Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 24. března 2011 - Brusel

3. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorf, fenhexamid, proquinazid, prothiokonazol, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiametoxam a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - lhůta: 12/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se snížení rizika onemocnění (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - lhůta: 11/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh směrnice Komise ../…/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky abamektin do přílohy I uvedené směrnice (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - lhůta: 07/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky imidakloprid do přílohy I uvedené směrnice (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - lhůta: 07/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh směrnice Komise ../…/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on do přílohy I uvedené směrnice (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - lhůta: 07/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - lhůta: 07/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - lhůta: 11/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv z hlediska přítomnosti geneticky modifikovaného materiálu, u nějž probíhá postup povolování nebo u nějž uplynula platnost povolení (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - lhůta: 15/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise ../…/EU, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - lhůta: 15/06/2011)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Návrh rozhodnutí Komise o požadavcích na bezpečnost, které mají podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES splňovat evropské normy, aby se zabránilo určitým nebezpečím, která pro děti představují vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - lhůta: 09/06/2011)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se opravuje směrnice Komise 2010/19/EU, kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o změny příloh směrnice 2007/46/ES (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - lhůta: 03/06/2011)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: TRAN

Právní upozornění - Ochrana soukromí