Разискването по доклада Brian Simpson относно европейската статистика в областта на туризма (A7-0329/2010) (точка 39 от проекта на дневен ред) се отлага за априлската месечна сесия.

2. Гласуването на доклада Vital Moreira относно отпускането на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (A7-0053/2011) (точка 35 от проекта на дневен ред) се отлага за априлската месечна сесия.

3. Гласуването относно предложенията за резолюция относно споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания се отлага за една от следващите месечни сесии.

С това редът на работа е определен.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Изменение на Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото * (гласуване)

Доклад относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото [00033/2010 - C7-0014/2011- 2010/0821(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Съдокладчици: Elmar Brok и Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Разискването се състоя на 9 март 2011 (точка 7 от протокола от 9.3.2011).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Подробни резултати от гласуването: приложение "Резултати от гласувания")

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0103)

Изказвания

Elmar Brok (докладчик) и Roberto Gualtieri (докладчик) преди гласуването.


14. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Santiago Fisas Ayxela съобщи, че поради технически причини не е могъл да участва в гласуването относно параграф 12.


16. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (24-25 март 2011 г.)

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, и Martin Schulz, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Кристиан Вигенин, Alexander Graf Lambsdorff, Konrad Szymański, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Barry Madlener, Mario Mauro и Edite Estrela.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Jacek Saryusz-Wolski, Liem Hoang Ngoc, Anneli Jäätteenmäki, Derk Jan Eppink, Nikolaos Chountis, Hans-Gert Pöttering, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Georgios Toussas, Paulo Rangel, qui répond également aux questions "carton bleu" de Edite Estrela и Liisa Jaakonsaari, Simon Busuttil, Tunne Kelam, Wim van de Camp, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Michael Gahler и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Monika Flašíková Beňová и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Olli Rehn (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказа се Enikő Győri.

Разискването приключи.


17. Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните централи (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Япония, включително тревожните сигнали за атомните централи

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Lena Ek, от името на групата ALDE, Giles Chichester, от името на групата ECR, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Nessa Childers, Johannes Cornelis van Baalen, Mirosław Piotrowski, Claude Turmes, Sabine Wils, Mario Mauro, Daciana Octavia Sârbu, Charles Goerens и Bas Eickhout.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Lena Kolarska-Bobińska, Zigmantas Balčytis, Chris Davies, Romana Jordan Cizelj, Ildikó Gáll-Pelcz и Edit Herczog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Rübig, David Martin, Fiona Hall, João Ferreira, Oreste Rossi, Angelika Werthmann и Alajos Mészáros.

Изказаха се: Günther Oettinger и Enikő Győri.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera и Bastiaan Belder, от името на групата EFD, относно положението в Япония, в частност извънредното положение в атомните електроцентрали (B7-0224/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 24.3.2011.


18. Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000042/2011) зададен от Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (B7-0205/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000045/2011) зададен от Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, към Съвета: Създаване на съвместна програма на ЕС за презаселване на бежанци (B7-0206/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000054/2011) зададен от Manfred WeberManfred Weber, Simon Busuttil и Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE, към Съвета: Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (B7-0208/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch и Georgios Papanikolaou развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) отговори на въпросите, изискващи устен отговор.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, и Claude Moraes, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Csanád Szegedi, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Anna Rosbach, Carmen Romero López и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ilda Figueiredo, Kinga Gál и Franz Obermayr.

Изказаха се: Enikő Győri и Rui Tavares.

Разискването приключи.


19. Призовки от САЩ и правила за защита на данните на ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Призовки от САЩ и правила за защита на данните на ЕС

Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Juan Fernando López Aguilar и Andreas Mölzer.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Malcolm Harbour.

Изказа се Viviane Reding.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказа се Enikő Győri.

Разискването приключи.


20. Правата на потребителите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Diana Wallis (докладчик по становището на комисията JURI), Sirpa Pietikäinen (докладчик по становището на комисията ECON), Raffaele Baldassarre, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Robert Rochefort, от името на групата ALDE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo и Alajos Mészáros.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă и Ildikó Gáll-Pelcz.

Изказаха се: Viviane Reding, Enikő Győri и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 24.3.2011.


21. Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000058/2011) зададен от Linda McAvan, от името на комисията ENVI, към Комисията: Прилагане на директивата за качеството на горивата, включително стойностите по подразбиране на ЕС за битуминозния пясък и битуминозните шисти (B7-0209/2011)

Linda McAvan разви въпроса, изискващ устен отговор.

Connie Hedegaard (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Horst Schnellhardt, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Bogusław Sonik и Peter Liese.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Gerben-Jan Gerbrandy, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros и Seán Kelly.

Изказа се Connie Hedegaard.

Разискването приключи.


22. Oбщи тарифни преференции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. [COM(2010)0142 - C7-0135/2010- 2010/0140(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

Helmut Scholz представи доклада.

Изказаха се: Enikő Győri (действащ председател на Съвета) и Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Béla Glattfelder, от името на групата PPE, Vital Moreira, от името на групата S&D, и Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ilda Figueiredo и Oreste Rossi.

Изказаха се: Karel De Gucht, Enikő Győri и Helmut Scholz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 24.3.2011.


23. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Cristian Silviu Buşoi, Oriol Junqueras Vies, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, László Tőkés, Daciana Octavia Sârbu, Станимир Илчев, Jaroslav Paška, Слави Бинев, Seán Kelly, Sergio Gutiérrez Prieto, Kristiina Ojuland, Ádám Kósa, Csaba Sógor и Zbigniew Ziobro.


24. Отношенията между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (кратко представяне)

Доклад относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив [2010/2233(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

Dominique Baudis направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jaroslav Paška, Csanád Szegedi и Elena Băsescu.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 24.3.2011.


25. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправката към приет текст от Европейския парламент.

Поправка (P7_TA-PROV(2010)0478(COR01))

към позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2010 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг P7_TA-PROV(2010)0478 - (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ECON

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 461.046/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в полунощ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalniete, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Казак, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност