Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0038/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0038/2011

Συζήτηση :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες

6.13. Δικαιώματα των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών [COM(2008)0614 - C6-0349/2008- 2008/0196(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0116)

Παρεμβάσεις:

Ο Andreas Schwab (εισηγητής) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής), πριν από την ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος.

Ο Andreas Schwab, για να ζητήσει την αναπομπή σε επιτροπή της εκθέσεως, επί τη βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου