Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2209(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0065/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0065/2011

Συζήτηση :

PV 04/04/2011 - 17
CRE 04/04/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2011 - 4.8
CRE 05/04/2011 - 4.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0127

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

17. Πλαισίο πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών [2010/2209(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Η Eva-Britt Svensson παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Matera, Edite Estrela, Janusz Wojciechowski, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Emine Bozkurt, Tadeusz Cymański, Edit Bauer, Silvia Costa, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marc Tarabella, Gesine Meissner, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Petru Constantin Luhan, Evelyn Regner και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Eva-Britt Svensson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου