Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 24. märts 2011 - Brüssel

3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses abamektiini, atsetamipriidi, küprodiniili, difenokonasooli, dimetomorfi, fenheksamiidi, prokinasiidi, protiokonasooli, püraklostrobiini, spirotetramaadi, tiaklopriidi, tiametoksaami ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - tähtaeg: 12/05/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus, mis käsitleb selliste toidu kohta esitatavate tervisealaste väidete lubamist ja nende lubamisest keeldumist, mis viitavad haigestumise riski vähendamisele (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - tähtaeg: 11/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Eelnõu: komisjoni direktiiv ../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine abamektiin (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - tähtaeg: 07/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv ../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine imidaklopriid (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - tähtaeg: 07/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni direktiiv ../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - tähtaeg: 07/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni otsus, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - tähtaeg: 07/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - tähtaeg: 11/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks seoses sellise geneetiliselt muundatud materjali olemasoluga, mille loa taotlemine on menetlemisel või mille luba on aegunud (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - tähtaeg: 15/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv ../…/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - tähtaeg: 15/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Eelnõu: komisjoni otsus ohutusnõuete kohta, mida peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt järgima Euroopa standardid, et välistada akende sisekatete, nööridega aknakatete ja turvaseadistega seotud ohud lastele (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - tähtaeg: 09/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ENVI

- Eelnõu: komisjoni otsus, millega parandatakse komisjoni direktiivi 2010/19/EL (millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/226/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, et neid kohandada tehnika arenguga teatavate mootorsõidukite ja nende haagiste kategooriate porikaitsesüsteemide valdkonnas) direktiivi 2007/46/EÜ lisade muutmise osas (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - tähtaeg: 03/06/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: TRAN

Õigusteave - Privaatsuspoliitika