Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg

12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen

- Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding – Jaarverslag 2009 (2010/2247(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Verslag over de efficiëntie en doeltreffendheid van de EU-financiering voor het ontmantelen van kerncentrales in de nieuwe lidstaten (2010/2104(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - Commissie PECH - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de invoer in de Europese Unie van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten daarvan uit Groenland (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - Commissie PECH - Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machines uit Polen) (COM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/010 CZ/Unilever uit de Tsjechische Republiek) (COM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (2010/2201(INI)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne over de algemene beginselen voor de deelname van Oekraïne aan programma's van de Unie (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Verslag over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen (2010/2209(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een protocol tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een protocol tussen de Europese Unie en de Arabische Republiek Egypte tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering, als noodmaatregel, van autonome handelspreferenties voor Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: William (The Earl Of) Dartmouth (A7-0069/2011)

- Verslag over het toekomstig Europees internationaal investeringsbeleid (2010/2203(INI)) - Commissie INTA - Rapporteur: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Verslag over een interne markt voor ondernemingen en groei (2010/2277(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Verslag over een interne markt voor Europeanen (2010/2278(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Verslag over het jaarverslag 2009 van de Europese Investeringsbank (2010/2248(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Verslag inzake de corporate governance in financiële instellingen (2010/2303(INI) - Commissie ECON - Rapporteur: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Verslag over migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU (2010/2269(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Verslag over governance en partnerschap op de interne markt (2010/2289(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming (herschikking) (COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (2011/2018(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de meeteenheden (gecodificeerde versie) (COM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie, plaats, werking en identificatie van de bedieningsorganen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de reminrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bedieningsruimte, de toegankelijkheid van de cabine alsmede deuren en ramen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende vóór de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (gecodificeerde tekst) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - Commissie JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) van de leden

2.1) mondelinge vragen voor het vragenuur (artikel 116 van het Reglement) (B7-0210/2011)

aan de Raad:
- Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija.

aan de Commissie:
- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo.

2.2) ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Franz Obermayr en Csanád Szegedi. Ontwerpresolutie over meer nucleaire veiligheid in het Donaugebied (B7-0234/2011)
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: ENVI

2.3) ontwerpaanbevelingen (artikel 121 van het Reglement)

-- Graham Watson, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over een consistent beleid ten aanzien van autoritaire regimes waartegen de EU restrictieve maatregelen heeft vastgesteld wanneer deze persoonlijke en commerciële belangen in lidstaten van de Unie uitoefenen (B7-0235/2011)
verwezen naar ten principale: AFET
advies: LIBE, INTA

Juridische mededeling - Privacybeleid