Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών abamectin, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazole, dimethomorph, fenhexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetramat, thiacloprid, thiamethoxam και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - προθεσμία: 12/05/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπήςσχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας οι οποίοι διατυπώνονται για τα τρόφιμα και αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - προθεσμία: 11/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΕ της Επιτροπής με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της αβαμεκτίνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - προθεσμία: 07/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να συμπεριλάβει το imidacloprid ως δραστική ουσία στο παράρτημα Ι (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - προθεσμία: 07/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο οδηγίας ../…/EΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της 4,5-διχλωρο-2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολόνης-3 ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - προθεσμία: 07/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων ουσιών στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - προθεσμία: 07/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - προθεσμία: 11/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών, όσον αφορά την παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού για το οποίο εκκρεμεί διαδικασία έγκρισης ή του οποίου η έγκριση έχει λήξει (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - προθεσμία: 15/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία ../…/ΕE της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - προθεσμία: 15/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να περιλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την αντιμετώπιση ορισμένων κινδύνων που παρουσιάζουν για τα παιδιά οι εσωτερικές περσίδες, τα καλύμματα παραθύρων με κορδόνια και οι διατάξεις ασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - προθεσμία: 09/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ENVI

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για τη διόρθωση της οδηγίας 2010/19/ΕΕ, η οποία τροποποιεί την οδηγία 91/226/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τα συστήματα αποτροπής της εκτόξευσης νερού από ορισμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ιδίως όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - προθεσμία: 03/06/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: TRAN

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου