Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg

12. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot – Zwalczanie nadużyć finansowych – Sprawozdanie roczne za 2009 r. (2010/2247(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011)

- Sprawozdanie w sprawie efektywności i skuteczności finansowania UE w dziedzinie likwidacji elektrowni jądrowych w nowych państwach członkowskich (2010/2104(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (15572/2010 - C7-0020/2011 - 2010/0287(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0056/2011)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej zasady przywozu do Unii Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych z Grenlandii (COM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(CNS)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Carmen Fraga Estévez (A7-0057/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/013 PL/Podkarpackie machinery z Polski) (COM(2011)0062 - C7-0056/2011 - 2011/2045(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0059/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/010 CZ/Unilever z Republiki Czeskiej) (COM(2011)0061 - C7-0055/2011 - 2011/2044(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0060/2011)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Marietta Giannakou (A7-0062/2011)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącego zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Ukrainą z drugiej strony w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych (13604/2010 - C7-0401/2010 - 2010/0218(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A7-0063/2011)

- Sprawozdanie w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (2010/2209(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

- *** Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustanawiającej mechanizm rozstrzygania sporów (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0066/2011)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (13758/2010 - C7-0057/2011 - 2010/0173(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Emilio Menéndez Del Valle (A7-0067/2011)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Gianluca Susta (A7-0068/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: William (The Earl Of) Dartmouth (A7-0069/2011)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych (2010/2203(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Kader Arif (A7-0070/2011)

- Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0071/2011)

- Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków (2010/2278(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: António Fernando Correia De Campos (A7-0072/2011)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za 2009 r. (2010/2248(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

- Sprawozdanie w sprawie ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych (2010/2303(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ashley Fox (A7-0074/2011)

- Sprawozdanie w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z braku stabilności: zakres i rola polityki zagranicznej UE (2010/2269(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania i partnerstwa na jednolitym rynku (2010/2289(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A7-0083/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich (przekształcenie) (COM(2009)0554 - C7-0248/2009 - 2009/0165(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvie Guillaume (A7-0085/2011)

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2012 – sekcja 1 – Parlament (2011/2018(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0087/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (tekst ujednolicony) (COM(2010)0507 - C7-0287/2010 - 2010/0260(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0089/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0717 - C7-0404/2010 - 2010/0348(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0090/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 - 2010/0349(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0092/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (tekst ujednolicony) (COM(2010)0508 - C7-0288/2010 - 2010/0261(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0093/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (tekst ujednolicony) (COM(2010)0506 - C7-0285/2010 - 2010/0259(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0095/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (tekst jednolity) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 - 2010/0358(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0096/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (tekst ujednolicony) (COM(2010)0610 - C7-0340/2010 - 2010/0302(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0098/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (tekst jednolity) (COM(2010)0510 - C7-0290/2010 - 2010/0264(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0101/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst ujednolicony) (COM(2010)0691 - C7-0034/2011 - 2010/0338(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A7-0102/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0114/2011)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja (07704/2011 - C7-0072/2011 - 2011/2022(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0115/2011)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0210/2011)

do Rady:

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Ţicău Silvia-Adriana, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Chountis Nikolaos, Higgins Jim, Balčytis Zigmantas, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija

do Komisji:

- Papastamkos Georgios, Balčytis Zigmantas, Harkin Marian, Davies Chris, Higgins Jim, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Papanikolaou Georgios, Tsoukalas Ioannis A., Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Crowley Brian, Mitchell Gay, Kelly Seán, La Via Giovanni, Martin Hans-Peter, Posselt Bernd, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Iotova Iliana Malinova, Girling Julie, Gerbrandy Gerben-Jan, Paleckis Justas Vincas, Áder János, Ludford Sarah, Liberadzki Bogusław, Gallagher Pat the Cope, Tabajdi Csaba Sándor, Göncz Kinga, van Nistelrooij Lambert, Padar Ivari, Bélier Sandrine, McGuinness Mairead, Andrikienė Laima Liucija, Jensen Anne E., Neynsky Nadezhda, Watson Graham, Belet Ivo.

2.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Franz Obermayr i Csanád Szegedi. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa jądrowego w regionie naddunajskim (B7-0234/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

2.3) projekty zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Graham Watson w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie spójnej polityki wobec reżimów autorytarnych, w stosunku do których UE stosuje środki ograniczające w sytuacji gdy dbają one o osobiste i handlowe interesy w granicach UE (B7-0235/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE, INTA

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności