Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Απριλίου 2011 (PE 461.047/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας EFD με σκοπό να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της εκθέσεως του José Manuel Fernandes (A7-0087/2011) σχετικά με την "Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο" (σημείου 66 της PDOJ) για την περίοδο συνόδου του Μαΐου 2011;

Παρεμβαίνουν οι Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, για να αιτιολογήσει το αίτημα, Francesco Enrico Speroni για να το υποστηρίξει και Alain Lamassoure κατά του εν λόγω αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE με σκοπό την περάτωση της συζητήσεως επί της δηλώσεως της Επιτροπής σχετικά με τη "Δημόσια σύμβαση" (σημείο 129 της PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να αιτιολογήσει το αίτημα, Evelyne Gebhardt για να το υποστηρίξει και να προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας για την περίοδο συνόδου του Μαΐου, καθώς και ο Francesco Enrico Speroni κατά της αναβολής της ψηφοφορίας.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα καθώς και την αναβολή της ψηφοφορίας.

Τετάρτη και Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας ALDE με σκοπό να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης το σημείο σχετικά με την κατάσταση στην Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, που αρχικά προβλεπόταν για την Πέμπτη (σημείο 122 της PDOJ), υπό τη μορφή δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης στο σημείο "συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου " συζήτηση για την περίπτωση Ai WeiWei στην Κίνα.

Παρεμβαίνουν οι Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, που αιτιολογεί το αίτημα και Hannes Swoboda για να το υποστηρίξει.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Sophia in 't Veld σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που είχαν στόχο ορισμένα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου