Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. dubna 2011 - Štrasburk

12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o ochraně finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva za rok 2009 (2010/2247(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Zpráva o účinnosti financování EU v oblasti vyřazování jaderných elektráren z provozu v nových členských státech (2010/2104(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem v odvětví rybolovu (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie (KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - výbor PECH - Zpravodajka: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery, Polsko) (KOM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Návrh zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/010 CZ/Unilever, Česká republika) (KOM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Zpráva o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (2010/2201(INI)) - výbor AFCO - Zpravodajka: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou o obecných zásadách účasti Ukrajiny na programech Unie (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Zpráva o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách (2010/2209(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: William (The Earl Of) Dartmouth (A7-0069/2011)

- Zpráva o budoucí evropské mezinárodní investiční politice (2010/2203(INI)) - výbor INTA - Zpravodaj: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Zpráva k jednotnému trhu pro podniky a růst (2010/2277(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Zpráva o jednotném trhu pro Evropany (2010/2278(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2009 (2010/2248(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Zpráva o správě a řízení finančních institucí (2010/2303(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Zpráva o migračních tocích plynoucích z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU (2010/2269(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Zpráva o správě a partnerství na jednotném trhu (2010/2289(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***I Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro řízení v členských státech pro přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany (přepracované znění) (COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Zpráva o předběžném odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2012 – oddíl I – Parlament (2011/2018(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) (KOM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o brzdových zařízeních kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel (kodifikované znění) (KOM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří (kodifikované znění) (KOM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovním prostoru, přístupu k místu řidiče a dveřích a oknech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (KOM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Zpráva o návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění) (KOM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 116 jednacího řádu) (B7-0210/2011)

Radě:

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija.

Komisi:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo.

2.2) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Franz Obermayr a Csanád Szegedi: Návrh usnesení o větší bezpečnosti v oblasti jaderné energie v Podunají (B7-0234/2011)
předáno příslušný výbor: ITRE
stanovisko: ENVI

2.3) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Graham Watson za skupinu ALDE: Návrh doporučení Radě o konzistentní politice uplatňované vůči autoritářským režimům, proti nimž zavedla EU omezující opatření týkající se jejich osobních a komerčních zájmů v EU (B7-0235/2011)
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: LIBE, INTA

Právní upozornění - Ochrana soukromí