Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел

2. Внесени документи

Внесени са следните документиот Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (COM(2011)0118 - C7-0070/2011 - 2011/0051(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета, както и относно тяхното монтиране (Кодифициран текст) (COM(2011)0120 - C7-0071/2011 - 2011/0053(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

Съгласно член 124, параграф 1 от правилника, председателят уведомява, че ще се допита до Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

- Проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2011 г.: Позиция на Съвета от 15 март 2011 г. (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета относно специфичната програма, която трябва да бъде изпълнена посредством непреки дейности в изпълнение на Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013г.) (COM(2011)0073 - C7-0075/2011 - 2011/0043(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за Регламент (Евратом) на Съвета за определяне на правилата за участие на предприятия, научно-изследователски центрове и университети в непреките дейности по Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2012—2013 г.) (COM(2011)0071 - C7-0076/2011 - 2011/0045(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета относно Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013г.) (COM(2011)0072 - C7-0077/2011 - 2011/0046(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета относно специфичната програма, която трябва да бъде изпълнена посредством преки дейности от Съвместния изследователски център в изпълнение на Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013г.) (COM(2011)0074 - C7-0078/2011 - 2011/0044(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност