Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург

6. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише във вторник следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза (кодифицирана версия) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Директива на Европейския Парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (кодификация) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Директива Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))

Правна информация - Политика за поверителност