Indeks 
Protokol
PDF 212kWORD 142k
Onsdag den 23. marts 2011 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Velkomstord
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Parlamentets sammensætning
 9.Modtagne dokumenter
 10.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Arbejdsplan
 13.Afstemningstid
  
13.1.Ændring af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta * (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011) (forhandling)
 17.Situationen i Japan, herunder den alarmerende situation på kernekraftværker (forhandling)
 18.Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forhandling)
 19.Administrative pålæg i USA og EU's databeskyttelsesregler (forhandling)
 20.Forbrugerrettigheder ***I (forhandling)
 21.Gennemførelse af brændstofkvalitetsdirektivet, herunder en EU-standardværdi for bitumenholdigt sand og olieskifer (forhandling)
 22.Generelle toldpræferencer ***I (forhandling)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd (kortfattet forelæggelse)
 25.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.10.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til Maria Romana de Gasperi, Alcide de Gasperis datter, som havde taget plads i den officielle loge.


4. Erklæringer fra formanden

Formanden henviste til de demonstrationer, der for tiden fandt sted i Bahrain, Syrien og Yemen, og til undertrykkelsen heraf. Han opfordrede myndighederne til at bringe volden til ophør og til at retsforfølge de personer, der havde ansvaret for undertrykkelsen.

Han henviste i øvrigt til ugen for solidaritet med befolkninger, der kæmper mod racisme og racediskrimination.

°
° ° °

Han oplyste, at Zoran Thaler havde meddelt, at han nedlagde sit mandat, og at Ernst Strasser havde meddelt, at han agtede at nedlægge sit mandat. S&D-Gruppen havde meddelt, at Adrian Severin ikke længere var medlem af gruppen. Han ville fremover være løsgænger.

Formanden henviste til de beskyldninger, som var blevet fremsat i pressen over for disse tre medlemmer, og han gjorde opmærksom på, at Præsidiet var trådt sammen til et hastemøde for at behandle sagen. Han understregede, at han var fast besluttet på at føre en nultolerancepolitik over for sådanne former for adfærd. Formanden understregede, hvilket ansvar der hviler på Parlamentet og dets medlemmer. Parlamentet var fast besluttet på at samarbejde med de ansvarlige instanser i medlemsstaterne for at få opklaret sagen.

Formanden henviste i øvrigt til behovet for en mere bindende adfærdskodeks for interessegrupper inden for EU.

Talere: Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn og Martin Schulz.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

FEMM: Constance Le Grip

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien: Marije Cornelissen i stedet for Heide Rühle.

°
° ° °

Nirj Deva tog ordet vedrørende jordskælvet i Japan (formanden erindrede om, at dette spørgsmål var blevet omtalt på Formandskonferencens møde den 16. marts 2011 – et møde, som havde været åbent for samtlige medlemmer).


6. De politiske gruppers sammensætning

S&D-Gruppen havde meddelt Parlamentets formand, at Adrian Severin med virkning fra samme dag ikke længere var medlem af gruppen.


7. Fortolkning af forretningsordenen

Formanden underrettede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 211, stk. 3, Parlamentet om følgende fortolkning af forretningsordenens artikel 128 fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, der havde fået forelagt spørgsmålet om anvendelsen af denne bestemmelse:

"Artikel 90, stk. 6, fastlægger en særlig procedure for Parlamentets beslutning om at udøve retten til at indhente en udtalelse fra Domstolen, jf. artikel 218, stk.11, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, om en international aftales forenelighed med traktaterne. Denne bestemmelse er en lex specialis, som går forud for den generelle regel i artikel 218.

Drejer det sig om at udøve Parlamentets rettigheder ved Den Europæiske Unions Domstol, og er den omhandlede retsakt ikke omfattet af artikel 128, finder den i denne artikel nævnte procedure analog anvendelse."

Denne fortolkning ville blive betragtet som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer (forretningsordenens artikel 211, stk. 4) gjorde indsigelse inden åbningen af mødet den følgende dag, torsdag den 24. marts 2011. I modsat fald ville fortolkningen blive forelagt for Parlamentet til afstemning.


8. Parlamentets sammensætning

Zoran Thaler havde meddelt, at han nedlagde sit mandat i Europa-Parlamentet med virkning fra den 21. marts 2011.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, tog Parlamentet dette til efterretning og konstaterede, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra denne dato.

Catherine Soullie havde meddelt, at hun nedlagde sit mandat i Europa-Parlamentet md virkning fra den 24. marts 2011.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, tog Parlamentet dette til efterretning og konstaterede, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra denne dato.

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Brice Hortefeux var valgt til Europa-Parlamentet i stedet for Catherine Soullie med virkning fra den 24. marts 2011.

Brice Hortefeux deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Talere: om valget af Brice Hortefeux: Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul og Sylvie Goulard.


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget

1) følgende betænkninger fra udvalgene:

- Betænkning om kvinders rolle inden for landbruget og i landdistrikterne (2010/2054(INI)) - AGRI - Ordfører: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (KOM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) - PECH - Ordfører: João Ferreira (A7-0017/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011 (KOM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) - PECH - Ordfører: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (KOM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)) - INTA - Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder (KOM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD)) - IMCO - Ordfører: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets mandatperiode (KOM(2010)0520 - C7-0297/2010 - 2010/0274(COD)) - ITRE - Ordfører: Giles Chichester (A7-0039/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (KOM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0041/2011)

- Betænkning om EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd (2010/2233(INI)) - AFET - Ordfører: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE)) - TRAN - Ordfører: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

- Henstilling om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)) - TRAN - Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

- Henstilling om udkast til afgørelse fra Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE)) - TRAN - Ordfører: Artur Zasada (A7-0046/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 (KOM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD)) - INTA - Ordfører: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (KOM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0053/2011)

- Betænkning om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 (2011/2042(BUD)) - BUDG - Ordfører: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

- Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE)) - ECON - Ordfører: Sharon Bowles (A7-0064/2011)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om civil luftfartssikkerhed mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE)) - TRAN - Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker om turisme (KOM(2010)0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)) - TRAN - Ordfører: Brian Simpson (A7-0329/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (KOM(2010)0132 - C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)) - ENVI - Ordfører: Jo Leinen (A7-0330/2010)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (KOM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)) - INTA - Ordfører: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

2) følgende beslutningsforslag fra medlemmerne (forretningsordenens artikel 120) :

- Karl-Heinz Florenz, Bernd Lange, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig og Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om sjældne jordarter (B7-0192/2011)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

AGRI, ENVI, INTA


10. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000042/2011) af Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (B7-0205/2011)

- (O-000045/2011 af Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen til Rådet: Etablering af et fælles EU-genbosættelsesprogram for flygtninge (B7-0206/2011)

- (O-000054/2011) af Manfred Weber, Simon Busuttil og Georgios Papanikolaou for PPE-Gruppen til Rådet: Etablering af et fælles EU-genbosættelsesprogram (B7-0208/2011)

- (O-000058/2011) af Linda McAvan for ENVI til Kommissionen: Gennemførelse af brændstofkvalitetsdirektivet, herunder en EU-standardværdi for bitumenholdigt sand og olieskifer (B7-0209/2011).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123):

- Oreste Rossi, om nødvendigheden af passende erstatning til personer, der er blevet smittet via inficeret blod (0011/2011)

- Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta og Pablo Zalba Bidegain, om udarbejdelse af et charter om for tidligt fødte børns rettigheder (0012/2011)

- Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff og Krzysztof Lisek, om faren ved Talebans tilstedeværelse i Pakistan (0013/2011)

- Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger og Cecilia Wikström, om et frivilligt mærkningssystem i blindskrift på industriprodukters emballage (0014/2011).


11. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissinens forslag til bevillingsoverførsel DEC 01/2011 (N7-0036/2011 - C7-0046/2011 - 2011/2039(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissinens forslag til bevillingsoverførsel DEC 02/2011 (N7-0037/2011 - C7-0047/2011 - 2011/2040(GBD)).


12. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts II (PE 461.046/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag den 23. marts 2011

1. Der var blevet tilføjet en forhandling om redegørelser fra Rådet og Kommissionen om situationen i Japan, herunder den alarmerende situation på kernekraftværker, til dagsordenen. Dette emne trådte i stedet for Rådets og Kommissionens redegørelser om revision af den europæiske naboskabspolitik (punkt 11 i PDOJ). Disse redegørelser var blevet udsat til mødeperioden i april. Et forslag til beslutning om Japan ville blive sat under afstemning på torsdagens møde.

2. Forhandling om betænkning af Francesca Balzani om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2012 (A7-0058/2011) (punkt 46 i PDOJ) var blevet udsat til om torsdagen, efter forhandling under ét om aftaler om lufttrafik.

3. Forhandling om mundtlig forespørgsel fra ENVI til Kommissionen om gennemførelse af brændstofkvalitetsdirektivet, herunder en EU-standardværdi for bitumenholdigt sand og olieskifer (B7-0209/2011), ville blive tilføjet til dagsordenen i stedet for forhandling om betænkning af Francesca Balzani.

4. Betænkning af Giles Chichester om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (A7-0039/2011) (punkt 27 i PDOJ) ville blive sat direkte under afstemning om torsdagen uden forhandling.

Torsdag den 24. marts 2011

1. Forhandling om betænkning af Brian Simpson om europæiske statistikker om turisme (A7-0329/2010) (punkt 39 i PDOJ) blev udsat til mødeperioden i april.

2. Afstemningen om betænkning af Vital Moreira om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (A7-0053/2011) (punkt 35 i PDOJ) blev udsat til mødeperioden i april.

3. Afstemningen om beslutningsforslag om fiskeripartnerskabsaftalen EU-Mauretanien blev udsat til en senere mødeperiode.

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Ændring af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta * (afstemning)

Betænkning om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta [00033/2010 - C7-0014/2011- 2010/0821(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Elmar Brok og Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Forhandlingen havde fundet sted den 9. marts 2011 (punkt 7 i protokollen af 9.3.2011).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater")

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0103)

Talere

Elmar Brok (ordfører) og Roberto Gualtieri (ordfører), inden afstemningen.


14. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.


15. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Santiago Fisas Ayxela havde meddelt, at han af tekniske årsager ikke havde kunnet deltage i afstemningen om punkt 12.


16. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (24.-25. marts 2011)

Enikő Győri (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen og Martin Schulz for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Konrad Szymański, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Barry Madlener, Mario Mauro og Edite Estrela.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Jacek Saryusz-Wolski, Liem Hoang Ngoc, Anneli Jäätteenmäki, Derk Jan Eppink, Nikolaos Chountis, Hans-Gert Pöttering, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Georgios Toussas, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edite Estrela og Liisa Jaakonsaari, Simon Busuttil, Tunne Kelam, Wim van de Camp, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Michael Gahler og Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Monika Flašíková Beňová og Liisa Jaakonsaari.

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Enikő Győri tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Situationen i Japan, herunder den alarmerende situation på kernekraftværker (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Japan, herunder den alarmerende situation på kernekraftværker

Enikő Győri (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Giles Chichester for ECR-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Sandra Kalniete, Nessa Childers, Johannes Cornelis van Baalen, Mirosław Piotrowski, Claude Turmes, Sabine Wils, Mario Mauro, Daciana Octavia Sârbu, Charles Goerens og Bas Eickhout.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Lena Kolarska-Bobińska, Zigmantas Balčytis, Chris Davies, Romana Jordan Cizelj, Ildikó Gáll-Pelcz og Edit Herczog.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, David Martin, Fiona Hall, João Ferreira, Oreste Rossi, Angelika Werthmann og Alajos Mészáros.

Talere: Günther Oettinger og Enikő Győri.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera og Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, om situationen i Japan, navnlig alarmberedskabet på atomkraftværkerne (B7-0224/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 24.3.2011.


18. Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000042/2011) af Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: Oprettelse af et fælles EU-genbosættelsesprogram (B7-0205/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000045/2011) af Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen til Rådet: Etablering af et fælles EU-genbosættelsesprogram for flygtninge (B7-0206/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000054/2011) af Manfred WeberManfred Weber, Simon Busuttil og Georgios Papanikolaou for PPE-Gruppen til Rådet: Etablering af et fælles EU-genbosættelsesprogram (B7-0208/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch og Georgios Papanikolaou begrundede de mundtlige forespørgsler.

Enikő Győri (formand for Rådet) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen og Claude Moraes for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Anna Rosbach, Carmen Romero López og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ilda Figueiredo, Kinga Gál og Franz Obermayr.

Talere: Enikő Győri og Rui Tavares.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Administrative pålæg i USA og EU's databeskyttelsesregler (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Administrative pålæg i USA og EU's databeskyttelsesregler

Enikő Győri (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Juan Fernando López Aguilar og Andreas Mölzer.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Malcolm Harbour.

Viviane Reding tog ordet.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Enikő Győri tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Forbrugerrettigheder ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder [KOM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab forelagde sin betænkning.

Talere: Enikő Győri (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Diana Wallis (ordfører for udtalelse fra JURI), Sirpa Pietikäinen (ordfører for udtalelse fra ECON), Raffaele Baldassarre for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Robert Rochefort for ALDE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Emilie Turunen for Verts/ALE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo og Alajos Mészáros.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă og Ildikó Gáll-Pelcz.

Talere: Viviane Reding, Enikő Győri og Andreas Schwab.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 24.3.2011.


21. Gennemførelse af brændstofkvalitetsdirektivet, herunder en EU-standardværdi for bitumenholdigt sand og olieskifer (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000058/2011) af Linda McAvan for ENVI til Kommissionen: Gennemførelse af brændstofkvalitetsdirektivet, herunder en EU-standardværdi for bitumenholdigt sand og olieskifer (B7-0209/2011)

Linda McAvan begrundede den mundtlige forespørgsel.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Horst Schnellhardt for PPE-Gruppen, Kriton Arsenis for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Bogusław Sonik og Peter Liese.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gerben-Jan Gerbrandy, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros og Seán Kelly.

Connie Hedegaard tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Generelle toldpræferencer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 [KOM(2010)0142 - C7-0135/2010- 2010/0140(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

Helmut Scholz forelagde sin betænkning.

Talere: Enikő Győri (formand for Rådet) og Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Béla Glattfelder for PPE-Gruppen, Vital Moreira for S&D-Gruppen og Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ilda Figueiredo og Oreste Rossi.

Talere: Karel De Gucht, Enikő Győri og Helmut Scholz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 24.3.2011.


23. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Cristian Silviu Buşoi, Oriol Junqueras Vies, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, László Tőkés, Daciana Octavia Sârbu, Stanimir Ilchev, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Seán Kelly, Sergio Gutiérrez Prieto, Kristiina Ojuland, Ádám Kósa, Csaba Sógor og Zbigniew Ziobro.


24. EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd [2010/2233(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

Dominique Baudis foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška, Csanád Szegedi og Elena Băsescu.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 24.3.2011.


25. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P7_TA-PROV(2010)0478(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer P7_TA-PROV(2010)0478 - (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ECON

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen findes på websiden ”Séance en direct”.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 461.046/OJJE).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet ved midnat.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik