Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург

13. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на април 2011 (PE 461.047/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата EFD за отлагане на гласуването по доклада на José Manuel Fernandes (A7-0087/2011) относно "Бюджетна прогноза за приходите и разходите за 2012 г. - Раздел I - Парламент" (точка 66 от проекта на дневен ред) за месечната сесия през май 2011 г.;

Изказаха се: Marta Andreasen, от името на групата EFD, за да аргументира искането, Francesco Enrico Speroni, в негова подкрепа, и Alain Lamassoure против искането.

Парламентът отхвърля искането

Сряда

Искане на групата PPE за приключване на разискването по изявлението на Комисията относно "Обществени поръчки" (точка 129 от проекта на дневен ред) посредством внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, за да аргументира искането, Evelyne Gebhardt, в негова подкрепа и за да предложи отлагане на гласуването за майската месечна сесия, както и Francesco Enrico Speroni, против отлагането на гласуването.

Парламентът приема искането и отлагането на гласуването.

Сряда и четвъртък

Искане на групата ALDE за вписване в дневния ред за сряда на точка относно положението в Положението в Кот д'Ивоар, първоначално предвидена за четвъртък (точка 122 от проекта на дневен ред), под формата на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и за включване в дневния ред за четвъртък под точка "разискване по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава" разискване по случая на Ai WeiWei в Китай.

Изказаха се: Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който аргументира искането, и Hannes Swoboda, в негова подкрепа.

Парламентът одобрява искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Sophia in 't Veld относно „кибератаките“, на които са били подложени някои европейски институции, сред които и Парламентът, както и мерките за сигурност, взети в тази връзка.

Правна информация - Политика за поверителност