Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел

3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ и ІІІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, ацетамиприд, ципродинил, дифеноконазол, диметоморф, фенхексамид, прокиназид, протиоконазол, пираклостробин, спиротетрамат, тиаклоприд, тиаметоксам и трифлоксистробин във и върху определени продукти (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - срок: 12/05/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията относно разрешението и отказа за разрешение на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - срок: 11/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект на Директива ../.../ЕС на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на абамектин като активно вещество в приложение I към нея (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - срок: 07/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕС на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на имидаклоприд като активно вещество в приложение I към нея (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - срок: 07/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на Директива ../.../ЕС на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на 4,5-дихлоро-2-октил-2H-изотиазол-3-он като активно вещество в приложение I към нея (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - срок: 07/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на решение на Комисията относно невключването на определени вещества в приложение І, ІА или ІБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - срок: 07/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - срок: 11/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект на регламент на Комисията за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите по отношение на наличието на генетично модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - срок: 15/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива .../.../ЕС на Комисията за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - срок: 15/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на решение на Комисията относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти, за да са взети мерки срещу определени рискове за децата, произтичащи от вътрешни щори, прозоречни покривала с върви и обезопасяващи устройства съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - срок: 09/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO
подпомагаща: ENVI

- Проект на решение на Комисията за поправка на Директива 2010/19/ЕС за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изменението на приложенията към Директива 2007/46/ЕО (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - срок: 03/06/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO
подпомагаща: TRAN

Правна информация - Политика за поверителност