Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург

12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — годишен доклад за 2009 г. (2010/2247(INI)) - CONT - Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Доклад относно ефикасността и ефективността на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки (2010/2104(INI)) - CONT - Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - PECH - Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за определяне на правилата за внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и странични продукти от тях (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - PECH - Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, подадено от Полша) (COM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/010 CZ/Unilever от Чешката република) (COM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (2010/2201(INI)) - AFCO - Докладчик: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

- *** Препоръка относно проекторешението на Света относно сключването на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество, с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Украйна за общите принципи на участие на Украйна в програми на Съюза (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - AFET - Докладчик: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Доклад относно приоритетите и очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени (2010/2209(INI)) - FEMM - Докладчик: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Мароко за създаване на механизъм за уреждане на спорове (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - INTA - Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата на протокол между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания за създаване на механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - INTA - Докладчик: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение под формата на протокол между Европейския съюз и Арабска република Египет за създаване на механизъм за уреждане на спорове, приложим по отношение на споровете, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Eвропейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - INTA - Докладчик: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - INTA - Докладчик: William (The Earl Of) Dartmouth (A7-0069/2011)

- Доклад относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции (2010/2203(INI)) - INTA - Докладчик: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Доклад относно единния пазар за предприятията и растежа (2010/2277(INI)) - IMCO - Докладчик: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Доклад относно Единният пазар за европейците (2010/2278(INI)) - IMCO - Докладчик: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2009 г. (2010/2248(INI)) - ECON - Докладчик: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Доклад относно корпоративното управление във финансовите институции (2010/2303(INI)) - ECON - Докладчик: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Доклад относно миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (2010/2269(INI)) - AFET - Докладчик: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Доклад относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар (2010/2289(INI)) - IMCO - Докладчик: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработена) (COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - LIBE - Докладчик: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Проектодоклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 година – Раздел I – Парламент (2011/2018(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици (кодифициран текст) (COM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането, местоположението, работата и идентификацията на устройствата за управление на селскостопански или горски колесни трактори (кодифициран текст) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно спирачните устройства на селскостопанските или горските колесни трактори (кодифициран текст) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (кодифициран текст) (COM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи даден хранителен продукт (кодифициран текст) (COM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори (кодифициран текст) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предно монтирани защитни конструкции при преобръщане на колесните селскостопански и горски трактори с тясна колея (кодифициран текст) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (кодифициран текст) (COM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (кодифициран текст) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - BUDG - Докладчик: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2011 на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел III – Комисия (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - BUDG - Докладчик: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността)(B7-0210/2011)

към Съвета:

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija.

към Комисията:

- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo

2.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Franz Obermayr Csanád Szegedi. Предложение за резолюция относно повече сигурност в областта на атомната енергетика в Дунавския регион (B7-0234/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

2.3) предложения за препоръки (член 121 от Правилника за дейността)

- Graham Watson, ALDE. Предложение за препоръка до съвета относно последователна политика по отношение на авторитарните режими, спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки, при упражняване на техните лични и търговски интереси в рамките на ЕС (B7-0235/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: LIBE, INTA

Правна информация - Политика за поверителност