Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg

6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande antagna rättsakter, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifierad version) (00002/2011/LEX - C7-0089/2011 - 2010/0110(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag (kodifierad version) (00001/2011/LEX - C7-0088/2011 - 2008/0009(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (00069/2010/LEX - C7-0087/2011 - 2010/0065(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring (00068/2010/LEX - C7-0086/2011 - 2009/0098(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy