Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 24 maart 2011 - Brussel

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Ontwerpverordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor abamectine, acetamiprid, cyprodinil, difenoconazool, dimethomorf, fenhexamide, proquinazid, prothioconazool, pyraclostrobine, spirotetramat, thiacloprid, thiamethoxam en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - termijn: 12/05/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie betreffende de verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen over ziekterisicobeperking (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - termijn: 11/06/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerprichtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde abamectine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - termijn: 07/06/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde imidacloprid als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - termijn: 07/06/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerprichtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - termijn: 07/06/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpbesluit van de Commissie betreffende de niet-opneming van bepaalde stoffen in bijlage I, I A of I B van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - termijn: 07/06/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening van de Commissie inzake de weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - termijn: 11/06/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Ontwerpverordening van de Commissie tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders wat betreft de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de vergunningsprocedure hangende is of waarvan de vergunning is verstreken (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - termijn: 15/06/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - termijn: 15/06/2011)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Ontwerpbesluit van de Commissie inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen moeten voldoen om bepaalde gevaren voor kinderen als gevolg van aan de binnenzijde geplaatste zonwering, raambekleding met koorden en beveiligingssystemen te voorkomen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - termijn: 09/06/2011)
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: ENVI

- Ontwerpbesluit van de Commissie tot rectificatie van Richtlijn 2010/19/EU tot wijziging van Richtlijn 91/226/EEG van de Raad en Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang op het gebied van opspatafschermingssystemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens ervan, wat de wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 2007/46/EG betreft (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - termijn: 03/06/2011)
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: TRAN.

Juridische mededeling - Privacybeleid