Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 24 marca 2011 r. - Bruksela

3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - termin: 12/05/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - termin: 11/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dyrektywy Komisji ../…/UE zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia abamektyny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - termin: 07/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dyrektywy Komisji ../…/UE zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia imidachloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - termin: 07/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dyrektywy Komisji ../…/UE zmieniającej dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-onu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - termin: 07/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący decyzji Komisji dotyczącej niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - termin: 07/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - termin: 11/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - termin: 15/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji.../.../UE zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - termin: 15/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Projekt dotyczący decyzji Komisji w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy, aby przeciwdziałać zagrożeniom stwarzanym dla dzieci przez zasłony wewnętrzne, zasłony okienne ze sznurkami oraz urządzenia zabezpieczające, zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - termin: 09/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: ENVI

- Projekt decyzji Komisji w sprawie sprostowania dyrektywy 2010/19/UE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego w zakresie osłon przeciwrozbryzgowych kół niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep, dyrektywę Rady 91/226/EWG i dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmiany załączników do dyrektywy 2007/46/WE (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - termin: 03/06/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: TRAN

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności