Index 
Protokoll
PDF 210kWORD 155k
Onsdagen den 23 mars 2011 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Välkomsthälsning
 4.Uttalanden av talmannen
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.De politiska gruppernas sammansättning
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Parlamentets sammansättning
 9.Inkomna dokument
 10.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 11.Anslagsöverföringar
 12.Arbetsplan
 13.Omröstning
  
13.1.Ändring av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta * (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (24–25 mars 2011) (debatt)
 17.Situationen i Japan, inbegripet kärnkraftsverkslarmen (debatt)
 18.Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)
 19.Förenta staternas stämningsansökningar och EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd (debatt)
 20.Konsumenträttigheter ***I (debatt)
 21.Genomförandet av bränslekvalitetsdirektivet, däribland ett EU-standardvärde för tjärsand och oljeskiffer (debatt)
 22.Allmänna preferenssystemet ***I (debatt)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.EU:s förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd (kortfattad redogörelse)
 25.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.10.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Alcide de Gasperis dotter Maria Romana de Gasperi som hade tagit plats på åhörarläktaren.


4. Uttalanden av talmannen

Talmannen tog upp de demonstrationer som för närvarande pågår i Bahrain, Syrien och Jemen och de påföljande försöken att slå ned dem. Han uppmanade myndigheterna att sätta stopp för våldet och att lagföra de som ansvarar för övergreppen.

Han påminde också om Solidaritetsveckan för folk som kämpar mot rasism och rasdiskriminering.

°
° ° °

Talmannen tillkännagav att Zoran Thaler hade meddelat att han avgår ur parlamentet, och att Ernst Strasser meddelat sin avsikt att avgå ur parlamentet. S&D-gruppen hade meddelat att Adrian Severin inte längre var medlem i gruppen. Han ansluter sig till de grupplösa ledamöterna.

Talmannen tog upp de anklagelser som pressen riktat mot dessa tre ledamöter och meddelade att presidiet haft ett extra sammanträde för att behandla denna fråga. Han framhöll att han kommer att tillämpa nolltolerans mot klandervärt uppförande. Talmannen underströk parlamentets och ledamöternas ansvar. Parlamentet är fast beslutet att samarbeta med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för att fastslå vad som skett.

Talmannen tog slutligen upp behovet av en striktare uppförandekod för intressegrupper som verkar i EU.

Följande ledamöter yttrade sig: Sonia Alfano, Bruno Gollnisch, Hans-Peter Martin, Joanna Senyszyn och Martin Schulz


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE och Verts/ALE godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet FEMM: Constance Le Grip

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Kroatien: Marije Cornelissen i stället för Heide Rühle.

°
° ° °

Talare: Nirj Deva om jordbävningen som drabbat Japan (talmannen påminde om att denna fråga tagits upp på talmanskonferensens sammanträde den 16 mars 2011 som var öppet för samtliga ledamöter).


6. De politiska gruppernas sammansättning

S&D-gruppen hade meddelat talmannen att Adrian Severin från och med dagens datum inte längre var medlem i gruppen.


7. Tolkning av arbetsordningen

Talmannen informerade parlamentet i enlighet med artikel 211.3 i arbetsordningen om följande tolkning av artikel 128 vilken avgivits av utskottet för konstitutionella frågor dit frågan hänvisats:

"Artikel 90.6 föreskriver ett specifikt förfarande genom vilket parlamentet kan besluta huruvida den ska utnyttja sin rätt enligt artikel 218.11 i EUF-fördraget att inhämta ett yttrande från domstolen om ett internationellt avtals förenlighet med fördragen. Denna bestämmelse utgör "lex specialis" som har företräde framför den allmänna regel som föreskrivs i artikel 128.

När det gäller frågan huruvida parlamentet ska utöva sin rätt i förhållande till Europeiska unionens domstol, och rättsakten i fråga inte omfattas av artikel 128, ska det förfarande som föreskrivs i den bestämmelsen tillämpas på motsvarande sätt. "

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter framför invändningar mot denna tolkning (artikel 211.4 i arbetsordningen) före öppnandet av morgondagens sammanträde den 24 mars 2011 ska tolkningen anses ha antagits. I annat fall ska frågan gå till omröstning i parlamentet.


8. Parlamentets sammansättning

Zoran Thaler hade avsagt sig sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet med verkan från och med den 21 mars 2011.

Parlamentet noterade detta och konstaterade i enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen att hans plats var vakant från och med detta datum.

Catherine Soullie hade avsagt sig sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 24 mars 2011.

Parlamentet noterade detta och konstaterade i enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen att hennes plats var vakant från och med detta datum.

De behöriga myndigheterna i Frankrike hade meddelat att Brice Hortefeux valts in i Europaparlamentet som ersättare för Catherine Soullie med verkan från och med den 24 mars 2011.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Brice Hortefeux fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Följande ledamöter yttrade sig om valet av Brice Hortefeux: Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul och Sylvie Goulard.


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

betänkanden:

- Betänkande om kvinnors roll inom jordbruket och i landsbygdsområden (2010/2054(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (KOM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A7-0017/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 om fastställande av tekniska övergångsbestämmelser för perioden 1 januari 2010–30 juni 2011 (KOM(2010)0488 - C7-0282/2010 - 2010/0255(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Estelle Grelier (A7-0024/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (KOM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter (KOM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (KOM(2010)0520 - C7-0297/2010 - 2010/0274(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Giles Chichester (A7-0039/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (KOM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0041/2011)

- Betänkande om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd (2010/2233(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

- Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnams regering om vissa luftfartsaspekter (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

- Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

- Rekommendation om utkastet till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet om ingående av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (15381/2010 - C7-0385/2010 - 2010/0112(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Artur Zasada (A7-0046/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 (KOM(2010)0142 - C7-0135/2010 - 2010/0140(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (KOM(2010)0804 - C7-0019/2011 - 2010/0390(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Vital Moreira (A7-0053/2011)

- Betänkande om allmänna riktlinjer för utarbetandet av budgeten för 2012 (2011/2042(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

- Betänkande om utkastet till rådets rekommendation om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (00003/2011 - C7-0058/2011 - 2011/0802(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Sharon Bowles (A7-0064/2011)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska gemenskapen och Kanada (06645/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism (KOM(2010)0117 - C7-0085/2010 - 2010/0063(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Brian Simpson (A7-0329/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska miljöräkenskaper (KOM(2010)0132 - C7-0092/2010 - 2010/0073(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Jo Leinen (A7-0330/2010)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter (KOM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

2) från ledamöterna

resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Karl-Heinz Florenz, Bernd Lange, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig och Silvia-Adriana Ţicău. Förslag till resolution om sällsynta jordartsmetaller (B7-0192/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

AGRI, ENVI, INTA


10. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000042/2011) från Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (B7-0205/2011);

- (O-000045/2011 från Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, till rådet: Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU för flyktingar (B7-0206/2011);

- (O-000054/2011) från Manfred Weber, Simon Busuttil och Georgios Papanikolaou för PPE-gruppen, till rådet: Inrättandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (B7-0208/2011).

- (O-000058/2011) från Linda McAvan, för utskottet ENVI, till kommissionen: Genomförande av direktivet om bränslekvalitet med ett EU- standardvärde för tjärsand och oljeskiffer (B7-0209/2011).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

- Oreste Rossi, som nödvändigheten av lämplig ersättning till de personer som smittats av infekterat blod (0011/2011);

- Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta och Pablo Zalba Bidegain, om utarbetandet av en rättighetsstadga för prematurt födda barn (0012/2011);

- Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff och Krzysztof Lisek, om faran med talibanernas närvaro i Pakistan (0013/2011);

- Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger och Cecilia Wikström, om ett frivilligt märkningssystem i punktskrift på förpackningar för industriprodukter (0014/2011).


11. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 01/2011 (N7-0036/2011 - C7-0046/2011 – 2011/2039(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 02/2011 (N7-0037/2011 - C7-0047/2011 - 2011/2040(GBD)).


12. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden mars II (PE 461.046/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Onsdag 23 mars 2011

1. En debatt om rådets och kommissionens uttalanden om situationen i Japan, inbegripet kärnkraftsverkslarmen, skulle läggas till föredragningslistan. Denna fråga ersatte rådets och kommissionens uttalanden om översynen av den europeiska grannskapspolitiken (punkt 11 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista). Dessa uttalanden hade skjutits upp till sammanträdesperioden i april. Ett förslag till resolution om Japan skulle tas upp till omröstning på torsdagen.

2. Debatten om betänkandet Francesca Balzani om utarbetandet av 2012 års budget (A7-0058/2011) (punkt 46 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) hade skjutits upp till torsdagen, efter den gemensamma diskussionen om luftfartsavtal.

3. Debatten om den muntliga frågan från utskottet ENVI till kommissionen om genomförande av direktivet om bränslekvalitet med ett EU-standardvärde för tjärsand och oljeskiffer (B7-0209/2011) skulle läggas till föredragningslistan i stället för debatten om betänkandet Francesca Balzani.

4. Betänkandet Giles Chichester om Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (A7-0039/2011) (punkt 27 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle tas upp direkt till omröstning på torsdagen utan debatt.

Torsdag 24 mars 2011

1. Debatten om betänkandet Brian Simpson om europeisk statisktik om turism (A7-0329/2010) (punkt 39 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) hade skjutits upp till sammanträdesperioden i april.

2. Omröstningen om betänkandet Vital Moreira om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (A7-0053/2011) (punkt 35 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) hade skjutits upp till sammanträdesperioden i april.

3. Omröstningen om resolutionsförslagen om partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Mauretanien hade skjutits upp till en enare sanmmanträdesperiod.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Ändring av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta * (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta [00033/2010 - C7-0014/2011- 2010/0821(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. medföredragande: Elmar Brok och Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

Debatten hölls den 9 mars 2011 (punkt 7 i protokollet av den 9.3.2011).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Detaljer om omröstningen: se bilagan "Omröstningsresultat")

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0103)

Inlägg:

Elmar Brok (föredragande) och Roberto Gualtieri (föredragande) före omröstningen.


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Santiago Fisas Ayxela hade meddelat att han av tekniska orsaker inte kunnat delta i omröstningen. om punkt 12.


16. Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (24–25 mars 2011) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (24–25 mars 2011)

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, och Martin Schulz för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kristian Vigenin, Alexander Graf Lambsdorff, Konrad Szymański, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Barry Madlener, Mario Mauro och Edite Estrela.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Marielle De Sarnez, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Jacek Saryusz-Wolski, Liem Hoang Ngoc, Anneli Jäätteenmäki, Derk Jan Eppink, Nikolaos Chountis, Hans-Gert Pöttering, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Georgios Toussas, Paulo Rangel, som även besvarade en fråga (blått kort) från Edite Estrela och Liisa Jaakonsaari, Simon Busuttil, Tunne Kelam, Wim van de Camp, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Michael Gahler och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Zigmantas Balčytis, Monika Flašíková Beňová och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Enikő Győri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Situationen i Japan, inbegripet kärnkraftsverkslarmen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Japan, inbegripet kärnkraftsverkslarmen

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Giles Chichester för ECR-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Sandra Kalniete, Nessa Childers, Johannes Cornelis van Baalen, Mirosław Piotrowski, Claude Turmes, Sabine Wils, Mario Mauro, Daciana Octavia Sârbu, Charles Goerens och Bas Eickhout.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Lena Kolarska-Bobińska, Zigmantas Balčytis, Chris Davies, Romana Jordan Cizelj, Ildikó Gáll-Pelcz och Edit Herczog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, David Martin, Fiona Hall, João Ferreira, Oreste Rossi, Angelika Werthmann och Alajos Mészáros.

Talare: Günther Oettinger och Enikő Győri.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera och Bastiaan Belder för EFD-gruppen, om situationen i Japan, särskilt beredskapsläget vid landets kärnkraftsverk (B7-0224/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.15 i protokollet av den 24.3.2011.


18. Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (debatt)

Muntlig fråga (O-000042/2011) från Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (B7-0205/2011)

Muntlig fråga (O-000045/2011) från Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, till rådet: Inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU för flyktingar (B7-0206/2011)

Muntlig fråga (O-000054/2011) från Manfred WeberManfred Weber, Simon Busuttil och Georgios Papanikolaou för PPE-gruppen, till rådet: Inrättandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU (B7-0208/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch och Georgios Papanikolaou utvecklade de muntliga frågorna.

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, och Claude Moraes för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Anna Rosbach, Carmen Romero López och Monika Flašíková Beňová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ilda Figueiredo, Kinga Gál och Franz Obermayr.

Talare: Enikő Győri och Rui Tavares.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Förenta staternas stämningsansökningar och EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenta staternas stämningsansökningar och EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, Juan Fernando López Aguilar och Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Malcolm Harbour.

Talare: Viviane Reding.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Enikő Győri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Konsumenträttigheter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter [KOM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Diana Wallis (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Sirpa Pietikäinen (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Raffaele Baldassarre för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Robert Rochefort för ALDE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Franz Obermayr, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio Masip Hidalgo, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Bernadette Vergnaud, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Sylvana Rapti, Damien Abad, Olga Sehnalová, Regina Bastos, Antolín Sánchez Presedo och Alajos Mészáros.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Cristian Silviu Buşoi, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová, Vasilica Viorica Dăncilă och Ildikó Gáll-Pelcz.

Talare: Viviane Reding, Enikő Győri och Andreas Schwab.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 24.3.2011.


21. Genomförandet av bränslekvalitetsdirektivet, däribland ett EU-standardvärde för tjärsand och oljeskiffer (debatt)

Muntlig fråga (O-000058/2011) från Linda McAvan, för utskottet ENVI, till kommissionen: Genomförande av direktivet om bränslekvalitet med ett EU- standardvärde för tjärsand och oljeskiffer (B7-0209/2011)

Linda McAvan utvecklade den muntliga frågan.

Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Horst Schnellhardt för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Bogusław Sonik och Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gerben-Jan Gerbrandy, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros och Seán Kelly.

Talare: Connie Hedegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Allmänna preferenssystemet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 [KOM(2010)0142 - C7-0135/2010- 2010/0140(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

Helmut Scholz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Béla Glattfelder för PPE-gruppen, Vital Moreira för S&D-gruppen, och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ilda Figueiredo och Oreste Rossi.

Talare: Karel De Gucht, Enikő Győri och Helmut Scholz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 24.3.2011.


23. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Cristian Silviu Buşoi, Oriol Junqueras Vies, Ilda Figueiredo, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, László Tőkés, Daciana Octavia Sârbu, Stanimir Ilchev, Jaroslav Paška, Slavi Binev, Seán Kelly, Sergio Gutiérrez Prieto, Kristiina Ojuland, Ádám Kósa, Csaba Sógor och Zbigniew Ziobro.


24. EU:s förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd (kortfattad redogörelse)

Betänkande om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd [2010/2233(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

Dominique Baudis redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška, Csanád Szegedi och Elena Băsescu.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 24.3.2011.


25. Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse (P7_TA-PROV(2010)0478(COR01))

till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 december 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut P7_TA-PROV(2010)0478 - (KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ECON

I enlighet med artikel 216.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 461.046/OJJE).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy