Indeks 
Protokół
PDF 232kWORD 177k
Środa, 23 marca 2011 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oficjalne powitanie
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Skład grup politycznych
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Skład Parlamentu
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 11.Przesunięcie środków
 12.Porządek obrad
 13.Głosowanie
  
13.1.Zmiana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro * (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)
 17.Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych (debata)
 18.Utworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (debata)
 19.Wezwania do sądu w USA a unijne zasady ochrony danych (debata)
 20.Prawa konsumentów ***I (debata)
 21.Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliwa, w tym wartości domyślnej UE dla piasków bitumicznych i łupków naftowych (debata)
 22.Ogólny system preferencji taryfowych ***I (debata)
 23.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 24.Stosunki Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (krótkie przedstawienie)
 25.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:10.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał Marię Romanę de Gasperi, córkę Alcide'a de Gasperi, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


4. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący przywołał demonstracje, które obecnie mają miejsce w Bahrajnie, Syrii i Jemenie, oraz poruszył kwestię ich tłumienia. Wezwał on władze do zaprzestania przemocy i osądzenia odpowiedzialnych za represje.

Przewodniczący przypomniał również o Tygodniu Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że Zoran Thaler zrzekł się mandatu posła do Parlamentu, a Ernst Strasser zasygnalizował zamiar złożenia mandatu w najbliższych dniach. Grupa S&D poinformowała, że Adrian Severin nie jest już jej członkiem. Poseł ten dołączył do posłów niezrzeszonych.

Przewodniczący przywołał kwestię poważnych zarzutów w prasie dotyczących nieprawidłowego zachowania tych trzech posłów i poinformował, że spotkał się na nadzwyczajnym posiedzeniu z Prezydium, aby omówić tę sytuację. Przewodniczący podkreślił swoją determinację, aby prowadzić politykę zerowej tolerancji wobec zachowań objętych dochodzeniem. Przewodniczący przypomniał o odpowiedzialności Parlamentu i jego członków. Parlament będzie współpracować ze wszystkimi kompetentnymi organami w celu wyjaśnienia zdarzeń.

Przewodniczący poruszył również kwestię potrzeby istnienia prawnie wiążącego kodeksu postępowania dla grup interesu w instytucjach Unii Europejskiej.

Głos zabrali: Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn i Martin Schulz.


5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE i Verts/ALE, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja FEMM: Constance Le Grip

delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja: Marije Cornelissen w miejsce Heide Rühle.

°
° ° °

Głos zabrał Nirj Deva w sprawie trzęsienia ziemi, które nawiedziło Japonię (przewodniczący przypomniał, że kwestia ta została poruszona na otwartym dla wszystkich posłów posiedzeniu Konferencji Przewodniczących, które odbyło się w dniu 16 marca 2011 r.).


6. Skład grup politycznych

Grupa S&D poinformowała przewodniczącego Parlamentu, że począwszy od dnia dzisiejszego Adrian Severin nie jest już członkiem tej grupy.


7. Wykładnia Regulaminu

Przewodniczący poinformował Parlament, zgodnie z art. 211 ust. 3 Regulaminu, o następującej wykładni art. 128 Regulaminu przedstawionej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której zwrócono się o zastosowanie tego postanowienia:

„Artykuł 90 ust. 6 Regulaminu ustanawia szczególną procedurę dotyczącą decyzji Parlamentu w przedmiocie wykonania uprawnienia do zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 218 ust. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w sprawie zgodności umowy międzynarodowej z traktatami. Przepis ten stanowi lex specialis, który ma pierwszeństwo przed ogólną zasadą ustanowioną w art. 128.

W przypadku gdy chodzi o wykonanie uprawnień Parlamentu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i gdy dany akt nie jest objęty zakresem art. 128, procedura przewidziana w tym artykule ma zastosowanie przez analogię.”

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłosi sprzeciwu wobec tej wykładni (art. 211 ust. 4 Regulaminu) do momentu wznowienia posiedzenia w dniu jutrzejszym, w czwartek 24 marca 2011 r., wykładnię tę uznaje się za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.


8. Skład Parlamentu

Zoran Thaler złożył mandat posła do Parlamentu Europejskiego z dniem 21 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od tego dnia.

Catherine Soullie złożyła mandat posła do Parlamentu Europejskiego z dniem 24 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od tego dnia.

Właściwe władze francuskie powiadomiły o wyborze do Parlamentu Europejskiego Brice'a Hortefeux w miejsce Catherine Soullie, począwszy od dnia 24 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Brice Hortefeux bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Głos zabrali: Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul i Sylvie Goulard na temat wyboru Brice'a Hortefeux.


9. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie roli kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich (2010/2054(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (COM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0017/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (COM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów (COM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (COM(2010)0520 - C7-0297/2010 - 2010/0274(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Giles Chichester (A7-0039/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0041/2011)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (2010/2233(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie pewnych aspektów przewozów lotniczych (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Artur Zasada (A7-0046/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (COM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0053/2011)

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2012 (2011/2042(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

- Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sharon Bowles (A7-0064/2011)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki europejskiej w dziedzinie turystyki (COM(2010)0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Brian Simpson (A7-0329/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2010)0132 - C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Jo Leinen (A7-0330/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (COM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Karl-Heinz Florenz, Bernd Lange, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig i Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji w sprawie ziem rzadkich (B7-0192/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AGRI, ENVI, INTA


10. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu)

- (O-000042/2011) zadane przez Rui Tavaresa w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (B7-0205/2011);

- (O-000045/2011 zadane przez Nadję Hirsch, Sophię in 't Veld, Sonię Alfano i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, do Rady: Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń dla uchodźców (B7-0206/2011);

- (O-000054/2011) zadane przez Manfreda Webera, Simona Busuttila i Georgiosa Papanikolaou w imieniu grupy PPE, do Rady: Ustanowienie wspólnego unijnego programu przesiedleń (B7-0208/2011);

- (O-000058/2011) zadane przez Lindę McAvan w imieniu komisji ENVI do Komisji: Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliwa, w tym wartości domyślnej UE dla piasków bitumicznych i łupków naftowych (B7-0209/2011).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 123 Regulaminu)

- Oreste Rossi, w sprawie konieczności zapewnienia odpowiednich odszkodowań ofiarom zakażonej krwi (0011/2011);

- Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta i Pablo Zalba Bidegain, w sprawie określenia „Karty praw dziecka urodzonego przedwcześnie” (0012/2011);

- Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff i Krzysztof Lisek, w sprawie zagrożenia związanego z obecnością talibów w Pakistanie (0013/2011);

- Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger i Cecilia Wikström, w sprawie dobrowolnego systemu etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braille'a (0014/2011).


11. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 01/2011 (N7-0036/2011 - C7-0046/2011 - 2011/2039(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 02/2011 (N7-0037/2011 - C7-0047/2011 - 2011/2040(GBD)).


12. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w dniach marca II (PE 461.046/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Środa 23 marca 2011 r.

1. Do porządku obrad dodano debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji: Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych. Punkt ten zastąpił oświadczenia Rady i Komisji na temat europejskiej polityki sąsiedztwa (punkt 11 projektu porządku obrad). Oświadczenia te zostały przełożone na sesję kwietniową. Projekt rezolucji w sprawie Japonii zostanie poddany pod głosowanie w czwartek.

2. Debata nad sprawozdaniem Franceski Balzani na temat przygotowanie budżetu na rok 2012 (A7-0058/2011) (punkt 46 projektu porządku obrad) została przełożona na czwartek, po wspólnych debatach na temat umów lotniczych.

3. Debata nad pytaniem ustnym komisji ENVI do Komisji: Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliwa, w tym wartości domyślnej UE dla piasków bitumicznych i łupków naftowych (B7-0209/2011) zostanie wpisana do porządku obrad w miejsce debaty nad sprawozdaniem Franceski Balzani.

4. Sprawozdanie Giles'a Chichestera w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (A7-0039/2011) (punkt 27 projektu porządku obrad) zostanie poddane pod głosowanie w czwartek bez debaty.

Czwartek 24 marca 2011 r.

1. Debata nad sprawozdaniem Briana Simpsona w sprawie statystyki europejskiej w dziedzinie turystyki (A7-0329/2010) (punkt 39 projektu porządku obrad) zostało przełożone na sesję kwietniową.

2. Głosowanie nad sprawozdaniem Vitala Moreiry w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji (A7-0053/2011) (punkt 35 projektu porządku obrad) zostało przełożone na sesję kwietniową.

3. Głosowanie nad projektami rezolucji na temat umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Mauretanią zostaje przełożone na jedną z przyszłych sesji miesięcznych.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Zmiana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro [00033/2010 - C7-0014/2011- 2010/0821(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Elmar Brok i Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Debata odbyła się dnia 9 marca 2011 (pkt 7 protokołu z dnia 9.3.2011).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik
Wyniki głosowania”)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0103)

Wystąpienia

Elmar Brok (sprawozdawca) i Roberto Gualtieri (sprawozdawca) przed głosowaniem.


14. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.


15. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Santiago Fisas Ayxela poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w głosowaniu nad ust. 12.


16. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 marca 2011 r.)

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE i Martin Schulz w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Konrad Szymański, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Barry Madlener, Mario Mauro i Edite Estrela.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Jacek Saryusz-Wolski, Liem Hoang Ngoc, Anneli Jäätteenmäki, Derk Jan Eppink, Nikolaos Chountis, Hans-Gert Pöttering, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Georgios Toussas, Paulo Rangel, który odpowiedział również na pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Edite Estrelę i Liisę Jaakonsaari, Simon Busuttil, Tunne Kelam, Wim van de Camp, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Michael Gahler i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Monika Flašíková Beňová i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Enikő Győri.

Debata została zamknięta.


17. Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Japonii, w tym alarmy w elektrowniach jądrowych

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Giles Chichester w imieniu grupy ECR, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Giles Chichester w imieniu grupy ECR, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE i Bairbre de Brun w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Sandra Kalniete, Nessa Childers, Johannes Cornelis van Baalen, Mirosław Piotrowski, Claude Turmes, Sabine Wils, Mario Mauro, Daciana Octavia Sârbu, Charles Goerens i Bas Eickhout.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lena Kolarska-Bobińska, Zigmantas Balčytis, Chris Davies, Romana Jordan Cizelj, Ildikó Gáll-Pelcz i Edit Herczog.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, David Martin, Fiona Hall, João Ferreira, Oreste Rossi, Angelika Werthmann i Alajos Mészáros.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Enikő Győri.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera i Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji w Japonii, zwłaszcza stanu alarmowego w elektrowniach atomowych (B7-0224/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 24.3.2011.


18. Utworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (debata)

Pytanie ustne (O-000042/2011), które zadał Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (B7-0205/2011)

Pytanie ustne (O-000045/2011), które zadały Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, do Rady: Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń dla uchodźców (B7-0206/2011)

Pytanie ustne (O-000054/2011), które zadali Manfred Weber, Simon Busuttil i Georgios Papanikolaou w imieniu grupy PPE, do Rady: Ustanowienie wspólnego unijnego programu przesiedleń (B7-0208/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch i Georgios Papanikolaou zadali pytania ustne.

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytania ustne.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, i Claude Moraes w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Csanád Szegedi niezrzeszony, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Anna Rosbach, Carmen Romero López i Monika Flašíková Beňová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ilda Figueiredo, Kinga Gál i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Enikő Győri i Rui Tavares.

Debata została zamknięta.


19. Wezwania do sądu w USA a unijne zasady ochrony danych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wezwania do sądu w USA a unijne zasady ochrony danych

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) złożyły oświadczenia.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Juan Fernando López Aguilar i Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Malcolm Harbour.

Głos zabrała Viviane Reding.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Enikő Győri.

Debata została zamknięta.


20. Prawa konsumentów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrały: Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Sirpa Pietikäinen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Raffaele Baldassarre w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo i Alajos Mészáros.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă i Ildikó Gáll-Pelcz.

Głos zabrali: Viviane Reding, Enikő Győri i Andreas Schwab.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 24.3.2011.


21. Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliwa, w tym wartości domyślnej UE dla piasków bitumicznych i łupków naftowych (debata)

Pytanie ustne (O-000058/2011), które zadała Linda McAvan, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Wdrożenie dyrektywy w sprawie jakości paliwa, w tym wartości domyślnej UE dla piasków bitumicznych i łupków naftowych (B7-0209/2011)

Linda McAvan zadała pytanie ustne.

Connie Hedegaard (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Bogusław Sonik i Peter Liese.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Gerben-Jan Gerbrandy, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros i Seán Kelly.

Głos zabrała: Connie Hedegaard.

Debata została zamknięta.


22. Ogólny system preferencji taryfowych ***I (debata)

Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. [COM(2010)0142 - C7-0135/2010- 2010/0140(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

Helmut Scholz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Béla Glattfelder w imieniu grupy PPE, Vital Moreira w imieniu grupy S&D, i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ilda Figueiredo i Oreste Rossi.

Głos zabrali: Karel De Gucht, Enikő Győri i Helmut Scholz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 24.3.2011.


23. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Cristian Silviu Buşoi, Oriol Junqueras Vies, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, László Tőkés, Daciana Octavia Sârbu, Stanimir Ilchev, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Seán Kelly, Sergio Gutiérrez Prieto, Kristiina Ojuland, Ádám Kósa, Csaba Sógor i Zbigniew Ziobro.


24. Stosunki Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków Unii Europejskiej z Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej [2010/2233(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

Dominique Baudis dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaroslav Paška, Csanád Szegedi i Elena Băsescu.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 24.3.2011.


25. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

Sprostowanie (P7_TA-PROV(2010)0478(COR01)) stanowiska Parlamentu Europejskiego z pierwszego czytania z dnia 15 grudnia 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych P7_TA-PROV(2010)0478 - (COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ECON

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 461.046/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o północy.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności