Index 
Jegyzőkönyv
PDF 218kWORD 166k
2011. március 23., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Köszöntés
 4.Az elnök nyilatkozatai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.A képviselőcsoportok tagjai
 7.Az eljárási szabályzat értelmezése
 8.A Parlament tagjai
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 11.Előirányzatok átcsoportosítása
 12.Ügyrend
 13.Szavazások órája
  13.1.Az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása azon tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró * (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az Európai Tanács 2011. március 24–25-i ülésének előkészítése (vita)
 17.A Japánban kialakult helyzet, ideértve az atomerőművekkel kapcsolatos riasztást is (vita)
 18.A közös uniós letelepítési program létrehozása (vita)
 19.Az USA adatbekérései és az uniós adatvédelmi szabályok (vita)
 20.A fogyasztók jogai ***I (vita)
 21.Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtása, ideértve a kátrányhomokra és az olajpalára vonatkozó uniós alapértéket is (vita)
 22.Általános tarifális preferenciák ***I (vita)
 23.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 24.Az Európai Unió kapcsolatai az Öböl Menti Együttműködési Tanáccsal (rövid ismertetés)
 25.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.10-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Maria Romana de Gasperit, Alcide de Gasperi lányát.


4. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök felidézi a Bahreinben, Szíriában és Jemenben jelenleg is zajló tüntetéseket, és az azokat követő megtorlást. Felhívja a hatóságokat, hogy vessenek véget az erőszaknak, és állítsák bíróság elé a megtorlás felelőseit.

Emlékeztet a rasszizmus és a faji megkülönböztetés ellen küzdő néppel való szolidaritás hetére.

°
° ° °

Közli, hogy Zoran Thaler bejelentette lemondását a parlamenti képviselőségről, és hogy Ernst Strasser bejelentette lemondási szándékát a parlamenti képviselőségről. Az S&D képviselőcsoport közli, hogy Adrian Severin már nem tagja a képviselőcsoportnak. Csatlakozik a független képviselőkhöz.

Az elnök felidézi a három képviselővel szemben a sajtóban megjelent vádakat, és közli, hogy az Elnökség sürgősen összeült, hogy megvitassa a kérdést. Hangsúlyozza, hogy ragaszkodik a zéró tolerancia politikájának folytatása mellett a szóban forgó cselekmények kapcsán. Az elnök hangsúlyozza a Parlament és a képviselők felelősségét. A Parlament együtt kíván működni a tagállamok illetékes hatóságaival a tények feltárása érdekében.

Az elnök felveti, hogy szigorúbb magatartási kódexre van szükség az EU-ban működő érdekcsoportok számára.

Felszólal: Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn és Martin Schulz


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PPE és a Verts/ALE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

FEMM bizottság: Constance Le Grip

Az EU-Horvátország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Heide Rühle helyett Marije Cornelissen.

°
° ° °

Felszólal: Nirj Deva a Japánt ért földrengésről (Az elnök emlékeztet, hogy a kérdéssel foglalkoztak az Elnökök Értekezlete 2011. március 16-i, valamennyi képviselő számára nyitott ülésén).


6. A képviselőcsoportok tagjai

Az S&D képviselőcsoport közli a Parlament elnökével, hogy a mai naptól Adrian Severin nem tagja a képviselőcsoportnak.


7. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy eljárási szabályzata 211. cikkének (3) bekezdésének megfelelően, a 128. cikk alkalmazására felkért Alkotmányügyi Bizottság az alábbiak szerint értelmezte a rendelkezést:

„Az eljárási szabályzat 90. cikkének (6) bekezdése külön eljárást állapít meg arra az esetre, ha a Parlament úgy határoz, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (11) bekezdése alapján gyakorolja azon jogát, hogy a Bíróság véleményét kérje valamely nemzetközi megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről. E rendelkezés „lex specialis”-nak minősül, amely elsőbbséget élvez a 128. cikkben meghatározott általános szabállyal szemben.

Amikor a Parlament az Európai Unió Bíróságával szembeni jogait gyakorolja, és az adott jogi aktusra nem vonatkozik a 128. cikk, ez e cikkben előírt eljárás analógia révén alkalmazandó.”

Amennyiben ezt az értelmezést egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő nem ellenzi (az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése) a holnapi, 2011. március 24-i, csütörtöki ülés megnyitása előtt, az elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a Parlament szavazni fog róla.


8. A Parlament tagjai

Zoran Thaler 2011. március 21-i hatállyal benyújtja lemondását európai parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján a Parlament tudomásul veszi azt, és megállapítja a képviselői hely megüresedését a fenti időponttól kezdődően.

Catherine Soullie 2011. március 24-i hatállyal benyújtja lemondását európai parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján a Parlament tudomásul veszi azt, és megállapítja a képviselői hely megüresedését a fenti időponttól kezdődően.

Az illetékes francia hatóságok közlik, hogy 2011. március 24-i hatállyal Catherine Soullie helyett Brice Hortefeux-t választották meg az Európai Parlamentbe.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Brice Hortefeux elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Felszólal: Brice Hortefeux megválasztásáról: Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul és Sylvie Goulard.


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok, jelentések

- Jelentés a nők mezőgazdaságban és a vidéki területeken betöltött szerepéről (2010/2054(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

- ***I Jelentés a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A7-0017/2011)

- ***I Jelentés az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől 2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló 1288/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

- ***I Jelentés a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

- ***I Jelentés a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

- ***I Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek a szerv megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0520 - C7-0297/2010 - 2010/0274(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Giles Chichester (A7-0039/2011)

- ***I Jelentés a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0041/2011)

- Jelentés az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról (2010/2233(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

- Ajánlás az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

- Ajánlás a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozattervezet egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

- Ajánlás a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozattervezete az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Artur Zasada (A7-0046/2011)

- ***I Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

- ***I Jelentés a Grúziának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0053/2011)

- Jelentés a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról (2011/2042(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

- Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlás tervezetéről (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0064/2011)

- Ajánlás az Európai Közösség és Kanada közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

- ***I Jelentés az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Brian Simpson (A7-0329/2010)

- ***I Jelentés az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0132 - C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Jo Leinen (A7-0330/2010)

- ***I Jelentés a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Karl-Heinz Florenz, Bernd Lange, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig és Silvia-Adriana Ţicău. Állásfoglalásra irányuló indítvány a ritkaföldfémekről (B7-0192/2011)

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

AGRI, ENVI, INTA


10. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke)

- (O-000042/2011) felteszi: Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A közös uniós letelepítési program létrehozása (B7-0205/2011);

- (O-000045/2011 felteszi: Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Közös uniós letelepítési program létrehozása menekültek számára (B7-0206/2011);

- (O-000054/2011) felteszi: Manfred Weber, Simon Busuttil és Georgios Papanikolaou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A közös uniós letelepítési program létrehozása (B7-0208/2011).

- (O-000058/2011) felteszi: Linda McAvan, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtása, beleértve a kátrányhomokra és az olajpalára vonatkozó uniós alapértéket (B7-0209/2011).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

- Oreste Rossi, a fertőzött vér áldozatai számára megfelelő kárpótlás fizetésének szükségességéről (0011/2011);

- Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta és Pablo Zalba Bidegain, a koraszülött gyermekek jogairól szóló charta meghatározásáról (0012/2011);

- Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff és Krzysztof Lisek, a pakisztáni tálib jelenlét veszélyéről (0013/2011);

- Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger és Cecilia Wikström, az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézésének önkéntes rendszeréről (0014/2011).


11. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 01/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0036/2011 - C7-0046/2011 - 2011/2039(GBD)).

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 02/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0037/2011 - C7-0047/2011 - 2011/2040(GBD)).


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a márciusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 461.046/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Szerda, 2011. március 23.

1. A napirend kiegészült az alábbi ponttal: Vita a Tanács és a Bizottság nyilatkozatairól: A Japánban kialakult helyzet, ideértve az atomerőművekkel kapcsolatos riasztást is. Ez a pont az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatok helyébe lép (a PDOJ 11. pontja), melyeket az áprilisi ülésre halasztanak. Egy Japánról szóló állásfoglalási indítványról csütörtökön szavaznak.

2. A 2012-es költségvetés előkészítéséről szóló Francesca Balzani-jelentésről szóló vitát (A7-0058/2011) (a PDOJ 46. pontja) csütörtökre halasztják, a légügyi megállapodásokról szóló közös vita utánra.

3. Az ENVI bizottság Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtása, beleértve a kátrányhomokra és az olajpalára vonatkozó uniós alapértéket (B7-0209/2011) című Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdéséről szóló vitát a Francesca Balzani-jelentésről szóló vita helyett tűzik napirendre.

4. Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről szóló Giles Chichester-jelentést (A7-0039/2011) (a PDOJ 27. pontja) csütörtökön vita nélkül közvetlenül szavazásra bocsátják.

Csütörtök, 2011. március 24.

1. Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról szóló Brian Simpson-jelentéstről szóló vitát (A7-0329/2010) (a PDOJ 39. pontja) az áprilisi ülésre halasztják.

2. A Grúziának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló Vital Moreira-jelentésről szóló szavazást (A7-0053/2011) (a PDOJ 35. pontja) az áprilisi ülésre halasztják.

3. Az Európai Unió és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodásról szóló állásfoglalási indítványokról szóló szavazást egy későbbi ülésre halasztják.

Az ügyrendet megállapítják.


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


13.1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása azon tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró * (szavazás)

Jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkét az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében módosító európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről [00033/2010 - C7-0014/2011- 2010/0821(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Társelőadók: Elmar Brok és Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

A vita időpontja: 2011. március 9. (2011.3.9-i jegyzőkönyv 7. pont) (Egyszerű többség)
(A szavazás részletei: „Szavazási eredmények
melléklet)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0103)

Felszólalások

Elmar Brok (előadó) és Roberto Gualtieri (előadó) a szavazás előtt.


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Santiago Fisas Ayxela közli, hogy technikai okokból nem tudott részt venni a (12) bekezdésről szóló szavazáson.


16. Az Európai Tanács 2011. március 24–25-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2011. március 24–25-i ülésének előkészítése

Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök

Felszólal: Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Konrad Szymański, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Barry Madlener, Mario Mauro és Edite Estrela.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Jacek Saryusz-Wolski, Liem Hoang Ngoc, Anneli Jäätteenmäki, Derk Jan Eppink, Nikolaos Chountis, Hans-Gert Pöttering, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Georgios Toussas, Paulo Rangel, aki válaszol Edite Estrela és Liisa Jaakonsaari két kékkártyás kérdésére is, Simon Busuttil, Tunne Kelam, Wim van de Camp, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Michael Gahler és Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Monika Flašíková Beňová és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Enikő Győri.

A vitát berekesztik.


17. A Japánban kialakult helyzet, ideértve az atomerőművekkel kapcsolatos riasztást is (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Japánban kialakult helyzet, ideértve az atomerőművekkel kapcsolatos riasztást is

Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Giles Chichester, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Sandra Kalniete, Nessa Childers, Johannes Cornelis van Baalen, Mirosław Piotrowski, Claude Turmes, Sabine Wils, Mario Mauro, Daciana Octavia Sârbu, Charles Goerens és Bas Eickhout.

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

Felszólal: Lena Kolarska-Bobińska, Zigmantas Balčytis, Chris Davies, Romana Jordan Cizelj, Ildikó Gáll-Pelcz és Edit Herczog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig, David Martin, Fiona Hall, João Ferreira, Oreste Rossi, Angelika Werthmann és Alajos Mészáros.

Felszólal: Günther Oettinger és Enikő Győri.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera és Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Japánban kialakult helyzetről, ideértve az atomerőművekkel kapcsolatos riasztást is (B7-0224/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.3.24-i jegyzőkönyv 6.15. pont .


18. A közös uniós letelepítési program létrehozása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000042/2011) felteszi: Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A közös uniós letelepítési program létrehozása (B7-0205/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000045/2011) felteszi: Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano és Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Közös uniós letelepítési program létrehozása menekültek számára (B7-0206/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000054/2011) felteszi: Manfred WeberManfred Weber, Simon Busuttil és Georgios Papanikolaou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A közös uniós letelepítési program létrehozása (B7-0208/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch és Georgios Papanikolaou kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Franziska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Csanád Szegedi, független, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Anna Rosbach, Carmen Romero López és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ilda Figueiredo, Kinga Gál és Franz Obermayr.

Felszólal: Enikő Győri és Rui Tavares.

A vitát berekesztik.


19. Az USA adatbekérései és az uniós adatvédelmi szabályok (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az USA adatbekérései és az uniós adatvédelmi szabályok

Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Juan Fernando López Aguilar és Andreas Mölzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Malcolm Harbour.

Felszólal: Viviane Reding.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Enikő Győri.

A vitát berekesztik.


20. A fogyasztók jogai ***I (vita)

Jelentés a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Diana Wallis (a JURI bizottság véleményének előadója), Sirpa Pietikäinen (az ECON bizottság véleményének előadója), Raffaele Baldassarre, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo és Alajos Mészáros.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă és Ildikó Gáll-Pelcz.

Felszólal: Viviane Reding, Enikő Győri és Andreas Schwab.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.3.24-i jegyzőkönyv 6.13. pont .


21. Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtása, ideértve a kátrányhomokra és az olajpalára vonatkozó uniós alapértéket is (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2011) felteszi: Linda McAvan, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtása, beleértve a kátrányhomokra és az olajpalára vonatkozó uniós alapértéket (B7-0209/2011)

Linda McAvan kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Connie Hedegaard (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Horst Schnellhardt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kriton Arsenis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Satu Hassi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bogusław Sonik és Peter Liese.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gerben-Jan Gerbrandy, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros és Seán Kelly.

Felszólal: Connie Hedegaard.

A vitát berekesztik.


22. Általános tarifális preferenciák ***I (vita)

Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0142 - C7-0135/2010- 2010/0140(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

Helmut Scholz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Felszólal: Béla Glattfelder, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vital Moreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ilda Figueiredo és Oreste Rossi.

Felszólal: Karel De Gucht, Enikő Győri és Helmut Scholz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.3.24-i jegyzőkönyv 6.2. pont .


23. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Cristian Silviu Buşoi, Oriol Junqueras Vies, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, László Tőkés, Daciana Octavia Sârbu, Stanimir Ilchev, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Seán Kelly, Sergio Gutiérrez Prieto, Kristiina Ojuland, Ádám Kósa, Csaba Sógor és Zbigniew Ziobro.


24. Az Európai Unió kapcsolatai az Öböl Menti Együttműködési Tanáccsal (rövid ismertetés)

Jelentés az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról [2010/2233(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

Dominique Baudis rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška, Csanád Szegedi és Elena Băsescu.

Felszólal: Karel De Gucht (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.3.24-i jegyzőkönyv 6.6. pont .


25. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés (P7_TA-PROV(2010)0478(COR01)) az Európai Parlament 2010. december 15-i első olvasatbeli álláspontjához a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel P7_TA-PROV(2010)0478 - (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ECON

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés elérhető a „Séance en direct” honlapon.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 461.046/OJJE).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést éjfélkor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat