Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 24. marca 2011 - Brusel

3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí abamektínu, acetamipridu, cyprodinilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenhexamidu, prochinazidu, protiokonazolu, pyraklostrobínu, spirotetramatu, tiaklopridu, tiametoxámu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (D011240/04 - 2011/2639(RPS) - lehota: 12/05/2011)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (D011461/02 - 2011/2638(RPS) - lehota: 11/06/2011)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh smernice Komisie ../…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť abamektín ako účinnú látku do prílohy I (D012208/03 - 2011/2631(RPS) - lehota: 07/06/2011)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť imidakloprid ako aktívnu látku do prílohy I (D012210/03 - 2011/2630(RPS) - lehota: 07/06/2011)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh smernice Komisie ../…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón ako aktívnu látku do prílohy I (D012213/03 - 2011/2629(RPS) - lehota: 07/06/2011)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie o nezaradení niektorých látok do prílohy I, I A alebo I B k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D012216/03 - 2011/2628(RPS) - lehota: 07/06/2011)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie o zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách iných ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D012321/03 - 2011/2637(RPS) - lehota: 11/06/2011)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradnej kontroly krmív, pokiaľ ide o prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, v prípade ktorého prebieha povoľovacie konanie alebo povolenie ktorého vypršalo (D012510/03 - 2011/2640(RPS) - lehota: 15/06/2011)
pridelené gestorský: ENVI

- Smernica Komisie ../.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (D012903/02 - 2011/2641(RPS) - lehota: 15/06/2011)
pridelené gestorský: TRAN

- Návrh rozhodnutia Komisie o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o riešenie určitých rizík, ktoré pre deti predstavujú vnútorné clony, okenné zábrany svetla so šnúrami a bezpečnostné zariadenia, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (D012940/03 - 2011/2633(RPS) - lehota: 09/06/2011)
pridelené gestorský: IMCO
stanovisko: ENVI

- Návrh rozhodnutia Komisie o oprave smernice 2010/19/EÚ, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku v oblasti systémov zabraňujúcich rozstreku určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel mení a dopĺňa smernica Rady 91/226/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie príloh k smernici 2007/46/ES (D013006/01 - 2011/2617(RPS) - lehota: 03/06/2011)
pridelené gestorský: IMCO
stanovisko: TRAN

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia